Главная / Чамъият / Хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони

Хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

  Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони

  (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон соли 2006, №3, мод. 158; Конуни ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

  Бо Карори Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 15-уми феврали соли 2006, № 255 (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, соли 2006, № 2, моддаи 74) кабул гардидааст.

  Бо Карори Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 24-уми феврали соли 2006, № 184 (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, соли 2006, № 2, моддаи 46) чонибдори гардидааст.

g_xahdnh9e  Конуни мазкур асосхои хукуки, иктисоди ва ташкилии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониро муайян намуда, расмиёти ягонаи вобаста ба хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониро, ки пурра ё кисман аз хисоби маблакхои давлати барои эхтиёчоти Чумхурии Точикистон анчом дода мешавад, мукаррарменамояд.

Конуни мазкур фазои ягонаи иктисоди дар хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони, истифодаи максадноки маблакхои давлати, васеъ намудани доираи иштирокчиён, тавсиаи ракобати бовичдонона ва инчунин такмили фаъолияти макомоти хокимияти ичроияро дар хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони танзим менамояд.

БОБИ 1. Мукаррароти умумИ

Моддаи 1. Доираи амали Конуни мазкур

Конуни мазкур нисбат ба хамаи хариди давлати, ки дар каламрави Чумхурии Точикистон анчом дода мешавад, ба истиснои хариди давлати чихати таъмини мудофиаи милли, амнияти милли, сирри давлати, металлхои киматбахо ва сангхои киматбахо, инчунин барои рафъи окибати холатхои фавкулодда ва дигар холатхои ногахони тибки карори Хукумати Чумхурии Точикистон татбик мегардад.(К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 2. Максади Конуни мазкур

Максади Конунимазкур аз инхо иборат аст:

– таъмини сарфакори ва самарабахшии хариди давлати;

– тавсиаи доираи иштирок ва рушди ракобат байни  молрасонхо (пудратчиён) дар сохаи хариди давлати;

– таъмини шаффофият ва бекаразии расмиёти хариди давлати;

– такмили фаъолияти макомоти хокимияти ичроия, корхонахои (муассисахои) давлати ва дигар ташкилотхо дар сохаи хариди давлати;

– рушди муносибатхои бозаргони дар сохаи хариди давлати.

 

Моддаи 3. Мафхумхои асоси

Дар Конуни мазкур мафхумхои асосии зерин истифода мешаванд:

 1. Хариди давлати – аз чониби ташкилоти харидор бо усулхои муайяннамудаи Конуни мазкур ба даст овардани мол, кор ва хизматрасони, ки пурра ё кисман аз хисоби маблаги давлати маблакгузори мегардад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Маблакхои давлати – манбаъхои маблакгузории хариди давлати, ки аз инхо иборатанд:

– маблакхои бучети давлатии хамаи сатххо;

–  маблакхои корхонахои давлати;

– маблаги муассисахо ва дигар ташкилотхое, ки Хукумати Чумхурии Точикистон, макомоти хокимияти давлати таъсис додаанд; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– маблакхои чамъиятхои саххоми ва корхонахо бо инвеститсияхои хоричи, ки дар онхо хиссаи давлат зиёда аз 50 фоиз мебошад;

– маблакхои бонкхои давлати, ки барои эхтиёчоти дохили сарф мешаванд;

– маблакхои максадноки фондхои давлати;

– маблакхои карзие, ки аз чониби давлат ё корхонахои давлати кафолат дода ё таъмин карда шудаанд, грантхо.

 1. Эхтиёчоти давлати – пурра ё кисман аз хисоби маблакхои давлати конеъ гардонидани талаботи Чумхурии Точикистон ба мол, кор ва хизматрасони дар сохахои ичтимоию иктисоди, фарханги ва маъмурию сиёси.

Эхтиёчоти давлати, аз он чумла номгуи барномахои максадноки давлатие, ки хачми маблакгузории онхо аз хисоби бучети давлати дар Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлати» барои давраи банакшагири пешбини мегардад.

 1. Карордоди харид – карордоде, ки дар анчоми расмиёти хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони баста шудааст.
 2. Молрасон (пудратчи) – хама гуна шахси вокеи ё хукукие, ки бо ташкилоти харидор хамчун тарафи эхтимоли ё мушаххаси карордоди харид вориди робита мегардад.
 3. Шахси бонуфузи молрасон (пудратчи) – шахси хукукие, ки метавонад ба фаъолияти хочагидории молрасони (пудратчии) эхтимоли вобаста ба назорати сармояи он ё узвият дар макомоти рохбарикунандаи он мустакиман таъсир расонад.
 4. Мол – махсули фаъолият (корхо, хизматрасони), ки барои мубодила ва фуруш дар бозор мукаррар шудааст.
 5. Кор – хар гуна кори вобаста ба лоихакаши, сохтмон, азнавсози, кучонидан, таъмир ё тачдиди бинохо, иморатхо ва иншоот, аз чумла тайёр намудани майдончаи сохтмон, кофта баровардани хок, васл кардан ва омода намудани дастгоххо, корхои пардоздихи, инчунин хизматрасонихои иловагии сохтмони, монанди пармакуни, корхои геодези, аксбардории кайхони, тадкикоти сейсмологи ва дигар хизматрасонихое, ки тибки шартнома дар бораи  харид пешниход мешаванд.
 6. Хизматрасони – натичаи фаъолияти зехни ва корхое, ки ба дигаргуншавии хусусияти объектхои модди вобаста намебошанд.
 7. Хизматрасонии машварати – фарохам овардани хизматрасонии зехни (интеллектуали), ки аз чониби мушовирони инфироди ё ташкилотхои машваратии дорои дониш ва тачрибаи махсуси касби ва тахассуси мувофик анчом дода мешавад.
 8. Тендер – озмуне (конкурсе) мебошад, ки дар байни довталабон барои ичрои муассир ва самараноки кору хизматрасони ва ё тахвили намуди муайяни мол бо максади интихоби яке (ё якчанд) аз онхо ва барояш (барояшон) супоридани ичрои ин кор ё хизматрасони гузаронида мешавад.
 9. Дархости тендери – пешниход дар хусуси молрасони, ичрои кор ё анчоми хизматрасони  хангоми баргузор кардани озмуни харид.
 10. Хуччатхои тендери – лифофаи хуччатхо, ки дорои шартхо ва тартиби гузаронидани тендер буда, аз чониби ташкилоти харидор ба молрасон (пудратчи) барои тахияи дархости тендери пешниход карда мешавад.
 11. Хадди камтарини маблаги харид – нишондихандаест, ки барои  моддаи харочоти гурухбандии иктисодии бучети барои як семоха мукаррар шуда, то расидан ба он ташкилоти харидор хукук дорад харидро бо тартиби содакардашуда анчом дихад. Хадди  камтарини маблаги харид барои хариди мол ба дусаду панчох, барои кор ва хизматрасони ба сесаду панчох нишондиханда барои хисобхо баробар аст. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 12. Лот – чузъи чудонопазири як предмети харид.
 13. Расмиёти хариди давлати – мачмуи мукаррароте, ки тартиби анчом додан ва барасмиятдарории хариди давлатиро муайян месозад.
 14. Макомоти ваколатдори давлати оид ба харид – макомоти хокимияти ичроия, ки аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон таъсис дода мешавад ва сиёсати давлатиро дар сохаи хариди мол, кор ва хизматрасони аз хисоби маблакхои давлати татбик менамояд.
 15. Комиссияи тахассуси – макоме, ки аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон таъсис дода мешавад ва ба ташкилотхои харидор макоми “ташкилоти харидори сохибихтисос”-ро раво медонад.

 

Моддаи 4. Конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони

Конунгузории Чумхурии Точикистон оид ба хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони ба Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон асос ёфта, аз Конуни мазкур, дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ва инчунин санадхои хукукии байналмилалии эътирофнамудаи Чумхурии Точикистон иборат мебошад.

 

Моддаи 5. Забони расмиёти хариди давлати

Расмиёти хариди давлати бо забони давлати анчом дода мешавад. Хангоми зарурат расмиёти зикргардида метавонад ба забонхои руси ва ё англиси анчом дода шавад.

 

Моддаи 6. Шакли муросилот

Бо максади  татбики  мукаррароти Конуни мазкур  хангоми ичрои расмиёти хариди давлати огохнома ва (ё) хабардихие эътироф карда мешаванд, ки дар шакли хатти  тахия  гардидаанд, ба истиснои холатхое, ки кисми 1 моддаи 45 Конуни мазкур пешбини намудааст. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815). Хамчунин истифодаи усули факсимиали ва электрони ичозат дода мешавад, ба шарте ки агар сабт ва  кайди муросилот таъмин гардад. Хангоми истифодаи усули факсимиали муросилот бояд дар шакли хатти тасдик гардад, ки ин имконият медихад сахех мукаррар карда шавад, ки хуччатро махз шахси дархостнамуда ё огохиномаро ирсолнамуда тибки мухлатхои дар хуччатхои тендери мукарраргардида фиристодааст.

 

Моддаи 7. Принсипи махфият

 1. Иштирокчиёни расмиёти хариди давлати бояд принсипи махфияти маълумоти пешниходкарда ва истифодашавандаи дорои сирри давлати ё сирри тичоратиро  риоя кунанд.
 2. Ташкилоти харидор хукуки ошкор намудани чунин маълумотро надорад:

– маълумотеро, ки ошкор намудани он ба манфиати давлат намебошад ё ба манфиати тичоратии иштирокчиёни расмиёти хариди давлати ва ё принсипхои ракобати одилона зарар мерасонад;

– маълумотро доир ба омузиш, арзёби ва мукоисаи дархостхои тендерии пешниходшуда ва мухтавои он то анчоми озмуни харид.

 1. Шахсоне, ки маълумоти дорои сирри давлати ё тичоратиро  ошкор менамоянд, мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон ба чавобгари кашида мешаванд.

 

Моддаи 8. Мухолифати манфиатхо

 1. Ба шахсоне, ки чихати намояндаги кардани ташкилоти харидор ваколатдор карда шудаанд, манъ аст: (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– таъсир расонидан ба расмиёти хариди давлати ба манфиати хар гуна тарафхои харид;

– иштирок ба сифати молрасон (пудратчи) ва ё ба сифати намояндаи хукукии он хангоми хариде, ки мутобики Конуни мазкур танзим мегардад;

– иштирок дар кабули карорхо оид ба расмиёти хариди давлати, агар онхо бо ин ё он иштирокчии озмуни харид робитаи хешутабори ё коридошта бошанд, мустаким ё кайримустаким ба натичахои харид манфиатдор бошанд.

 1. Хангоми аз чониби шахсоне, ки чихати намояндаги кардани ташкилоти харидор ваколатдор карда шудаанд вайрон кардани мукаррароти кисми 1 моддаи мазкур онхо мутобики тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба чавобгари кашида шуда, расмиёти хариди давлати боздошта мешавад ва ё бо карори ташкилоти харидор ё макоми ваколатдор катъ мегардад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Шахс наметавонад ташкилоти харидорро намояндаги кунад, дигар ухдадорихои вобаста ба расмиёти хариди давлатиро ичро кунад ё вазифаи мушовирро оид ба расмиёти хариди давлати анчом дихад, агар:

– бо молрасон (пудратчи) хамсар бошад ё робитаи мустакими хешутабори, муносибатхои фарзандхонди, васоят ё парастори дошта бошад;

– дар чараёни ду соли охири кабл аз расмиёти хариди давлати хизматчи ё шахси мансабдори молрасоне (пудратчие) бошад, ки дар расмиёти хариди давлати иштирок менамояд.

 1. Рад кардани дархости тендери, пешниход ва нархнома дар натичаи риоя накардани талаботи моддаи мазкур бо зикри мушаххаси сабабхо дар хисоботи расмиёти харид инъикос гардида, фавран ба молрасони (пудратчии) манфиатдор хабар дода мешавад.

 

БОБИ 2. Иштирокчиёни хариди давлати

 

Моддаи 9.  Иштирокчиёни хариди давлати

 1. Иштирокчиёни хариди давлати мутобики Конуни мазкур  инхоянд:

– ташкилотхои харидор;

– молрасонхо (пудратчиён);

– макомоти ваколатдор.

 1. Ташкилотхои харидор – иштирокчиёни хариди давлати дар холати конеъгардонии талаботи тахассусии мукаррарнамудаи моддаи 10 Конуни мазкур метавонанд инхо бошанд:

– ташкилотхои бучети, макомоти давлати ва корхонахои давлати;

– муассисахо ва дигар ташкилотхое, ки Хукумати Чумхурии Точикистон, макомоти хокимияти давлати таъсис додаанд; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– ташкилотхои коммуналие, ки аз хисоби бучети махалли маблакгузори мешаванд;

– макомоти худидоракунии махалли;

– фондхои максадноке, ки аз хисоби маблакхои давлати таъсис дода шудаанд;

– чамъиятхои саххоми ва корхонахои муштарак, ки дар онхо зиёда аз 50 фоизи сахмия ё хиссаи фонди оинномави ба давлат тааллук дорад;

– филиалхо ва ё  намояндагихои шахсони вокеи ва хукукии номбаршуда;

– бонкхои давлати, ки барои эхтиёчоти дохили харид мекунанд.

 

Моддаи 10. Талаботи тахассуси нисбати ташкилотхои харидор

 1. Ташкилоти харидоре, ки хукук дорад мустакилона хамаи харидро анчом дихад, бояд талаботи тахассусии зеринро конеъ гардонад:

– дорои захирахои молияви, тачхизот, дигар имконоти модди ва техникие бошад, ки барои харид мутобики талаботи Конуни мазкур зарур аст;

– дар сохтори худ вохиди махсус (минбаъд – вохиди харид) ё шахсони мансабдори дорои Сертификати мутахассис оид ба харид дошта бошад, ки барои харид масъуланд; К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– барои сохахои гуногуни харид чихати ташкили комиссияхои тендери дар хар як тендер мутахассисони сохибихтисос дошта бошад;

– кайри кобили пардохт набошад, дар чараёни муфлисшави карор надошта бошад, амволи он тахти гарав, фаъолияти он дар ихтиёрдории суди ё шахси аз чониби суд таъингардида, фаъолияти тичоратии у боздошташуда ва мавриди мухокимаи суди карор нагирифта бошад;

– ухдадорихои он вобаста ба пардохти андоз ва дигар пардохтхои хатми дар Чумхурии Точикистон ичро шуда бошанд;

– аз расмиёти харид барканор ва ё барои дакалона вайрон кардани расмиёти харид ва расонидани зарар ба молрасон (пудратчи), инчунин барои сари вакт  анчом надодани пардохт номи он ба фехристи (реестри) макомоти ваколатдор оид ба ташкилоти харидори беэътимод (бевичдон)  дохил  нашуда бошад;

– пеш аз окози харид дорои тасдикномаи хазинадори ва ё бонки хизматрасон бошад, ки мавчудияти маблаки заруриро барои анчом додани хариди давлати тасдик менамояд;

– барои бастани карордоди харид сохибхукук бошад.

 1. Мутобики дархости ташкилоти харидор хуччатхои дар сархати хафтуми кисми 1 моддаи мазкур зикргардидаро макомоти молияви ва ё бонкхо бояд дар мухлати се руз пешниход намоянд.
 2. Карор дар хусуси додани макоми (статуси) “ташкилоти харидори сохибихтисос”-ро комиссияи тахассуси хангоми аз чониби ташкилоти харидор пешниход намудани хамаи далелхои  дар моддаи мазкур зикргардида кабул мекунад ва аз лахзаи ба фехристи (реестри) ташкилоти харидор дохил намудани он эътибор пайдо мекунад. Дохил намудани ташкилоти харидор ба фехрист (реестр) аз чониби макоми ваколатдор тибки тартибе, ки худи он мукаррар намудааст, дар давоми як рузи баъди гирифтани  огохиномаи  комиссияи тахассуси анчом дода мешавад. Ворид намудан ба фехрист (реестр) ва додани маълумот оид ба макоми ташкилоти харидор ройгон анчом дода мешавад.

 

Моддаи 11.  Вохиди харид

 1. Вохиди хариди ташкилоти харидор бояд мутахассисонеро дар бар гирад, ки акаллан яке аз онхо дорои сертификати мутахассиси харид буда, он аз чониби макомоти ваколатдор дода шуда бошад.
 2. Рохбари ташкилоти харидор хукук надорад ба хайати вохиди   харид дохил шавад.
 3. Вохиди харид ройгон фаъолият мебарад ва наметавонад ба хайси тараф дар карордоди харид амал  кунад.

 

Моддаи 12. Вазифахои вохиди харид

 1. Вохиди харид дар мухлати дах рузи баъди мувофикаи сметаи харочот бо макомоти молияви ба макомоти ваколатдор накшаи хариди давлатии ташкилоти худро барои соли навбатии молияви мутобики намунахои тасдиккардаи макомоти ваколатдор пешниход менамояд.
 2. Ба зиммаи вохиди харид вазифахои зерин гузошта мешаванд:

– тахияи барномаи харсолаи харочоти ба максади харид пешбинишуда;

– тахияи накшаи хар як хариди алохида;

– таъмини риояи расмиёти харид, ки Конуни мазкур мукаррар намудааст;

– дар холатхои пешбининамудаи Конуни мазкур мувофика намудани усули интихобкардаи харид бо макомоти ваколатдор;

– тахияи хуччатхои тендери бо истифодаи хуччатхои стандартии тендери, ки макомоти ваколатдор тахия намудааст;

– ташкил намудани нашри эълонхо оид ба харид дар бюллетени хариди давлати ё мустакиман ирсол намудани даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид ба молрасонхои (пудратчиёни) эхтимоли;

– ба рохбари ташкилоти харидор манзур доштани пешниход оид ба хайати шахсии аъзои комиссияи тендери ва номзад ба мансаби раиси он;

– дар асоси тавсияи комиссияи тендери баровардани карор дар бораи  эътирофи колиби озмуни харид ва  чихати тасдик ба рохбари ташкилоти харидор пешниход намудани он;

– аз номи ташкилоти харидор чоп намудани маълумоти марбут ба натичахои озмуни харид дар Бюллетени хариди давлати;

– таъмини чамъовари ва нигохдошти хамаи хуччатхои марбут ба расмиёти харид дар давоми се сол;

– тахияи хисоботи семоха дар бораи расмиёти хариди ичрошуда ва тибки тартиби мукарраргардида ба рохбари ташкилоти харидор ва макомоти ваколатдор пешниход намудани он. К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 13.  Комиссияи тендери

 1. Комиссияи тендериро рохбари ташкилоти харидор бо пешниходи вохиди харид барои хар як хариди алохида таъсис медихад.
 2. Комиссияи тендери аз хисоби мутахассисони сохибихтисоси сохахое, ки ба мавзуи (предмети) харид мувофиканд ва мутахассис оид ба харид ташкил гардида, бояд шумораи ток, вале на камтар аз се нафарро дар бар гирад.
 3. Рохбари ташкилоти харидор наметавонад ба хайати комиссияи тендери дохил шавад.
 4. Комиссияи тендерии ташкилоти харидор наметавонад ба сифати тарафи карордод баромад намояд. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 14.  Вазифахои комиссияи тендери

Комиссияи тендерии ташкилоти харидор:

– дархостхои тендериро дар мухлати дар хуччатхои тендери зикргардида мекушояд, протоколи дахлдори кушодани дархостхои тендериро тартиб медихад;

– барраси, арзёби ва мукоисаи дархостхои тендериро анчом медихад, расмиёт ва меъёрхои пешбининамудаи хуччатхои тендериро мутобики Конуни мазкур ичро мекунад ва хисобот оид ба натичахои тендер тахия менамояд;

– оид ба муайян намудани колиби озмуни харид ё дар мавриди кабул намудани карори дигар оид ба натичахои расмиёти харид, тавсия медихад.

 

Моддаи 15. Довталаб

 1. Молрасон (пудратчи) аз лахзаи ба ташкилоти харидор пешниход намудани дархости тендери макоми довталабро сохиб мешавад.
 2. Макоми довталаб дар холатхои зерин аз эътибор сокит дониста мешавад:

– бо хохиши довталаб -дар хар лахзаи давраи омодагири;

– хангоми нагузаштан аз давраи якуми озмуни думархилавии харид;

– ворид накардани кафолати дархости тендери хангоми пешниходи дархости тендери, агар он дар хуччатхои тендери пешбини шуда бошад;

– дар натичаи аз чониби довталаб вайрон кардани Конуни мазкур.

 1. Довталаб хукук дорад аз ташкилоти харидор оид ба шарт ва тартиби гузаронидани расмиёти харид маълумоти дахлдор ба даст орад.

 

Моддаи 16. Талаботи тахассуси нисбати молрасонхо (пудратчиён)

 1. Барои ноил шудан ба макоми тарафи эхтимолии карордоди харид молрасон (пудратчи) бояд чавобгуи талаботи тахассусии зерин бошад:

– дорои салохияти кофии касби ва техники, тачриба ва шухрати кори, захирахои молияви, тачхизот ва дигар имкониятхои моддию техники барои ичрои ухдадорихои худ оид ба карордоди харид бошад;

– кайри кобили пардохт ё муфлис ва ё дар холати муфлисшави карор дошта набошад, амволи он тахти гарав, бо манъи хукуки истифода бурдан карор надошта бошад фаъолияти он дар ихтиёрдории суди ё шахси аз чониби он таъингардида набошад, фаъолияти тичоратии у боздошта нашуда ва мавриди мухокимаи суди карор нагирифта бошад; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– барои содир намудани чиноятхои каразнок бо хукми ба кувваи конуни даромади суд аз машкул шудан ба фаъолияти муайян махрум нашуда бошад;

– оид ба пардохти андоз ва дигар пардохтхои хатми карздор набошад;

– барои пешниходи маълумоти бардурук, далелхои тахрифи ё гумрох сохтан нисбати маълумоти тахассуси бо максади бастани карордод оид ба хариди давлати аз расмиёти харид барканор нашуда бошад ва ном ё номгуи у ба фехристи (реестри) молрасони (пудратчии) беэътимод (бевичдон) аз чониби макомоти ваколатдор дохил карда нашуда бошад;

– барои имзои карордоди харид сохибхукук бошад.

 1. Ташкилоти харидор хукук дорад аз молрасонхо (пудратчиён), ки дар расмиёти хариди давлати иштирок мекунанд, пешниходи хуччатхои тасдиккунанда ё дигар маълумотеро, ки мутобикати онхоро ба талаботи тахассусии пешбининамудаи кисми 1 моддаи мазкур тасдик мекунад, талаб намояд.
 2. Талаботи тахассусии пешбининамудаи моддаи мазкур дар хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси (агар расмиёти баррасии пешакии тахассуси анчом дода шавад) ва хуччатхои тендери ё дигар хуччатхо оид ба чалби пешниходот ва нархномахо инъикос мегардад. Ин талаботи тахассуси нисбат ба хамаи молрасонхо (пудратчиён) баробар татбик мегардад.
 3. Ташкилоти харидор маълумоти тахассусии молрасонхо (пудратчиён) – ро мутобики меъёрхои тахассусии дар хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси (агар расмиёти баррасии пешакии тахассуси анчом дода шавад) ва хуччатхои тендери инъикосёфта арзёби мекунад.
 4. Ташкилоти харидор ба истиснои меъёрхо, расмиёт ва талаботи тахассусии муайяннамудаи моддаи мазкур наметавонад дигар меъёрхо, расмиёт ва талаботи тахассусиро, ки сабаби тафрика дар байни молрасонхо (пудратчиён) мешавад, мукаррар кунад.

 

Моддаи 17. Расмиёти баррасии пешакии тахассуси

 1. То окози расмиёти озмуни харид оид ба хариди давлати ташкилоти харидор хукук дорад барои муайян намудани молрасонхо (пудратчиён), ки чавобгуи талаботи тахассусии мукаррарнамудаи Конуни мазкур мебошанд, расмиёти баррасии пешакии тахассуси доир намояд.
 2. Оид ба таъини расмиёти баррасии пешакии тахассуси ташкилоти харидор ухдадор аст хамаи молрасонхои (пудратчиёни) эхтимолиро дар мухлати на дертар аз як мохи таквими то эълони расмии озмуни харид бо рохи нашр намудани маълумот дар воситахои ахбори омма ва Бюллетени хариди давлати ва хангоми зарурат дар нашрияхои байналмилали огох намояд.
 3. Маълумот оид ба таъини расмиёти баррасии пешакии тахассуси хадди акал бояд дорои маълумоти зеринбошад:

– ном ва сурокаи ташкилоти харидор;

– хусусият ва сифати молхое, ки бояд расонида шавад ва мухлати расонидани он, хусусият, хачм ва махалли ичрои кор  ва мухлати ичрои он, мухлат, хусусият ва махалли хизматрасони;

– манбаи маблакгузории хариди давлати;

– усул ва махалли пешниходи дархост барои интихоб хангоми баррасии пешакии тахассуси;

– усул ва махалли ба даст овардани хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси;

– андоза, тартиб ва мухлати пардохте, ки аз чониби ташкилоти харидор барои фарохам кардани хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси ситонида мешавад.

 1. Ташкилоти харидор бо гузашти се рузи баъди эълони расми дар хусуси таъини расмиёти баррасии пешакии тахассуси ва на дертар аз дах руз то эълони расми оид ба окози расмиёти озмуни харид вазифадор аст ба хамаи молрасонхои (пудратчиёни) манфиатдор хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассусиро фарохам орад, ки аз инхо иборатанд: (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– маълумоти пешбининамудаи кисми 3  моддаи мазкур;

– дастур оид ба тартиби омодасози ва пешниходи хуччатхо чихати иштирок дар расмиёти баррасии пешакии тахассуси;

– инъикоси меъёрхо ва расмиёти арзёбии маълумоти тахассусии молрасонхо (пудратчиён);

– номгуи хуччатхое, ки мутобикати молрасонхоро (пудратчиёнро) ба маълумоти тахассуси тибки кисми 1 моддаи 16  Конуни мазкур тасдик менамояд;

– ном ва мансаби кормандони ташкилотхои харидор, ки ваколатдоранд бо молрасонхо (пудратчиён) дар хусуси анчом додани расмиёти баррасии пешакии тахассуси дар тамос бошанд ва роххои тамоси байни онхо.

 1. Ташкилоти харидор вазифадор аст ба хама гуна дархости молрасон (пудратчи) вобаста ба тавзехи хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси, ки дар доираи мухлатхои барои пешниходи дархост  чихати иштирок дар расмиёти баррасии пешакии тахассуси ирсол гардидаанд, чавоб дихад.
 2. Ташкилоти харидор вазифадор аст нисбат ба маълумоти тахассусии хар як молрасон (пудратчи), ки барои иштирок дар расмиёти баррасии пешакии тахассуси дархост додааст, карор кабул кунад. Хангоми кабули карор ташкилоти харидор хукук дорад танхо он меъёрхоеро истифода барад, ки дар хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси мукаррар гардидаанд.
 3. Барои иштироки минбаъда дар расмиёти хариди давлати танхо ба он молрасонхое (пудратчиёне) ичозат дода мешавад, ки хангоми баррасии пешакии тахассуси интихоб шудаанд.
 4. Ташкилоти харидор дар мухлати на дертар аз ду рузи кории баъди кабули карор дар бораи  расмиёти интихоб тарики баррасии пешакии тахассуси хар як молрасони (пудратчии) барои иштирок дар расмиёти баррасии пешакии тахассуси дархостдодаро оид ба натичаи баррасии пешакии тахассуси огох месозад.
 5. Руйхати молрасонхо (пудратчиён), ки дар асоси натичахои баррасии пешакии тахассуси  барои иштирок дар расмиёти минбаъдаи хариди давлати ичозат дода шудаанд, бояд дар воситахои ахбори оммава ё Бюллетени хариди давлати чоп карда шавад.

 

Моддаи 18. Речаи мусоид барои истехсолкунандагони дохили

Бо максади дастгирии сохаи истехсолот барои истехсолкунандагони дохили речаи мусоид татбик мегардад, ки коидахои онро Хукумати Чумхурии Точикистон тасдик менамояд. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 19. Махрум намудани  молрасонхо (пудратчиён) аз  иштирок дар хариди давлати

 1. Молрасонхо (пудратчиён) бо карори ташкилоти харидор аз иштирок дар расмиёти хариди давлати дар холатхои зерин махрум  карда мешаванд:

– хангоми аз чониби онхо ичро нагардидани ухдадорихои худ хатто нисбат ба як карордоди хариди давлати дар чараёни ду соли охири кабл аз окози расмиёти харид;

– хангоми муфлис эълон кардани онхо ё дар чараёни муфлисшави карор доштани онхо;

– пешниходи иттилооти бардурук, далелхои тахрифкунанда, гумрохсозанда оид ба маълумоти тахассусии худ; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– пешниходи маълумоти мохиятан носахех ё мохиятан нопурра оид ба тахассуси худ.

 1. Хангоми ошкор намудани вазъи пешбининамудаи сархати сеюми кисми 1 моддаи мазкур ташкилоти харидор ухдадор аст  бо пешниходи хуччатхои тасдиккунанда ба макомоти ваколатдор барои халли масъалахои дохил кардани молрасон (пудратчи) ба фехристи (реестри)молрасонхои (пудратчиёни) беэътимод (бевичдон) мурочиат намояд.
 2. Ташкилоти харидор наметавонад молрасонро (пудратчиро) аз иштирок дар хариди давлати махрум намояд, агар маълумоти тахассусии пешниходнамудаи у ба таври назаррас носахех ё нопурра набошад, ба шарте ки агар молрасон (пудратчи) бо хохиши ташкилоти харидор фавран ин норасоихоро бартараф кунад.
 3. Далели махрум намудани молрасон (пудратчи) аз расмиёти харид ва сабабхои он дар хисобот оид ба расмиёти харид инъикос гардида, дар ин хусус ба молрасон (пудратчи) фавран хабар дода мешавад.

 

Моддаи 20. Вазифахои асосии макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати

 1. Вазифахои асосии макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати аз инхо иборатанд:

– тахияи санадхои меъёрии хукукии пешбининамудаи Конуни мазкур барои фаъолияти сохаи хариди давлати, ки тартиб ва расмиёти харид, бастани карордодхо ва пардохтхои марбутаи онхоро дар бар мегирад;

– хамохангсози ва танзими фаъолияти ташкилотхои харидор чихати анчом додани хариди давлати аз хисоби маблакхои давлати;

– назорати ташкилотхои харидор оид ба риоя намудани конунгузории Чумхурии Точикистон дар сохаи хариди давлати;

– баррасии шикоят ва эътирозхо оид ба масъалахои риояи конунгузори дар бораи хариди давлати ва дар доираи салохияти худ баровардани карор, ки кисми 1 моддаи 81 Конуни мазкур пешбини намудааст;

– тахия ва нашри хуччатхои стандартии тендери, ки бояд аз чониби хамаи ташкилотхои харидор хангоми тахияи хуччатхои тендерии худ барои хариди дахлдор хатман истифода карда шаванд;

– додани маслихат оид ба масъалахои татбики конунгузори дар бораи хариди давлати;

– ташкили такмили ихтисос ва бозомузии мутахассисон оид ба хариди давлати;

– нисбат ба вайронкунандагони расмиёти хариди давлати, ташкилотхои харидоре, ки карори макоми ваколатдорро ичро накардаанд, чорахои пешбинишудаи чавобгарии маъмуриро татбик намояд; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– анчом додани хариди давлати ба маблаки бештар аз хадди камтарини маблаки харид аз номи ташкилоти харидор, ки  ба талаботи тахассусии пешбининамудаи  Конуни мазкур мувофик намебошад.

 1. Санадхои меъёрии хукукии макомоти ваколатдор бояд тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар воситахои ахбори омма ва ё Бюллетени хариди давлати чоп карда шаванд.
 2. Дар холати анчом додани хариди давлати аз номи ташкилоти харидоре, ки ба талаботи тахассуси мувофикат намекунад, макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати барои тамоми чараёни харид пурра мутобики конунгузории Чумхурии Точикистон чавобгар мебошад. Хамзамон ба ташкилоти харидор дар комиссияи тендери бояд аксарияти чойхо чудо карда шавад.

 

Моддаи 21. Фехристи (реестри) молрасонхои  (пудратчиёни)  беэътимод (бевичдон)

 1. Пешбурди фехристи (реестри) молрасонхои (пудратчиёни) беэътимод (бевичдон) ба зиммаи макомоти ваколатдор гузошта мешавад.
 2. Макомоти ваколатдор бояд мурочиати ташкилоти харидорро, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи кисми 2 моддаи 19 Конуни мазкур пешниход гардидааст барраси намуда хангоми муайян намудани далелхои кофии пешниходшуда ном ё номгуйи довталаби молрасон (пудратчи) гунахкорро ба фехристи (реестри)молрасонхои (пудратчиёни) беэътимод (бевичдон) дохил намояд. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 3. Ном ва номгуйи довталабон, сабаби дохил кардани онхо ба фехрист (реестр) ва мухлати махрум намудан аз иштирок дар  хариди давлати бояд дар Бюллетени хариди давлати ва веб-сайти макомоти ваколатдор чоп карда шавад.
 4. Хорич кардани довталаб аз фехристи (реестри) молрасонхои (пудратчиёни) беэътимод (бевичдон) мутобики пешниходи довталаби марбута баъди мухлати хорич шудани онхо аз иштирок дар хариди давлати бо фармони рохбари макомоти ваколатдор анчом дода мешавад.

 

Моддаи 22. Комиссияи тахассуси

 1. Комиссияи тахассуси аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон  дар хайати на камтар аз нух нафар таъсис дода мешавад.
 2. Аъзои комиссияи тахассуси фаъолияти худро ройгон анчом медиханд.
 3. Комиссияи тахассуси дархостхои ташкилоти харидорро чихати ба он додани макоми ташкилоти харидори сохибихтисос дар мухлати дах руз барраси намуда, оид ба карори кабулнамудааш хулосаи хатти медихад.
 4. Хулосаи комиссияи тахассуси барои дохил намудани ташкилоти харидор ба фехристи (реестри) ташкилотхои харидори сохибихтисос асос мебошад.

 

Моддаи 23. Анчом додани хариди муштараки мутамарказ

Дар холатхое, ки якчанд ташкилоти харидор максади хариди як ё якчанд маводи (предмети) истифодаи умумиро дошта бошанд, Хукумати Чумхурии Точикистон метавонад макомоти мушаххаси идораи давлатиро таъин намояд, ки расмиёт ва анчом додани хариди муштаракро ба тарики мутамарказ аз номи ташкилотхои мазкур анчом дихад.

 

БОБИ 3. Усулхои хариди давлати

 

Моддаи 24. Усулхои хариди давлати

 1. Хариди давлати бо усулхои зерин  анчом дода мешавад:

– озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд;

– озмуни харид аз тарики иштироки махдуд;

– усули “руйхати мухтасар” (озмуни махсуси харид бо иштироки махдуд барои хариди хизматрасонии машварати);

– дархости нархномахо;

– харид аз як манбаъ;

– хариди электрони.

 1. Усули асосии хариди давлати озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд мебошад. Ин усул аз чониби ташкилотхои харидор  бояд хамеша истифода карда шавад, ба истиснои холатхое, ки  Конуни мазкур махсус истифодаи дигар усулро ичозат медихад. Интихоби усули дигари хариди давлати танхо дар мувофика бо макоми ваколатдор анчом дода мешавад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Хариди давлати, ки арзиши он аз хадди камтарини маблаги харид зиёд нест, метавонад тибки мукаррароти моддаи 29 Конуни мазкур сурат гирад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 25. Озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд

Озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд озмуни хариде эътироф мегардад, ки бо иштироки теъдоди номахдуди молрасонхои (пудратчиёни) чихати иштирок дар расмиёти хариди давлати даъватгардида баргузор мешавад.

 

Моддаи 26. Озмуни харид аз тарики иштироки махдуд

 1. Озмуни харид аз тарики иштироки махдуд дар холатхои зерин баргузор карда мешавад, агар:

– харочоте, ки барои барраси ва арзёбии шумораи зиёди дархостхои тендери зарур аст, аз се як кисми арзиши мол, кор ва хизматрасонии мавриди харидро ташкил дихад. Хамзамон ташкилоти харидор барои таъмини ракобат дархостхои тендерии шумораи лозимии молрасонхо (пудратчиён), вале на камтар аз се нафарро чалб менамояд;

– мол, кор ё хизматрасони ба сабаби мураккабии  сохти техники ё табиати махсуси худ, вазъи баамаломада дар бозори мол, кор ва хизматрасонии мушаххас танхо дар ихтиёри доираи махдуди молрасонхо (пудратчиён) мавчуд бошад. Дар ин холат ташкилоти харидор дархостхои тендерии хамаи молрасонхоро (пудратчиёнро), ки метавонанд чунин навъи мол, кор ва хизматрасониро фарохам оранд, чалб менамояд. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 1. Дар бораи доир кардани расмиёти хариди давлати бо истифодаи озмуни харид аз тарики иштироки махдуд ташкилоти харидор дар  бюллетени хариди давлати огохинома чоп менамояд.

 

Моддаи 27. Дархости нархномахо

 1. Ташкилоти харидор усули дархости нархномахоро барои хариди мол ё хизматрасонии дастрасбудае истифода менамояд, ки вобаста аз мушаххасоти таснифотии ташкилоти харидор истехсол ва ё фарохам карда намешаванд, балки барои онхо бозоре вучуд дорад, ки нархи хариди онхо аз ду хазору панчсад нишондиханда барои хисобхо поёнтар аст. Дар холатхои махсус дар мувофика бо макомоти ваколатдор ташкилоти харидор метавонад хариди давлатии молро ба маблаке, ки аз дувоздах хазору панчсад нишондиханда барои хисобхо зиёд нест, аз тарики дархости нархномахо анчом дихад. Номгуи холатхои махсус аз тарафи макоми ваколатдор бо тартиби мукарраргардида тасдик карда мешавад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Ташкилоти харидор аз он теъдоди молрасонхо (пудратчиён), ки амалан мувофики максад мехисобад, вале на камтар аз се нафар, нархнома дархост менамояд. Ба хар як молрасон (пудратчи), ки аз у нархнома талаб карда мешавад, иттилоъ дода мешавад, ки оё ба нарх, ба кайр аз харочоти марбут ба худи мол, кор ё хизматрасони, ин ё он унсури арзиш (аз чумла  харочоти марбут ба хамлу накл, сукурта, пардохтхои гумруки ва андоз) дохил карда мешавад ё на.
 3. Ичозат дода мешавад, ки аз чониби хар як молрасон (пудратчи) танхо як нархнома пешниход карда шавад ва такйир додани нархномаи худ номакбул аст. Байни ташкилоти харидор ва молрасон (пудратчи) дар хусуси нархномае, ки хамин молрасон (пудратчи) пешниход кардааст, хеч гуна гуфтушунид гузаронида намешавад.
 4. Карор дар хусуси бастани карордоди харид ба манфиати он молрасоне (пудратчие) кабул карда мешавад, ки нархномаи дорои  арзиши  камтаринро пешниход кардааст ва эхтиёчи ташкилоти харидорро конеъ мегардонад.
 5. Таксими гурухи молхо ё лифофаи хизматрасонихо мавриди харид бо максади истифодаи усули дархости нархномахо барои ба таври сунъи паст кардани хадди арзиши  пешбининамудаи моддаи мазкур манъ аст.
 6. Макомоти ваколатдор метавонад тибки санади худ шакли намунавии дархости нархномахоро мукаррар намояд.

 

Моддаи 28. Харид аз як манбаъ

 1. Харид аз як манбаъ – расмиёти хариди давлати мебошад, ки хангоми он ташкилоти харидор карордоди харидро баъди гуфтушунид танхо бо як молрасон (пудратчи) ба имзо мерасонад.
 2. Ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор метавонад дар бораи харид аз як манбаъ танхо дар холатхои зерин карор кабул кунад:

–  агар он дар давоми шаш мохи баъди лахзаи бастани карордод фармоишхои иловаги дихад, ки аз 15 фоизи арзиши хариди пешина зиёд нест, инчунин меъёр, сатхва стандартхои собикаро риоя мекунад;

– имзои карордод хангоми гузаронидани тадкикот, озмоиш ё тахияи хулосаи илми;

– агар мол, кор ё хизматрасонии мазкур танхо дар ихтиёри ин ё он молрасони (пудратчии) мушаххас мавчуд бошад ё ин ё он молрасон (пудратчи) нисбат ба хамин мол, кор ё хизматрасони дорои хукукхои истиснои бошад;

– хангоми анчом додани харид чихати ичрои лоихаи эчоди ё фаъолияти эчоди дар сохаи санъат ё фарханг;

– хангоми ба миён омадани зарурати фаври чихати харид дар робита бо холатхое, ки ташкилоти харидор наметавонист онро пешбини намояд.

 

Моддаи 29. Тартиби соддаи  хариди давлати

 1. Бо максади таъмини самараноки ва фаврияти конеъгардонии эхтиёчоти худ ташкилоти харидор метавонанд хариди давлатии мол, кор ва хизматрасониро тибки тартиби содда ба маблаки на болотар аз хадди камтарини маблаки харид анчом диханд.
 2. Расмиёти анчом додани хариди давлати тибки тартиби соддаи харид аз чониби макомоти ваколатдор  мукаррар карда мешавад.

 

Моддаи 30. Хариди электрони

 1. Хариди давлатии мол, кор ва хизматрасони метавонад бо истифодаи мубодилаи электронии маълумот байни ташкилоти харидор ва молрасон (пудратчи) анчом дода шавад. Истифодаи ин усули хариди давлати танхо хангоми таъмини аслият, эътимодноки ва махфияти маълумот ичозат дода мешавад.
 2. Усули хариди электрони тибки тартиби мукаррарнамудаи Хукумати Чумхурии Точикистон  муайян карда мешавад.

 

БОБИ 4. Расмиёти хариди давлати

 • 1. Расмиёти озмуни харид

 

Моддаи 31. Даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид

Ташкилоти харидор нияти худро чихати хариди давлати бо рохи дар воситахои дастраси умумии ахбори оммаи милли ва (ё) байналмилали ва Бюллетени хариди давлати чоп намудани даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид изхор менамояд.

 

Моддаи 32. Мухтавои даъватнома  чихати  иштирок  дар озмуни харид

 1. Даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид хадди акал бояд дорои маълумоти зерин бошад:

– ном ва сурокаи ташкилоти харидор;

– хусусият, микдори мол ва махалли расонидани он, хусусият ва махалли коре, ки бояд ичро гардад ё хусусияти хизматрасони ва махалле, ки дар он хизматрасони амали мегардад;

– мухлатхои матлуб ё талабшавандаи молрасони, анчоми кор ё хизматрасони;

– маълумоти тахассусие, ки молрасонхо (пудратчиён) бояд ба он мувофик бошанд;

– мухлат, махал ва усули ба даст овардани хуччатхои тендери;

– хачми пардохт барои фарохам овардани хуччати тендери (агар он мукаррар карда шуда бошад);

–  махал ва мухлати нихоии пешниходи дархости тендери.

 1. Ташкилоти харидор хукук дорад ба даъватнома барои иштирок дар озмуни харид нисбати озмуни хариди дар пешистода дар доирае, ки Конуни мазкур ичозат медихад, маълумоти иловаги дохил намояд.
 2. Шакли намунавии даъватномаро чихати иштирок дар озмуни харид макомоти ваколатдор тасдик менамояд.

 

Моддаи 33. Пешниходи хуччатхои тендери

 1. Ташкилоти харидор ба молрасонхо (пудратчиён), ки хохиш кардаанд дар озмуни харид иштирок намоянд, лифофаи пурраи хуччатхои тендериро дар мухлати на дертар аз як рузи аз онхо гирифтани дархости дахлдор дастрас мекунад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Хангоми баргузор кардани озмуни харид бо иштироки махдуд хуччатхои тендери хамзамон бо даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид дастрас карда мешавад.
 3. Хангоми амали кардани расмиёти озмуни думархилавии харид хуччатхои тендери ба хар як молрасон (пудратчи), ки  аз мархилаи якум гузаштааст, фарохам оварда мешавад.
 4. Барои фарохам овардани хуччатхои тендери ташкилоти харидор метавонад дар хачми маблаке, ки барои чуброни харочоти тахияи он, ирсол ва нашри эълон дар воситахои ахбори омма заруранд, маблак ситонад ва ин маблак баргардонида намешавад.

 

Моддаи 34. Мухтавои хуччатхои тендери

 1. Хуччатхои тендери бояд хадди акал дорои маълумоти зерин бошанд: (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– дастур оид ба тахияи дархостхои тендери, ки макомоти ваколатдор тасдик намудааст;

– меъёрхо ва усули арзёбии мутобикати молрасонхо (пудратчиён) ба талаботи тахассуси мутобики моддаи 16 Конуни мазкур;

– талаботи далелхои хуччати ё дигар маълумоте, ки молрасонхо (пудратчиён) бояд барои тасдики маълумоти тахассусии худ пешниход намоянд;

– тавсифот ва хусусиятхои зарурии техники ва сифатии мол, кор ва хизматрасони мавриди харид, аз чумла мушаххасоти техники, накшахо, чадвал ва ангорахо (эскизхо); микдори мол; хизматрасонии иловаги мутобики карордод; махалле, ки дар он бояд кор ё хизматрасони анчом дода шавад;

–  мухлатхои матлуб ё зарурии ичрои карордод;

– тавсифоти хамаи меъёрхо, ба истиснои нарх, ки хангоми арзёбии дархостхои тендерии ташкилоти харидор истифода мешаванд, аз чумла ахамияти нисбии чунин меъёрхо, ки бояд дар ифодаи пули ва ё бахо (балхо) арзёби шаванд;

– мукаррароте, ки ташкилоти харидор мухим донистааст ва он ба карордоди хатти ворид карда мешавад;

– тавсифоти як кисм ё якчанд кисми молхои мавриди харид, ки ба онхо дархостхои тендери пешниход мешаванд, агар ба молрасонхо (пудратчиён) ичозат дода шуда бошад, ки танхо ба як кисми мол, кор ё хизматрасони мавриди харид дархости тендери пешниход намоянд;

– усули хисоб ва ифодаи арзиши дархости тендери, аз чумла дастур дар мавриди он  ки оё нарх, ба кайр аз арзишхои худи мол, кор ё хизматрасони (харочот барои хамлу накл ва сукурта, пардохтхои гумруки ва андоз ва кайра)  бояд дигар унсурхоро дар бар гирад;

– хангоми пешниходи дархости тендери бо асъори хоричи – усули мукоисаи нарххои дархостхои тендери, ки бо асъори хоричи ифода ёфтаанд;

– талабот нисбат ба шакл, маблак ва дигар шартхои асосии кафолати дархости тендери ва ичрои карордод ва инчунин мухлати эътибори чунин кафолатхо;

– махалли аник ва  мухлати пешниходи дархостхои тендери;

– тавсифи расмиёт барои фарохам овардани тавзехот оид ба хуччатхои тендерие, ки молрасон (пудратчи) талаб кардааст, инчунин баёния дар мавриди он ки оё ташкилоти харидор ният дорад дар хамин давра бо молрасон (пудратчи) вохури гузаронад;

бо нишон додани мухлате, ки дар чараёни он дархостхои тендери эътибор доранд; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– тавсифи дакики махал, сана ва вакти кушодани дархостхои тендери;

– расмиёте, ки хангоми кушодан ва баррасии дархостхои тендери истифода карда мешавад;

– забоне, ки бо он дархостхои тендери бояд тахия карда шаванд;

– ном, номи хонавода, мансаб ва сурокаи як ё якчанд шахсони мансабдор ё хизматчиёни ташкилоти харидор, ки ваколатдоранд мустакиман бо молрасонхо (пудратчиён) дар тамос бошанд ва роххои ингуна тамос;

– огохинома оид ба хукуки молрасонхо (пудратчиён) чихати шикоят нисбати амал ё карори кайриконунии комиссияи тендерии ташкилоти харидор дар чараёни анчом додани расмиёти харид;

– шартхои умумии карордоди харид ва шакли намунавии  карордод, агар комиссияи тендерии ташкилоти харидор аз молрасон (пудратчи) имзои карордодро талаб намояд.

 1. Хангоми хариди давлатии кор ва хизматрасони ташкилоти харидор бояд дорои хуччате бошад, ки маводи  харид, смета ва ведомости хачми корро дар бар гирад.
 2. Макомоти ваколатдор метавонад бо санади худ маълумоти иловагиро муайян намояд, ки ба ин хуччатхо барои категорияхои муайяни харид дохил карда мешавад, инчунин шакли намунавии хуччатхои тендериро мукаррар созад.

 

Моддаи 35. Тавзехот  ва  ворид кардани такйирот ба дархости тендери

 1. Молрасон (пудратчи) хукук дорад то гузашти мухлати пешниходи дархости тендери аз ташкилоти харидор хар гуна тавзехи масъалахоеро, ки вобаста ба истифодаи хуччатхои тендери ба амал меояд, талаб кунад.
 2. Ташкилоти харидор вазифадор аст дар мухлати на дертар аз се рузи кории вале то гузаштани мухлати пешниходи дархости тендери тавзехоти хатти дихад ва онро ба молрасони (пудратчии) дархостнамуда, инчунин бе ошкор кардани манбаи дархост ба хамаи молрасонхо (пудратчиён), ки барои онхо хуччати тендери дода шудааст, дастрас намояд.
 3. Ташкилоти харидор дар мухлати на дертар аз се рузи кори то гузаштани мухлати пешниходи дархости тендери бо ташаббуси худ ё дар асоси дархости тавзехот метавонад ба хуччати гуфтушунид аз тарики иловахо такйирот дохил намояд. Иловахо ба хуччатхои тендери фавран ба иттилои молрасонхо (пудратчиён), ки хуччатхои тендери гирифтаанд, расонида мешавад ва барои онхо эътибори хатми дорад.
 4. Агар ташкилоти харидор бо молрасон (пудратчи) дар натичаи ворид шудани дархост чихати тавзехи хуччатхои тендери кунад, пас  протокол тартиб дода мешавад, ки савол  ва чавобхоро бе зикри манбаи ирсолнамудаи дархост  дар бар мегирад. Протокол фавран ба хамаи молрасонхое (пудратчиёне), ки хуччати тендери гирифтаанд, пешниход карда мешавад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

 

Моддаи 36. Пешниходи дархости тендери

 1. Дархости тендери дар шакли хатти тахия гардида, дар лифофаи мухргузошта  мутобики коидахои мукаррарнамудаи хуччатхои тендери бо риояи шартхои таъмини аслият ва махфияти дархости тендери ва ташхиси сахехи шахсе, ки онро додааст, пешниход карда мешавад.
 2. Ташкилоти харидор дар асоси дархости молрасон (пудратчи) бо зикри сана ва вакти гирифтани дархости тендери забонхат медихад.

 

Моддаи 37. Мухлати  пешниходи  дархости  тендери, такйирот  ва  бозхонди  он

 1. Ташкилоти харидор санаи дакик ва мухлати охирини пешниходи дархости тендериро мукаррар менамояд.
 2. Дар ин холат мухлати пешниходи дархости тендери бояд чунин бошад:

– хангоми анчом додани хариди давлати аз тарики озмуни харид бо иштироки номахдуд на камтар аз се хафта аз лахзаи эълони озмуни харид;

– хангоми анчом додани хариди давлати бо усули озмуни харид аз тарики иштироки махдуд на камтар аз як хафта аз рузи ирсоли даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид.

 1. Агар ташкилоти харидор тавзехот дихад ва ё хуччатхои тендериро такйир дихад, метавонад мухлати нихоии пешниходи дархостхои тендериро аз рузи ба молрасон (пудратчи) додани тавзехот ва ё такйирот ба мухлати дах рузи кори тамдид намояд.
 2. Огохинома оид ба тамдиди мухлати нихоии пешниходи дархости тендери фавран ба хамаи молрасонхо (пудратчиён), ки барои онхо хуччати тендери дода шудааст, ирсол гардида, хамзамон дар хамон воситахои ахбори омма ва (ё) Бюллетени хариди давлати нашр мегардад.
 3. Хангоми анчом додани хариди давлати бо усули озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор хукук дорад мухлати пешниходи дархости тендериро махдуд намояд. Татбики хукуки махдуд намудани мухлат танхо дар холате ичозат дода мешавад, ки ягон довталаби эхтимоли тамдиди мухлати махдудшударо талаб накарда бошад. Дар мавриди изхори чунин талабот, мухлати пешниходи дархостхои тендери ба мухлати иловагии талабшуда тамдид карда мешавад, вале наметавонад аз мухлати дар сархати якуми кисми 2 моддаи мазкур мукарраршуда зиёд бошад. Талаботи тамдиди мухлати махдудшуда бояд на дертар аз 3 руз то огози кушодани лифофахои дорои дархостхои тендери пешниход гардад. Оид ба тамдид намудани мухлати махдудшуда довталабоне, ки хуччатхои тендериро дастрас намудаанд, огох карда, хамзамон дар хамон воситахои ахбори омма тагйири дахлдор нашр карда мешавад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 4. Дар холати татбики хукуки пешбининамудаи кисми 5 моддаи мазкур мухлати пешниходи дархостхои тендери наметавонад аз рузи нашри даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид камтар аз дах руз бошад. Дар асоси дархости ташкилоти харидор хангоми ба миён омадани зарурати хариди фаври, мухлати пешниходи дархостхои тендери метавонад аз рузи нашри даъватнома чихати иштирок дар озмуни харид камтар аз дах руз бошад.
 5. Молрасон (пудратчи) хукук дорад дархости тендерии худро то гузашти мухлати нихоии пешниходи дархости тендери такйир дихад ва ё бозхонад.

 

Моддаи 38. Мухлати эътибори дархости тендери

 1. Дархост дар мухлати дар хуччатхои тендери зикргардида эътибор дорад.
 2. То гузашти мухлати эътибори дархости тендери ташкилоти харидор метавонад аз молрасонхо (пудратчиён) тамдиди ин мухлатро барои давраи муайяни иловаги дархост кунад. Молрасон (пудратчи) метавонад чунин дархостро рад кунад ва хукукашро чихати кафолати дархости тендерии худ аз даст надихад ва мухлати эътибори дархости тендерии у бо гузашти мухлате, ки тамдид нагардидааст, хотима меёбад.
 3. Молрасон (пудратчи) метавонад дархости тендерии худро то гузашти мухлати нихоии пешниходи дархости тендери такйир дихад ё  бозхонад ва хукуки худро чихати таъмини кафолати дархости тендери аз даст надихад. Чунин такйирот ё огохинома дар мавриди бозхондани дархост  эътибор дорад, агар он аз чониби ташкилоти харидор то гузашти мухлати нихоии пешниходи дархостхои тендери гирифта шуда бошад.

 

Моддаи 39. Таъмини кафолати дархости тендери

 1. Молрасон (пудратчи) бо дархости тендери тибки дархости ташкилоти харидор ба ин ташкилот кафолати дархостхои тендериро таъмин  мекунад.
 2. Андозаи таъмини кафолати дархости тендери бо фоиз аз тарафи ташкилоти харидор дар хуччатхои тендери мукаррар мегардад, вале набояд аз арзиши мол, кор ё хизматрасоние, ки молрасонхо (пудратчиён) дар дархостхои тендерии худ пешниход намудаанд, аз се фоиз зиёд бошад.
 3. Таъмини кафолати дархости тендери метавонад дар шакли вомбарг, кафолати бонки, векселхо, сертификатхои депозити ё сахмияхо, ки барои муомилоти озод истифода мешаванд, пешниход карда шавад. Шакли мушаххаси таъмини кафолати дархости тендери аз тарафи ташкилоти харидор муайян гардида, дар хуччатхои тендери зикр карда мешавад.
 4. Воситахои таъмини кафолати дархостхои тендери ба молрасони (пудратчии) пешниходкардаи онхо дар холатхои зайл баргардонида мешавад:

– гузаштани мухлати эътибори кафолатномаи дархости тендери;

– эътибор пайдо кардани карордоди харид ва пешниходи кафолатномаи ичрои карордоди харид, агар чунин кафолат дар хуччатхои тендери пешбини шуда бошад;

– бозхондани дархости тендери то гузашти мухлати нихоии пешниходи дархости тендери;

– аз чониби ташкилоти харидор катъ намудани расмиёти харид то  бастани карордоди харид.

 1. Молрасон (пудратчи) хукуки худро барои баргардонидани кафолатномаи дархости тендери танхо дар холатхои зерин аз даст медихад:

– рад кардани имзои карордоди харид тибки шартхое, ки дар дархостхои тендери пешбини шудааст;

– рад кардани пешниходи кафолатномаи ичрои карордоди харид, агар чунин кафолат дар хуччатхои тендери пешниход шуда бошад;

– бозхондани дархости тендери баъди гузашти мухлати нихоии пешниходи дархости тендери;

– рад кардани кабули  ислохи калати арифметики.

 

Моддаи 40. Манъи гуфтушунид бо молрасонхо (пудратчиён)

Гузаронидани гуфтушунид байни ташкилоти харидор ва молрасон (пудратчи) оид ба дархости тендерии пешниходшуда катъиян манъ аст, агар дар Конуни мазкур тартиби дигаре  пешбини нашуда бошад.

 

Моддаи 41. Кушодани дархости тендери

 1. Дархостхои тендери тибки мухлат ва дар махалли муайяни дар хуччатхои тендери зикршуда кушода мешаванд. Хангоми тамдиди мухлати нихоии пешниходи дархостхои тендери онхо дар рузи дахлдор кушода мешаванд. Вакт ва санаи кушодани дархостхои тендери бояд ба мухлати нихоии пешниходи дархостхои тендери мувофик бошад.
 2. Хангоми кушодани дархостхои тендери иштироки хамаи довталабон ё намояндагони онхо ичозат дода мешавад.
 3. Ном ва сурокаи хар як довталабе, ки дархости он кушода шудааст, инчунин нархи дархости тендери, шакл, андозаи таъмини кафолат фавран ба шахсони хангоми кушодани дархостхои тендери иштирокдошта эълон ва дар протоколи кушодани дархостхои тендери сабт мегарданд. Хар як аъзои комиссияи тендери ба хар як сахифаи дархости тендерии кушодашуда имзо мегузорад. Протоколи кушодани дархостхои тендериро хар як аъзои комиссияи тендери ва иштирокчиёни озмуни харид имзо мегузоранд. Нусхаи протокол дар рузи кушодани дархостхои тендери ба молрасонхои (пудратчиёни) иштирокдошта супорида шуда, дар як рузи кори ба молрасонхои (пудратчиёни) хузурнадошта ва макомоти ваколатдор пешниход мегардад.

 

Моддаи 42. Барраси, арзёби ва мукоисаи дархостхои тендери

 1. Комиссияи тендери метавонад аз молрасонхо (пудратчиён) хохиш намояд, ки чихати  осон гардидани барраси, арзёби ва мукоисаи дархостхои тендери вобаста ба дархостхои тендерии худ тавзехот диханд. Хеч гуна дархост, пешниход ё тавзехот бо максади такйир додани мохияти дархости тендери, аз чумла такйир додани нарх ва ё такйироте, ки барои чавобгуи талабот сохтани хуччатхои тендерии чавобгуи талабот набуда нигаронида шудааст, ичозат дода намешавад. Хамаи дархостхо барои тавзехот дар шакли хатти тайёр карда мешаванд.
 2. Ташкилоти харидор танхо калатхои арифметикиеро, ки дар чараёни баррасии дархостхои тендери ошкор шудаанд, ислох менамояд. Ташкилоти харидор оид ба хама гуна чунин такйирот молрасон (пудратчи) – ро, ки дархости тендери пешниход кардааст, фавран огох менамояд.
 3. Бо максади арзёби ва мукоисаи дархостхои тендери, агар нархи дархостхои тендери бо ду ва ё якчанд асъор ифода ёфта бошад, нархи хамаи дархостхои тендери тибки арзиши дар хуччатхои тендери зикргардида бо як асъор хисоб карда мешавад.
 4. Комиссияи тендери метавонад дархости тендериро хамчун хуччати чавобгуи талаботи хуччатхои тендери барраси намояд, хатто агар дар он гузашти ночиз мавчуд бошад, ки мохиятан хусусият, шарт ва дигар талаботи дар хуччати тендери инъикосгардидаро  такйир намедихад ва ё дар он иштибох ва ё носахехихое мавчуд бошанд, ки бе дахолат  ба мохияти дархости тендери ислох карда мешаванд. Хар гуна чунин гузашт кадри имкон  микдоран ифода гардида, хангоми арзёби ва мукоисаи дархостхои тендери мутобикан  ба инобат гирифта мешавад.
 5. Хангоми мавчудияти холатхои дар моддаи 19 Конуни мазкур зикргардида комиссияи тендери дархости тендерии молрасон (пудратчи) – ро барраси намуда, онро махрум менамояд ва вохиди хариди ташкилоти харидор дар мухлати се руз маводи дахлдорро бо далелхое, ки барои дохил намудани ном ё номгуйи молрасон (пудратчи) ба фехристи (реестри) молрасонхои (пудратчиёни) беэътимод (бевичдон) асос мебошад, ба макомоти ваколатдор пешниход мекунад.
 6. Комиссияи тендери дархости тендериро дар чунин холатхо баъди барраси рад менамояд:

– агар довталаб кафолатномаи дархости тендериро тибки шакли намунави, хачм ва шартхои пешбининамудаи хуччатхои тендери пешниход накарда бошад;

– хангоми холатхои пешбининамудаи моддаи 8 Конуни мазкур;

– агар дархости тендери  чавобгуи талаботи тахассусии мукаррарнамудаи моддаи 16 Конуни мазкур набошад;

– агар нархи дархости тендерии довталаб аз маблаки барои хариди хамин мавод (предмет) чудогардида зиёд бошад;

– агар нархи дархости тендерии довталаб аз маблаги барои хариди ичрои корхои сохтмон чудогардида зиёда аз 10 фоиз камтар бошад; (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

– агар довталаб ба ислохи калати арифметики дар дархости тендери рози набошад;

– агар хамин дархости тендери мохиятан чавобгуи талаботи хуччатхои тендери набошад.

 1. Комиссияи тендери дархостхои тендерии бокимондаро (ки дар чараёни барраси махрум карда нашудаанд) барои муайян намудани дархости тендерии колиб, чуноне ки дар зербанди (б) хамин кисм муайян гардидааст, мутобики расмиёт ва меъёрхои дар хуччатхои тендери зикргардида арзёби ва мукоиса мекунад. Ба истиснои меъёрхои дар хуччатхои тендери зикргардида хеч гуна омилхои дигар истифода карда намешаванд:

а) хамчун дархости тендерии колиб чунин дархостхо ба хисоб мераванд:

– дархости тендери ё нархнома бо нархи пасттарин;

– агар ташкилоти харидор дар хуччатхои тендери пешбини карда бошад, дархост бо арзиши тахкикшудаи камтарин, ки дар асоси меъёрхои дар хуччатхои тендери зикргардида муайян карда мешавад, ва онхо то дарачаи имконпазир объективи буда, метавонанд микдоран мукаррар карда шавад ва дар асосирасмиёти арзёби бояд дар ифодаи пули ё  фоиз баён карда шаванд. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)

б) хангоми муайян намудани дархост бо арзиши тахкикшудаи  камтарин комиссияи тендери бояд мутобики сархати дуюми зербанди (б) хамин кисм танхо омилхои зеринро ба инобат гирад:

– нархи дархости тендери;

– харочот барои истифода, хадамоти техники ва таъмири вобаста ба молхо (корхо);

– мухлати молрасони, анчоми кор ё хизматрасони;

– тавсифи функсионали, техники ва сифатии молхо ва корхо;

– шартхои пардохт;

– шартхои кафолат барои мол, кор ё хизматрасони.

 

Моддаи 43. Баррасии минбаъдаи тахассуси

 1. То огохсозии хаттии колиби тендер ва то нашри эълон оид ба интихоби баамаломада, сарфи назар аз он, ки оё ташкилоти харидор расмиёти баррасии пешакии тахассусиро мутобики моддаи 17  Конуни мазкур гузаронидааст, метавонад, аз молрасони (пудратчии) пешниходнамудаи дархости тендери, ки колиб дониста шудааст, талаб намояд, ки маълумоти тахассусии худро мутобики меъёр ва расмиёти пешбининамудаи Конуни мазкур  аз нав тасдик намояд, зеро чунин меъёр ва расмиёт дар хуччатхои тендери мукаррар гардидаанд. Хеч гуна дигар меъёр ва расмиёт, ба кайр аз онхое, ки дар хуччатхои тендери мукаррар гардидаанд, истифода карда намешаванд.
 2. Агар ташкилоти харидор аз молрасони (пудратчии) пешниходнамудаи дархости тендерии колиб талаб намояд, ки маълумоти тахассусии худро мутобики кисми 1 моддаи мазкур аз нав тасдик кунад ва агар у ин корро анчом надихад, комиссияи тендерии ташкилоти харидор чунин дархости тендериро рад мекунад ва дархости тендериро, ки чойи дуюмро ишкол кардааст, колиб эълон менамояд.

 

Моддаи 44. Бекор кардани озмуни харид

 1. Ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор озмуни харидро дар холатхои зерин бекор мекунад:

– агар хамаи дархостхо мутобики кисмхои 5 ва 6  моддаи 42 махрум ва ё рад карда шуда бошанд;

– агар анчом додани харид дар натичаи такйирёбии чиддии кайричашмдошти вазъ дигар ба манфиатхои давлат мувофик набошад.

 1. Дар огохинома оид ба бекор кардани озмуни харид ташкилоти харидор сабабхоеро, ки боиси бекор кардани озмуни харид гардидаанд, бе пешниходи далелхо зикр менамояд.
 2. Ташкилоти харидор бетаъхир ба хамаи довталабон огохиномаро, ки дар кисми 2 моддаи мазкур зикр гардидааст, ирсолменамояд.
 3. Дар холати рад кардани хамаи дархостхо ташкилоти харидор дар назди довталабон хеч  масъулият надорад.
 4. Хангоми бекор кардани озмуни харид тибки асосхои пешбининамудаи сархати якуми кисми 1 моддаи мазкур ташкилоти харидор бояд баъди ба хуччатхои тендери ворид намудани хар гуна ислохоти зарури такроран озмуни харидро аз тарики иштироки номахдуд доир кунад.

 

Моддаи 45. Огохинома оид ба интихоби колиби озмуни харид

 1. 1 Ташкилоти харидор ухдадор аст на дертар аз  се  рузи баъд аз интихоби голиби озмун хамаи молрасонхои (пудратчиёни) иштирокдоштаро дар ин хусус бо хар рохи макбул, ки метавонад дар мавриди зарурат ва минбаъд тасдики худро ёбад,  огох созад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 2. Ташкилоти харидор дар Бюллетени хариди давлати дар бораи  колиби озмуни харид бо зикри ном, махалли чойгиршави ва нархи дархости тендерии пешниходнамудааш эълон чоп мекунад.
 3. Ташкилоти  харидор  ва голиби озмун хукук доранд дар сурати огоз нагардидани расмиёти пешниходи шикоят тибки моддахои 79-81 Конуни мазкур карордоди харидро баъд аз 3 рузи огох сохтани иштирокчиёни озмун дар бораи интихоби голиби озмун ба имзо расонанд. Дар сурати гузаштани мухлати амали дархости тендерии голиби озмун то лахзаи бастани карордод, аз чониби голиби озмун ба имзо расонидани карордод тасдики розигии у барои дароз намудани мухлати дархости тендери махсуб меёбад. Хангоми истифодаи усулхои “Дархости нархнома” ва “Харид аз як манбаъ” карордоди харид метавонад дар хар вакти баъд аз  хотима ёфтани расмиёти интихоби голиби озмун, молрасон (пудратчи) ба имзо расонида шавад. (К ЧТ аз 16.04.2012с., №815)
 4. Бо молрасоне (пудратчие), ки дархости тендериаш колиб эътироф шудааст, мутобики шартхои дархости тендери карордоди харид баста мешавад.
 5. Дар холате, ки агар молрасони (пудратчии) интихобшуда карордодро имзо накунад ё кафолати ичрои карордоди харидро фарохам наоварад, комиссияи тендерии ташкилоти харидор дархости тендерии колибро мутобики кисми 7 моддаи 42 Конуни мазкур аз хисоби дархостхои бокимондаи дорои эътибори тендери бо назардошти хукуки ташкилоти харидор чихати бекор кардани озмуни харид мутобики моддаи 43  Конуни мазкур интихоб менамояд.

 

Моддаи 46. Хисобот оид ба расмиёти харид

 1. Хангоми анчом додани расмиёти харид ташкилоти харидор оид ба расмиёти харид хисобот тахия менамояд, ки хадди акал дорои маълумоти зерин мебошад:

– тавсифи маводи (предмети) харид оид ба хар як лот;

– ном ва сурокаи молрасонхо (пудратчиён), ки дархостхои тендери ва ё нархнома пешниход кардаанд;

– талаботе, ки нисбат ба молрасонхо (пудратчиён) хангоми бастани карордоди харид пешниход мегардад;

– нарх ва дигар шартхои асосии хар як дархости тендери ва ё пешниход;

– баёни арзёби, мукоиса ва асосхо барои интихоби дархостхои тендери ва ё пешниходхои ирсолгардида;

– дар холати рад намудани хамаи дархостхои тендери ва ё пешниходхо – асосхо барои рад намудани онхо;

– дар холате, ки дар натичаи расмиёти харид карордоди харид баста нашуда бошад, баёния дар ин хусус бо зикри асосхои дахлдор;

– хангоми истифодаи дигар расмиёт, ба кайр аз озмуни харид аз тарики иштироки номахдуд – асосхо барои чунин интихоб;

– асосхо барои истифодаи расмиёти баррасии пешакии тахассусии молрасонхо (пудратчиён);

– баёни чамъбастии дархостхои барои тавзехи хуччатхои марбут ба баррасии пешакии тахассуси ё хуччатхои тендери воридшуда ва чавоб ба онхо;

– иттилоот оид ба шикоят ва даъвохои пешниходшуда ва роххои халли онхо;

– иттилоот дар бораи  боздоштани расмиёт;

– иттилоот дар бораи   чалби коршиносон;

– номи (номгуйи) молрасон (хое) (пудратчи (ён)-е, ки колиб эътироф шудаанд.

 1. Хангоми хариде, ки аз хадди камтарини маблаки харид пасттар аст, протокол оид ба расмиёти харид тартиб дода намешавад. Ташкилоти харидор дар бораи ин ё он харид ба макоми ваколатдор  хар  семоха хисоботи чамъбастиро тибки шакли аз чониби макоми ваколатдор тасдикшуда пешниход менамояд.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)
 2. Хангоми харид аз як манбаъ хисобот тахия менамояд, ки маълумоти зеринро дар бар мегирад:

-асоснок намудани  татбики чунин усули харид;

-номи молрасон (пудратчи), ки бо он шартнома баста мешавад;

-нарх ва дигар шартхои асосии харид;

-маълумот дар бораи чалби коршиносон.

 1. Маълумоти пешбининамудаи сархатхои дуюм, дувоздахум ва чордахумикисми 1 моддаи мазкур дар асоси талаботи молрасонхое (пудратчиёне), ки дархостхои тендери ё нархнома пешниход кардаанд,  баъди интихоби дархостхои тендери ва ё нархномахо ё баъди анчоми расмиёти харид, ки дар натича карордод баста нашудааст, пешниход карда мешаванд.
 2. Макомоти ваколатдор хукук доранд  мукаррар кунад:

–  шаклхои намунавии хисобот оид ба расмиёти харид;

– талаботи иловаги нисбати расмиёти харид, ки дар протокол пешниход мегардад.

 1. Хисобот оид ба расмиёти харид ба макоми ваколатдор дар мухлати се рузи баъди ба имзо расонидани карордод пешниход карда мешавад.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)

 

 • 2.  Озмунхои думархилавии харид

 

Моддаи 47.  Мафхуми озмуни думархилавии харид

 1. Расмиёти озмунхои думархилавии харид аз ду мархилаи пайдархами озмуни харид иборат аст, ки хангоми он:

– дар хуччатхои тендери ба молрасонхо (пудратчиён) пешниход мегардад, ки дар мархилаи якум дархостхои тендерии ибтидоиро бе зикри нархи онхо, бо маълумот оид ба хусусиятхои техники, сифати ва дигар хусусиятхои мол, кор ва хизматрасонии  мавриди харид, шартхои расонидани он, инчунин хангоми зарурат бо зикри маълумоти касби, салохияти техники ва тахассусии молрасонхо (пудратчиён) ирсол намоянд;

– дар мархилаи дуюм ба молрасонхо (пудратчиён) пешниход мегардад, ки дархостхои тендерии нихоиро мутобики мушаххасоти дар чараёни мархилаи якум дакик намудаи ташкилоти харидор бо зикри нархи дархости тендери ирсол намоянд.

 1. Дар мархилаи якуми расмиёти озмуни думархилавии харид ташкилоти харидор хукук дорад бо хама гуна молрасонхо (пудратчиён), ки дархости тендериашон рад нашуда буд, гуфтушунид доир намояд.
 2. Дар мархилаи якуми расмиёти озмуни думархилавии харид кафолати дархости тендери пешниход намегардад.
 3. Пешниход дар хусуси супоридани дархости нихоии тендери дар мархилаи дуюм метавонад хорич кардан ё такйир додани хар гуна чанбахои техники ё хусусиятхои сифатии аввалан дар хуччатхои тендери нисбати мол, кор ва хизматрасонии мавриди харид мукарраргардидаро ва инчунин хорич кардан ё такйир додани хар гуна меъёрхои мукоиса ва арзёбии дархостхои тендери, муайянкунии дархости тендерии колиб ва ё ба хуччати тендери ворид намудани иловахоро мутобики Конуни мазкур дар бар гирад.  Ташкилоти харидор вазифадор аст оид ба хар гуна чунин хоричкуни, такйирот ё иловахо ба хуччати тендери дар даъватнома чихати пешниходи дархостхои нихоии тендери, ки ба молрасонхо (пудратчиён) ирсол мегардад ва дархостхои тендерии онхо дар мархилаи якуми расмиёти озмуни думархилавии харид рад нашудааст, зикр намояд.
 4. Агар дар параграфи мазкур тартиби дигар пешбини нашуда бошад, хангоми анчом додани расмиёти озмуни думархилавии харид, инчунин расмиёти пешбининамудаи параграфи 1 боби 4 Конуни мазкур истифода карда мешавад.

 

Моддаи 48. Шартхои истифодаи озмуни думархилавии харид

Озмуни думархилавии харид дар холатхои зерин татбик мегардад, агар:

– ташкилоти харидор натавонад каблан хусусиятхои хоси техники ва аломатхои сифатии мол, кор ва хизматрасонии мавриди  харидро муайян намояд;

– агар зарурати гуфтушунид бо молрасонхо (пудратчиён) ба сабаби хусусияти мол, кор ва хизматрасонии мавриди харид ба миён ояд;

– маводи (предмети) харид, тадкикот, озмоиш, тахияи хулосаи илми ё пешниходи дигар хизматрасонии махсус бошад.

 

Моддаи 49. Даъватнома оид ба иштирок дар расмиёти озмуни думархилавии харид

 1. Даъватнома чихати иштирок дар расмиёти озмуни думархилавии харид дар мархилаи якум бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

–  ном ва сурокаи хукукии ташкилоти харидор;

– инъикоси маводи (предмети) харид ва хангоми хариди кор – махалли чойгиршави ва навъи корхо;

– усул ва махали гирифтани хуччатхои тендери, андозаи пардохт барои онхо;

– махал, мухлати пешниход ва кушодани дархостхои тендери.

 1. Даъватнома чихати иштирок дар мархилаи дуюми расмиёти озмуни думархилавии харид  бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

– ном ва сурокаи хукукии ташкилоти харидор;

– талаботи нихоие, ки нисбат ба молрасонхо (пудратчиён) пешниход мегардад, шарти харид бо зикри нарх, инчунин хама гуна тавсифоти мол, кор ва хизматрасонии мавриди харид;

– хусусият, микдор ва махалли молрасони, хусусият ва махали ичрои кор ё хусусияти хизматрасони ва чое, ки бояд хизматрасони анчом дода шавад;

– мухлати матлуб ё зарурии молрасони, анчоми кор ё накшаи расонидани хизматрасони;

– усул ва махалли гирифтани хуччатхои тендери;

– махал ва мухлати кушодани дархостхои тендери.

 

Моддаи 50. Мухлати пешниходи дархостхои ибтидоии тендери

 1. Мухлати нихоии пешниходи дархостхои ибтидоии тендери дар хуччатхои тендери мукаррар мегардад, аммо наметавонад аз рузи нашри даъватнома чихати иштирок дар расмиёти озмуни думархилавии харид камтар аз се хафта бошад.
 2. Ташкилоти харидор хангоми зарурати хариди фаври хукук дорад дар мувофика бо макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати нисбат ба мухлати пешбининамудаи кисми 1 моддаи мазкур мухлати кутохтари пешниходи дархостхои ибтидоии тендериро муайян намояд, вале он набояд аз лахзаи нашри даъватнома чихати иштирок дар расмиёти озмуни думархилавии харид камтар аз дах руз бошад.

 

Моддаи 51. Расмиёти харид аз як манбаъ

 1. Хангоми истифодаи усули хариди давлати аз як манбаъ ташкилоти харидор ба як молрасони (пудратчии) мушаххас дар хусуси гузаронидани гуфтушунид даъватнома ирсол менамояд.
 2. Карордоди харид хангоме баста мешавад, ки пешниходи молрасон (пудратчи) шартхои ташкилоти харидорро конеъ гардонад.

 

БОБИ  5. Хариди хизматрасонии машварати

 

Моддаи 52. Хизматрасонии машварати

 1. Хизматрасонии машварати аз чониби шахсони вокеи ва хукуки, резидент ва кайрирезидент, ки дорои касб ва тахассуси зарури мебошанд, анчом дода мешавад.
 2. Хизматрасонии машварати метавонад хам аз чониби мушовирони инфироди, хам аз чониби ташкилотхои машварати анчом дода шавад.

 

Моддаи 53. Усулхои хариди хизматрасонии машварати

 1. Барои анчом додани хариди хизматрасонии машварати усули иштироки махдуд (руйхати мухтасар), инчунин харид аз як манбаъ истифода карда мешавад.
 2. Усули руйхати мухтасар аз мархилахои зерин иборат аст:

– тахияи супоришхои техники;

– тахияи сметаи харочот;

– интишори эълон ё (ва) реклама;

– тахияи руйхати мухтасари мушовирон;

– тахияи даъватнома чихати манзур кардани пешниход ва ирсоли он;

– мактуб – даъватнома;

– иттилоот барои мушовирон;

– супориши техники;

– шакли тавсияшавандаи карордод;

– кабули пешниходхо;

– интихоби пешниходи бехтарини озмун;

– анчом додани гуфтушунид ва бастани карордод.

 

Моддаи 54. Усулхои интихоби пешниходхои озмуни

Хариди хизматрасонии машварати барои ташкилотхо бо усулхои зерини интихоби пешниходхои озмун, ки кисми таркибии  усули руйихати мухтасар дар кисми 2 моддаи 53 Конуни мазкур мебошад, амали мегардад:

–  аз руи сифат ва арзиш;

– аз руи сифат;

– интихоб дар шароити бучети мукарраршуда;

– аз руи нархи пасттарин;

– дар асоси тахассуси мушовирон.

 

Моддаи 55. Усулхои интихоб дар асоси сифат ва арзиш

Усулхои асосии интихоби пешниходоти озмуни интихоб аз руи сифат ва арзиш махсуб меёбад, ки аз мархилахои зерин иборат аст:

– арзёбии пешниходхои техники;

– арзёбии пешниходхои молияви;

– арзёбии нихоии сифат ва арзиш.

 

Моддаи 56. Тахияи супориши техники

 1. Ташкилоти харидор супориши техникиро мураттаб месозад ва барои тахияи он масъул мебошад. Дар супориши техники максад, супориш, хачми супориш, тавсифи талабот ва мухлатхои пешниходи хисобот зикр гардида, маводи (предмети) маълумоти, аз чумла номгуи тахкикоти дар айни замон доиршуда ва маълумоти аввалия пешниход карда мешавад.
 2. Агар максад аз тахвили дониш ё тарбияи мутахассисон иборат бошад, бояд алохида, дар баробари маълумоти муфассал оид ба шумораи кормандон, ки бояд таълим гиранд, зикр карда шавад, то ин ки мушовирон хачми зарурии хизматрасониро арзёби карда  тавонанд.
 3. Дар супориши техники бояд хизматрасони ва тахкикоти барои ичрои супориш зарури, хуччатхои чамъбастии пешбинишаванда номбар гардида, инчунин ухдадорихои ташкилоти харидор ва мушовирон ба таври дакик муайян карда шавад.

 

Моддаи 57. Тахияи сметаи харочот

 1. Ташкилоти харидор сметаи харочотро тартиб медихад, ки он харочоти барои ичрои супоришхо зарурро дар бар мегирад: вакти мушаххас, кумаки ташкилию техники ва захирахои моддию техники.
 2. Сметаи харочот аз се фасл иборат аст:

– пардохти музди хизматрасони ё подош;

– харочоти чуброншаванда;

– харочоти кумаки моддию техники.

 

Моддаи 58. Эълон оид ба хариди хизматрасонии машварати

 1. Барои гирифтани изхори манфиатдори аз мушовирони эхтимоли ташкилоти харидор бояд номгуи супоришхои пешбинишавандаи машваратиро дар воситахои ахбори омма, Бюллетени хариди давлати, хангоми баргузории тендери байналмилали – дар воситахои байналмилалии ахбори омма чоп намояд.
 2. Ташкилоти харидор барои аз мушовирон гирифтани гувохнома дар хусуси манфиатдории онхо бо  максади тахияи руйхати мухтасари мушовирон мухлат муайян мекунад, ки аз лахзаи нашри эълон дар  воситахои ахбори омма набояд камтар аз 14 руз бошад.

 

Моддаи 59. Тахияи руйхати мухтасари мушовирон

 1. Ташкилоти харидор бояд руйхати мухтасари мушовиронро тахия намояд, ки ба он мушовирони гувохномаи манфиатдории худро ирсолнамуда ва чавобгуи талаботи тахассуси буда дохил карда шудаанд. Ба руйхати мухтасар бояд аз се то шаш мушовир дохил карда мешавад.
 2. Агар хачми  супориш хурд бошад ва дар кишвар теъдоди кофии ташкилоти сохибихтисос (на камтар аз се ташкилот) мавчуд бошад, ки нарххои ракобатпазирро пешниход менамоянд  ва агар ракобат бо иштироки мушовирони хоричи натичаи дилхох надихад, руйхати мухтасар метавонад танхо аз ташкилотхои ватани ва дохилии машварати тартиб дода шавад. Вале агар ташкилотхои хоричи манфиатдории худро изхор намоянд, бояд онхо ба инобат гирифта шаванд.

 

Моддаи 60. Даъватнома оид ба ирсоли пешниход

Даъватнома оид ба ирсоли пешниход бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

– мактуб-даъватнома, ки нияти ташкилоти харидорро чихати бастани карордод барои ичрои хизматрасонии машварати, манбаи маблакгузори, маълумоти муфассал дар хусуси ташкилоти харидор, инчунин сана, вакт ва сурокаро барои ирсоли пешниход дар бар мегирад;

– иттилоот барои мушовирон;

– супориши техники;

– матни карордоде, ки дар назар аст.

 

Моддаи 61. Иттилоот барои мушовирон

 1. Иттилоот барои мушовирон бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

– тавсифи мухтасари супориш, шаклхои намунавии пешниходи техники ва молияви;

– ному насаб ва сурокаи кормандоне, ки хангоми зарурат намояндагони мушовирон метавонанд барои тавзехот мурочиат намоянд;

– тавсифи муфассали расмиёти маъмули интихоб, аз чумла: зикри меъёрхои арзёбии техники, тавсифи муфассали арзёбии молияви, балли хадди акали кобили кабул аз руи сифат ва маълумот дар бораи ошкоро кушодани пешниходи молияви;

– масрафи вакти кории кормандони асоси, ки барои мушовирон лозим аст;

– мухлати нихоии ирсоли пешниход;

– баёния дар бораи он ки мушовир ва хар кадоме аз корхонахои фаръии он баъди бастани карордод барои хизматрасони бинобар ихтилофи манфиатхо тибки моддаи 8 Конуни мазкур хукук  надоранд дар расмиёти харид иштирок намоянд;

– тарзи ирсоли пешниход, аз чумла талаботи ирсол намудани пешниходи техники ва молияви дар лифофахои алохидаи  мухршуда;

– хохиш аз  мушовирони даъватшуда чихати тасдики гирифтани даъватнома барои ирсоли пешниход ва иттилооти ташкилоти харидор дар хусуси он  ки  оё он пешниходи худро манзур медорад;

– баёния дар хусуси он ки дар давоми мухлати эътибори пешниход мушовирон хукук  надоранд ба хайати асосии кормандон такйирот ворид намоянд ва онхо бояд меъёрхо ва нарххои умумии пешниходгардидаро риоя кунанд;

– санаи тахминие, ки мушовир ба ичрои супориш шуруъ менамояд;

– маълумоти муфассал дар бораи хизматрасони, бино, тачхизот ва кормандоне, ки бояд аз тарафи ташкилоти харидор пешниход карда шаванд;

– тавсифи мархилахои ичрои супориш, агар зарур бошад, эхтимолияти идомаи супориш;

– тартиби пешниходи дархост оид ба тавзехи иттилоот, ки дар даъватнома чихати ирсоли пешниход оварда шудааст;

– шартхои бастани карордоди зерпудрати барои як кисми супориш.

 1. Ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор метавонад ба иттилоот барои гурухи муайяни мушовирон маълумоти иловагиро дохил намояд.

 

Моддаи 62. Ирсол ва  кушодани пешниходхо

 1. Ташкилоти харидор санаи аник ва мухлати нихоиро барои ирсоли пешниход мукаррар менамояд, ки аз рузи фиристодани даъватнома барои ирсоли пешниход на камтар аз 4 хафта мебошад.
 2. Дах руз пештар аз мухлати нихоии ирсоли пешниход мушовир метавонад аз ташкилоти харидор шархи  маълумоти дар даъватнома барои ирсоли пешниход зикршударо талаб намояд. Ташкилоти харидор дар мухлати на дертар аз 3 рузи кори бояд ба чунин дархост чавоб гардонад ва нусхаи ин шархро ба хамаи мушовирони дар руйхат дохилшуда фиристад. Хангоми зарурат ташкилоти харидор метавонад мухлати нихоии ирсоли пешниходро тамдид намояд.
 3. Баъди ба охир расидани мухлати ирсоли пешниход ислох ба пешниходи техники ва молияви кабул карда намешавад. Пешниходи техники ва молияви бояд хамзамон дар лифофахои мухршуда манзур  гарданд.
 4. Баъди ба охир расидани мухлати ирсоли пешниход лифофахо бо  пешниходи техники аз тарафи комиссияи тендери фавран кушода шуда, тамоми маълумоти асоси ба протоколи кушодани пешниход дохил карда мешавад.
 5. Пешниходи молияви ба вохиди харид супорида мешавад, ки то лахзаи кушодан махфи дар шакли мухршуда нигох дошта мешавад.
 6. Пешниходи баъди ба охир расидани мухлати нихои гирифташуда кушода намешавад ва ба мушовир баргардонида мешавад.

 

Моддаи 63. Арзёбии пешниход

 1. Арзёбии пешниход дар ду мархила гузаронида мешавад; дар аввал пешниходи техники бе дастрасии  пешниходи  молияви ва баъд пешниходи  молияви.
 2. Баъди арзёбии пешниходи техники ташкилоти харидор мутобики моддаи 62 Конуни мазкур пешниходи молиявиро, ки арзёбии  он бояд тибки мукаррароти даъватнома чихати ирсоли пешниход гузаронида шавад, ба таври ошкоро мекушояд.

 

Моддаи 64. Арзёбии сифат

 1. Ташкилоти харидор пешниходи техникии мушовиронро тибки меъёрхои зерин арзёби мекунад:

– тачрибаи мушовир, ки барои ичрои вазифа мухим аст;

– сифати усулхои пешниходшаванда;

– тахассуси хайати асосии кормандони пешниходшаванда;

– тахвили дониш;

– дарачаи иштироки шахрвандони Чумхурии Точикистон, ки дар хайати асосии кормандон дохил карда шудаанд, дар ичрои супоришхо.

 1. Ташкилоти харидор хар як пешниходро барои мутобикат ба талаботи тахассуси ва супориши техники арзёби мекунад. Пешниход дар ин мархила хангоме рад карда мешавад, ки агар ба талаботи тахассуси ва талаботи асосии супориши техники мутобик набошад ва ё балли хадди акалли кобили кабулро, ки дар даъватнома чихати ирсоли пешниход зикр ёфтааст,  нагирифта бошад.
 2. Баъди анчоми арзёбии техники ташкилоти харидор хисоботи арзёбиро нисбат ба  сифати пешниход тахия менамояд.

 

Моддаи 65. Арзёбии  арзиш

 1. Аз руи натичахои арзёбии  сифат ташкилоти харидор пешниходи молиявии нокушодаи мушовиронеро, ки пешниходашон балли хадди акалли кобили кабулро нагирифтааст ё ба талаботи тахассуси, инчунин ба талаботи асосии супоришхои техникии дар даъватнома чихати ирсоли пешниход зикрёфта чавобгу намебошад, бармегардонад.
 2. Хамзамон ташкилоти харидор ба мушовироне, ки пешниходи онхо балли хадди акалли кобили кабулро гирифтааст, огохинома фиристода, мухлати (сана ва вакти) барои кушодани пешниходи молияви муайянгардидаро, ки бояд аз рузи фиристодани огохинома на камтар аз як хафтаро ташкил дихад, зикр менамояд.
 3. Пешниходи молияви тибки мухлат ва дар махалли муайянгардида, ки дар огохиномаи ташкилоти харидор зикр шудааст, бо иштироки намояндагии мушовирон, ки ба маросими кушодани пешниход омадаанд, ба таври ошкоро  кушода мешавад.
 4. Ном ва сурокаи мушовир, балли барои сифат бадастоварда ва нархи дархости тендери бо овози баланд эълон карда шуда, ба протоколи кушодани пешниходи  молияви дохил карда мешавад. Нусхаи протокол фавран ба макомоти ваколатдор ирсол мегардад.
 5. Ташкилоти харидор тафтиши пешниходи  молиявиро  вобаста ба мукаммали ва чой надоштани калати арифметики анчом медихад, инчунин бо максади мукоисаи пешниходот арзиши онхо ба асъори ягона, ки дар даъватнома чихати ирсоли пешниход зикр гардидааст,  гузаронида мешавад.

 

Моддаи 66. Арзёбии муштараки сифат ва арзиш

 1. Бо максади ба даст овардани балли умуми ташкилоти харидор баллхои аз чониби мушовирон барои арзёбии техники ва арзёбии  молияви бадастовардаро бо назардошти ахамияти хар як пешниходи  дар даъватнома чихати ирсоли пешниход зикргардида чамъ менамояд.
 2. Мушовире, ки балли бештарро сохиб гардидааст, барои гуфтушунид даъват карда мешавад.

 

Моддаи 67. Гуфтушунид ва бастани шартнома

 1. Дар давоми 3 рузи таквимии баъди ба охир расидани чараёни арзёби ташкилоти харидор мушовиреро, ки балли бештарро сохиб шудааст, барои гуфтушунид чихати бастани шартнома даъват менамояд.
 2. Дар чараёни гуфтушунид супоришхои техники, методика, хайати кормандон, захирахои моддию техники, ки аз тарафи ташкилоти харидор фарохам оварда мешаванд ва шартхои махсуси шартнома барраси мегарданд. Нархи пешниходшаванда, инчунин харочоти пардохтшаванда мавриди барраси карор намегиранд.
 3. Баррасихо набояд боиси мохиятан такйир додани шакли ибтидоии супоришхои техники ва шартхои шартнома гарданд  ва ин набояд ба сифати хизматрасони, арзиш ва мухтавои арзёбии ибтидои таъсир расонад. Шакли нихоии супориши техники ва методикаи мувофикагардида ба “Тавсифи хизматрасони”, ки чузъи шартнома мебошад, дохил карда мешавад.
 4. Дар чараёни гуфтушунид то ба охир расидани мухлати амали пешниход ташкилоти харидор метавонад аз мушовир хохиш кунад, ки ин мухлатро барои давраи мушаххас тамдид намояд. Мушовире, ки ба тамдиди мухлати амали пешниходи  худ розиги медихад, дар мувофика бо ташкилоти харидор хукук дорад хайати асосии кормандонро бо кормандони аз чихати тахассуси баробар иваз намояд.
 5. Агар ивази кормандон, ки ба сифати хайати асоси пешниход гардидаанд, вобаста ба тачриба ва тахассус мутобик набошанд, мушовир метавонад  аз тарафи ташкилоти харидор дар мувофика бо Макомоти ваколатдор аз ичрои ваколат махрум гардад ва худи чараёни интихоб бояд бо чалби мушовир, ки тибки рейтинг мавкеи дуюмро ишкол менамояд, давом дода шавад ё интихоби такрории мушовирон гузаронида мешавад.
 6. Агар дар чараёни гуфтушунид тарафхо  дар хусуси бастани шартнома ба созиш наоянд, ташкилоти харидор дар мувофика бо  Макомоти ваколатдор чунин гуфтушунидро катъ менамояд ва ба гуфтушунид мушовиреро, ки тибки  рейтинг  мавкеи минбаъдаро ишкол менамояд, даъват мекунад ё интихоби такрории мушовиронро мегузаронад.
 7. Бастани шартнома баъди муваффакона анчом ёфтани гуфтушунид ба зиммаи мушовир вогузошта шуда, ташкилоти харидор бояд фавран дигар иштирокчиёнро дар хусуси он ки пешниходи  онхо хамчун пешниходи колиб интихоб нашудаанд, огох намояд.

 

Моддаи 68. Интихоб аз руи сифат

 1. Интихоб аз руи сифат хангоми зарурати ичрои супоришхои зерин истифода карда мешавад:

– супоришхои мураккаб ё махдуд ихтисос, ки барои онхо тахияи  супоришхои техникии дакик ё муайянсозии аники харочоти захирахои моддию техники, ки аз мушовирон талаб карда мешавад, душвор аст;

– супоришхое, ки метавонанд аз нуктаи назари фаъолияти минбаъда дорои натичахои мухим бошанд ва максади онхо аз  чалби коршиносони сохибихтисос иборат аст;

– супоришхое, ки метавонанд бо роххои гуногун ичро карда шаванд ва ин мукоиса пешниходро имконнопазир мегардонад.

 1. Дар доираи интихоб аз руи сифат дар даъватнома чихати ирсоли пешниход ташкилоти харидор аз мушовирон  метавонад танхо пешниходи техники (бе пешниходи  молияви) ё хамзамон пешниходи техники ва молиявиро, вале дар лифофахои алохида талаб намояд.
 2. Дар даъватнома чихати ирсоли пешниход бучети тахмини зикр карда намешавад, вале масрафи харочоти вакти кори барои хайати асосии кормандон, бо тавзехи он ки ин иттилоот танхо ба сифати рахнамо оварда мешавад, мушовирон хукук доранд хисобхои шахсии худро оид ба масрафи вакти кори пешниход намоянд.
 3. Агар танхо пешниходи техники талаб карда шавад, арзёбии пешниходи техники мутобики моддаи 63 Конуни мазкур анчом дода шуда,  ташкилоти харидор аз мушовире, ки пешниходи техникии у дорои балли бештар мебошад, ирсоли пешниходи  муфассали молиявиро хохиш менамояд ва сипас ташкилоти харидор ва мушовир оид ба пешниходи молияви ва карордод гуфтушунид  доир менамоянд.
 4. Хангоми  дархост чихати  ирсол доштани пешниходи техники ва молияви арзёбии пешниходи  техники мутобики моддаи 62 Конуни мазкур амали мегардад.
 5. Агар дар чараёни гуфтушунид  тарафхо дар хусуси  бастани шартнома ба мувофика наоянд, мукаррароти кисми 5 моддаи 65  Конуни мазкур татбик карда мешавад.

 

Моддаи 69. Интихоб дар шароити бучети мукарраргардида

 1. Усули интихоб дар шароити бучети мукарраргардида хангоме истифода карда мешавад, ки супориш аник муайян шудааст ва бучети мукарраргардида вучуд дорад.
 2. Дар даъватнома барои ирсоли пешниход бучети вазифахо зикр ёфта, барои мушовирон тавсия дода мешавад, ки пешниходи  техники ва молиявиро дар доираи бучет дар лифофахои алохида таъмин намоянд. Супориши техники бояд мулохизакорона анчом дода шавад ва кофи будани бучет барои ичрои супоришхо кафолат дихад.
 3. Арзёбии тамоми пешниходи техники аз руи методикаи “арзёбии сифат” мутобики моддаи 62 Конуни мазкур амали мегардад. Баъдан пешниходи молияви кушода шуда, он пешниходе, ки аз доираи бучети мазкур зиёд аст, баргардонида мешавад.
 4. Барои гузаронидани гуфтушунидхо аз руи карордод он мушовире даъват карда мешавад, ки пешниходи техникии у балли аз хама зиёд гирифтааст.

 

Моддаи 70. Интихоб аз руи нархи пасттарин

 1. Усули интихоб аз руи нархи пасттарин хангоми интихоби мушовирон бо маблаки аз ду хазору панчсад нишондиханда барои хисобхо поёнтар барои супоришхои намунави ва стандарти  истифода карда мешавад, агар тачриба ва меъёрхои мукарраршуда мавчуд бошад. Ташкилоти харидор балли хадди акалли кобили кабулро аз руи пешниходи техники муайян мекунад ва онро дар даъватнома барои ирсоли пешниход зикр менамояд.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)
 2. Пешниход дар ду лифофа аз мушовироне талаб карда мешавад, ки ба руйхати мухтасар ворид гардидаанд. Дар аввал хамаи пешниходи техникии кушодашуда, арзёби карда мешаванд. Пешниходоти техникие, ки балли хадди акалро сохиб нагаштааст, кабул карда намешавад. Баъдан пешниходи молиявии бокимонда ба таври ошкоро кушода мешавад.
 3. Ба гуфтушунид оид ба шартнома мушовире, ки тибки пешниходи техники балли аз хадди акалли бештарро гирифта, оид ба пешниходи молияви нархи камтар гузоштааст, даъват карда мешавад.

 

Моддаи 71. Интихоб дар асоси тахассуси мушовирон

Усули мазкур барои супоришхои на он кадар калоне, ки барои онхо зарурати тахия ва арзёбии пешниходи озмуни ба амал намеояд, истифода кардамешавад. Дар ин холатхо ташкилоти харидор супориши техникиро тахия намуда, изхори манфиатдори ва маълумотро дар бораи тачрибаи кории мушовир ва тахассуси у, ки барои ичрои супоришхо мухиманд, талаб менамояд. Сипас расмиёти интихоб тибки руйихати мухтасар, ки аз он ташкилоти дорои тахассуси нисбатан мувофик ва тавсияхои бехтарин интихоб карда мешавад, баргузор мегардад. Ба ташкилоти интихобгардида тавсия дода мешавад, ки пешниходи техникию молиявиро ирсол намояд ва баъдан ба гуфтушунидхо  аз руи карордод шуруъ намояд.

 

Моддаи 72. Усули харид аз як манбаъ

 1. Бо сабаби он ки усули харид аз як манбаъ афзалиятхои ракобатро нисбати сифат ва арзиш таъмин наменамояд, инчунин шаффоф намебошад, бинобар ин метавонад ба истифодаи амалияи номакбул мусоидат намояд, истифодаи он танхо дар холатхои истисноии зерин ичозат дода мешавад:

– ичрои супоришхое, ки идомаи бевоситаи корхои пештараи аз чониби хамон ташкилот гузаронидашуда аст;

– зарурати интихоб намудан дар мухлатхои кутохтарин (хангоми ичрои корхо дар холатхои фавкулоддаи вобаста ба тахдид ба амнияти милли, рафъи офатхои табии, захролудшавии махал ва кайра);

– хангоме ки танхо як ташкилот дорои дарачаи тахассуси ё тачрибаи зарури буда, он барои супориши мушаххас арзиши истиснои дорад.

 1. Хангоми таъмини муттасили (сархати якуми кисми 1 моддаи мазкур) бояд муносибати техники, тачрибаи андухта ва масъулияти касбии мушовир барои ичрои корхои худ, бо шарти ичрои каноатбахши супориши аввал ба инобат гирифта шавад. Дар чунин холатхо ташкилоти харидор дар аввал аз мушовири интихобгардида хохиш менамояд, ки супориши техники ва молиявиро дар асоси супориши техникии аз тарафи ташкилоти харидор тахиягардида  тайёр намояд ва баъдан ин пешниходот  дар гуфтушунидхо  барраси карда мешаванд.
 2. Агар карордод оид ба супориши аввал дар асоси озмун дода нашуда ва ё бо шартхои вобаста ба маблакгузори ва ё харид тибки пудрати эхтиёчоти супорида шуда бошад ва ё агар супорише, ки идомаи кори пештара аст, аз руи арзиш аз он зиёдтар бошад, расмиёти мукаррарии озмуни харид истифода кардашуда, зимнан мушовире, ки кори авваларо ичро намудааст, аз барраси хорич намегардад ва метавонад дар озмун дар асосхои умуми иштирок кунад.

 

Моддаи 73. Интихоби мушовирони инфироди

 1. Мушовирони инфироди барои ичрои супоришхо чалб карда мешаванд, агар:

– барои кирои гурухи мутахассисон зарурат набошад;

– барои кумаки иловагии касби аз хорич  зарурат набошад;

– тачриба ва тахассуси шахси алохида талаботи мухимтарин бошад.

 1. Ташкилоти харидор  ду хафта пеш аз мухлати пешниходи изхори манфиатдори  дар воситахои ахбори омма ва ё дар Бюллетени хариди давлати, инчунин хангоми зарурат дар воситахои ахбори оммаи байналмилали барои мушовирони инфироди оид ба ичрои супоришхо даъватнома интишор менамояд.
 2. Ба мушовироне, ки бо усули руйхати мухтасар интихоб гардидаанд, даъватномае ирсол мешавад, ки намунаи баёни тарчимаи хол (минбаъд – хулоса (резюме) номида мешавад), намунаи шакли ифодаи нархи хизматрасони, инчунин меъёрхои нархгузори, супориши техники ва намунаи карордоди истифодашавандаро дар бар мегирад.  Инчунин дар даъватнома меъёрхои арзёбии тахассус ва тачрибаи мушовир дар асоси хулоса (резюме) ва муносибат ба талаботи супоришхои техники ва мухлати нихоии  изхори манфиатдори инъикос мегардад.
 3. Агар маблаки супориш зиёд буда, он метавонад аз нуктаи назари фаъолияти минбаъда окибатхои чидди дошта бошад, дар даъватнома  хохиш карда мешавад, ки  изхори манфиатдори дар шакли хулоса (резюме), ки он хангоми арзёби мутобики меъёрхои дар кисми 6  моддаи мазкур зикршуда мукоиса карда мешавад, ирсол гардад.
 4. Изхори манфиатдори метавонад тарики факс, почтаи электрони ё мукаррари ирсол гардад.
 5. Интихоби мушовирони инфироди бо назардошти чихати ичрои вазифаи мушаххас кобили кабул будани тахассуси онхо анчом дода мешаванд. Мушовирон бо усули киёси  тахассуси хадди акал се номзад  аз байни онхое, ки ба ичрои супориш  манфиатдоранд, ва ё аз байни онхое, ки ташкилоти харидор мустакиман ба вай мурочиат кардааст, интихоб мегарданд. Имкониятхои онхо дар асоси маълумоти гирифта, тачрибаи андухта ва донистани шароити махал (забон ва фарханги махалли, системаи маъмури ва сохтори макомоти махаллии хокимияти давлати) арзёби мегарданд.
 6. Номзаде, ки балли бештар гирифтааст, хангоми арзёбии хулоса (резюме) чихати бастани карордод ба гуфтушунид  даъват карда мешавад. Гуфтушунид оид ба карордод метавонад тарики телефон ё почтаи электрони амали гардад. Хангоми таъхир кардан ва кашол додани гуфтушунид аз чониби мушовир, инчунин хангоми ба даст наомадани созиш оид ба карордод ташкилоти харидор чихати катъ ё окоз кардани гуфтушунид  бо номзади навбати вобаста ба микдори балли номзад мутобики кисми 6 моддаи 67 хукуки худро нигох медорад. Ташкилоти харидор хукук дорад бо номзад кабл аз  киро кардани у низ гуфтушунид доир намояд.
 7. Ба сифати мушовирони инфироди кормандони доими ё муваккатии ташкилотхои машваратиро низ чалб намудан мумкин аст. Дар чунин холат нисбати худи ташкилотхо мукаррарот дар бораи  ихтилофи манфиатхо, ки дар моддаи 8 Конуни мазкур зикр гардидааст, татбик карда мешавад.
 8. Ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор мушовирони инфиродиро метавонад бе озмун (бо усули интихоб аз як манбаъ) танхо дар чунин холатхо интихоб намояд:

– агар супориш идомаи кори пештара махсуб ёбад, ки мушовир ичро кардааст ва барои хамин кор у дар асоси озмун киро гардидааст;

– агар муддати ичрои супориш камтар аз 3 мохро ташкил дихад;

– агар вазъият бинобар сабаби мавчуд будани холати рафънопазир (форс – мажор) хусусияти фавкулодда дошта бошад;

– агар шахси вокеи ягона мушовири дорои тахассус ва тачриба барои ичрои супориши мазкур бошад.

 

БОБИ 6. Карордод оид ба хариди давлати

 

Моддаи 74. Карордод оид ба хариди давлати

 1. Карордодхо оид ба хариди давлати аз руи натичахои озмуни харид бо риояи талаботи Кодекси граждании Чумхурии Точикистон, Конуни мазкур ва инчунин дигар санадхои меъёрии хукукии танзимкунандаи тартиби хариди давлати баста мешаванд.
 2. Карордодхо оид ба хариди давлати дар шакли хатти баста мешаванд. Карордод оид ба хариди давлати аз лахзаи аз чониби тарафхо ба имзо расонидани он  эътибор пайдо мекунад.
 3. Огохинома дар хусуси бастани карордод оид ба  хариди давлати бо зикри ном ва сурокаи  молрасон (пудратчи), ки бо у карордод баста шудааст ва нарххои карордод дар мухлати се рузи ба имзо расидани он ба маълумоти хамаи молрасонхо (пудратчиён), ки дар расмиёти хариди давлати иштирок намудаанд, расонида мешавад.
 4. Ташкилоти харидор дар мухлати се рузи бастани карордод оид ба хариди давлати ба макомоти ваколатдор оид ба хариди хисобот оид ба расмиёти хариди давлати тибки моддаи 46 Конуни мазкур пешниход менамояд. Хангоми хариди мол, кор ва хизматрасоние, ки арзиши онхо аз хадди камтарини маблаки харид  пасттар мебошад, хуччатхои тасдиккунандаи харочоти ташкилоти харидор оид ба харид (супоришномахои пули, созишномахои мехнати, санадхо дар хусуси харид ва к.) дар ташкилоти харидор нигох дошта шуда, бо талаби макоми ваколатдор оид ба хариди давлати  ба он пешниход мегардад.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)

 

 

Моддаи 75. Таъмини кафолати ичрои карордод

 1. Ташкилоти харидор метавонад аз молрасон (пудратчи) таъмини кафолати ичрои карордоди харидро талаб намояд.
 2. Таъмини кафолати ичрои карордоди харид мутобики конунгузории амалкунанда метавонад дар шакли депозитхо, вомбаргхои хазинадори, замонатхои бонки, коказхои кимматноки аз тарафи Бонки миллии Точикистон баровардашуда ё таъмингардида, дар шакли сахмияхои барои муомилахо кобили кабул, сертификатхои депозитии ба пешниходкунанда, векселхо, кафолатхо ва таъмини замонати аз тарафи шахсони вокеи ва хукуки додашуда  пешкаш гардад.
 3. Андозаи кафолати ичрои карордоди харид наметавонад аз 10 фоизи арзиши карордод зиёд бошад.

 

Моддаи 76. Манъи такйир додани карордоди харид

 1. Баъди аз чониби тарафхо  имзо намудани карордоди харид ба он ворид намудани дигар шартхо манъ аст, агар онхо боиси такйири  мухтавои дархости тендери гарданд.
 2. Такйирот ва иловахои ба карордоди харид вориднамудаи тарафхо, ки хилофи мукаррароти кисми 1 моддаи мазкур мебошанд, беэътибор дониста мешаванд.
 3. Макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати метавонад  нисбат ба такйироту иловахои ба карордоди харид аз чониби тарафхо воридгардида тибки тартиби суди даъво пешниход намояд.

 

Моддаи 77. Бекор кардани карордоди харид

 1. Ташкилоти харидор дар мувофика бо макомоти ваколатдор оид ба хариди давлати хукук дорад хангоми такйирёбии чиддии холатхо, ки тарафхо зимни бастани карордоди харид дар назар доштанд  ва такйироте, ки пешбиниашон дар лахзаи бастани карордоди харид имконнопазир буд ва хамзамон агар ичрои карордод метавонад хилофи манфиатхои давлат бошад, бо тартиби яктарафа карордоди басташударо бекор кунад.
 2. Ташкилоти харидор хукук дорад карордоди харидро дар давоми як мохи  фарорасии  холатхои пешбининамудаи кисми 1 моддаи мазкур, ки ба у маълум гардидааст, бекор намояд.
 3. Агар карордод тибки холатхои пешбининамудаи кисми 1 моддаи мазкур бекор карда шавад, баркарор намудани хукукхои тарафхо аз руи принсипи баркароркунии (реститутсияи) дутарафа ва чуброни зиёни расонидашуда анчом дода мешавад.

 

Моддаи 78. Шикоят оид ба карордоди харид

 1. Хангоми ба вучуд омадани бахсхо ва ихтилофи назар оид ба ичрои карордоди басташудаи харид ва пешниходи норозиги   тарафхо вазифадоранд чихати халли онхо  расмиёти дар поён муайянгардидаро риоя намоянд.
 2. Тарафе, ки эътирози тарафи дигарро кабул намудааст, вазифадор аст онро барраси намуда, чавобро дар давоми понздах рузи пешниходи эътироз дар шакли хатти ирсол намояд.
 3. Хангоми рад намудани эътироз ё дар давоми мухлати пешбининамудаи кисми 2 моддаи мазкур пешниход накардани чавоб, тарафи манфиатдор хукук дорад ба суд  мурочиат намояд.

 

БОБИ 7. Тартиби пешниходи шикоят

 

Моддаи 79. Хукук ба шикоят

 1. Иштирокчиёни расмиёти хариди давлати хукук доранд то бастани карордоди харид ба ташкилоти харидор ва (ё) макоми ваколатдор шикоят пешниход намоянд. Бастани карордоди харид хукуки минбаъд ба макоми ваколатдор пешниход намудани шикоятро  махдуд намесозад.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)
 2. Бо назардошти кисми 3 моддаи мазкур иштирокчиёни расмиёти харид метавонанд нисбат ба хар гуна карори дигари ташкилоти харидор ба ташкилоти харидор ё ба макомоти ваколатдор эътироз пешниход намоянд.
 3. Максадхои зерин наметавонанд мавзуи эътироз бошанд:

– интихоби усули харид;

– интихоби расмиёти хостагирии пешниходи озмуни мутобики талаботи Боби 5 Конуни мазкур;

– карори ташкилоти харидор, ки мутобики моддаи 42 Конуни мазкур кабул шудааст.

 1. Молрасон (пудратчи) ё хар як иштирокчии расмиёти харид, ки манфиатхояш риоя нагардидаанд ё дар натичаи шикоят метавонанд вайрон карда шаванд, хукук дорад дар расмиёти арзи шикоят иштирок намояд. Молрасоне (пудратчие), ки дар чунин расмиёт иштирок накардааст, минбаъд тибки тартиби кисми 1  моддаи мазкур аз хукуки пешниходи чунин шикоят махрум мегардад.

 

Моддаи 80. Расмиёти баррасии шикоят дар ташкилоти харидор

 1. То вакти бастани карордод молрасон (пудратчи) ба ташкилоти харидор ба таври хатти, бо зикри сабабхои супоридани он хукук дорад  шикоят пешниход намояд.(КЧТаз 16.04.2012с., №815)
 2. Ташкилоти харидор шикоятро дар давоми 3 рузи пешниходи он барраси менамояд ва дар мувофика бо макомоти ваколатдор ба хамин мухлат расмиёти харид боздошта мешавад.
 3. Аз руи натичахои баррасии шикоятхо ташкилоти харидор карори хатти интишор намуда, матлабхои зеринро зикр мекунад:

– сабабхои асосноки кабули карор;

– чорахое, ки хангоми пурра ё кисман конеъгардонии шикоят ба конеъ гардонидани талаботи баёнгардида равона гардидаанд.

 1. Хангоми дар мухлати мукаррарнамудаи кисми 2 моддаи мазкуринтишор нагардидани карори ташкилоти харидор ё конеъ нагардидани молрасон (пудратчи) аз карори кабулшуда у хукук дорад ба макомоти ваколатдор ва ё суд мутобики моддахои 79 ё 80  Конуни мазкур шикоят пешниход намояд.  Аз лахзаи пешниходи чунин шикоят баррасии бахс тахти салохияти ташкилоти харидор карор намегирад.
 2. Карори ташкилоти харидор  нихои хисобида мешавад, агар мутобики моддахои 80 ё 81 Конуни мазкур  мухокима окоз нагардида бошад.

 

Моддаи 81. Расмиёти баррасии шикоят дар макомоти  ваколатдор

 1. Хангоми рад кардани шикояти молрасон (пудратчи)  Макомоти ваколатдор хукук  дорад як ё якчанд воситахои зерини химояи хукукиро фарохам орад:

– ичрои амалиёти кайриконунии ташкилоти харидор ё кабули карорхои кайриконуни  ё истифодаи расмиёти кайриконуниро манъ намояд;

– карори кайриконунии ташкилоти харидорро, ки шартхои расмиёти озмуни харидро вайрон мекунад, пурра ё кисман бекор намояд;

– дар бораи катъи расмиёти харид карор барорад.

 1. Макомоти ваколатдор  ташкилоти харидорро фавран дар хусуси кабули шикоят огох менамояд.
 2. Хангоми ворид гардидани шикоят макомоти ваколатдор расмиёти харидро то 10 руз бозмедорад ва дар ин муддат аз руи шикоят карори асосноки хатти интишор менамояд. Карор инхоро дар бар мегирад:

– сабабхои асоснокии кабули карор;

– чорахое, ки хангоми пурра ё кисман конеъгардонии шикоят ба конеъгардонии талаботи баёншуда равона гардидаанд.

 1. Карор оид ба шикоят барои ичро аз чониби ташкилоти харидор хангоме хатми ва нихои хисобида мешавад, ки агар нисбати он мутобики моддаи 80 Конуни мазкур тибки тартиби суди  шикоят пешниход нашуда бошад.
 2. Шикоятро макомоти ваколатдор баъди гузашти мухлати пешниходи он ва бастани карордод барраси наменамояд.

 

Моддаи 82. Шикоят аз тарики суд

 1. Нисбати бахсхо байни молрасонхо (пудратчиён) ва ташкилоти харидор, ки хангоми анчом додани расмиёти харид ба миён омадааст, инчунин карори ташкилоти харидор ва макомоти ваколатдор, ки мутобики моддахои 78, 79 Конуни мазкур кабул гардидааст, тибки тартиби пешбининамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба суд  шикоят пешниход мегардад.
 2. Мукаррароти моддаи мазкур наметавонад хамчун махдудсозии хукуки молрасонхо (пудратчиён) чихати мурочиат ба суд бе халли пешакии ихтилофи назар мутобики Конуни мазкур барраси гардад.

 

БОБИ 8. Мукаррароти хотимави

 

Моддаи 83.  Чавобгари  барои вайрон кардани Конуни мазкур

Шахсони вокеи ва хукуки барои вайрон кардани Конуни мазкур бо тартиби мукарраркардаи конунгузории Чумхурии Точикистон ба чавобгари кашида мешаванд.

 

Моддаи 84. Дар бораи аз эътибор сокит донистани Конуни  Чумхурии Точикистон «Дар бораи хариди давлатии молу махсулот ва кору хизматрасонихо»

Конуни Чумхурии Точикистон аз 12 декабри соли 1997 «Дар бораи хариди давлатии молу махсулот ва  кору хизматрасонихо» (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон, соли 1997, № 23 – 24, моддаи 344) аз эътибор сокит дониста шавад.

 

Моддаи 85. Тартиби мавриди амал карор додани Конуни мазкур

Конуни мазкур пас аз интишори расми мавриди амал карор дода шавад.

 

Президенти Чумхурии Точикистон                    Э.Рахмонов

 

            ш. Душанбе  3 марти соли 2006

            №168

_________________________

 

Загрузка...

Дар борамон

Инчунин кобед

Богчаи бачагон (Кудакон) дар Душанбе

Хамаи волидон (падару модарон) дар чустучуи богчахои кудакон (бачагона) -и хуб дар шахри Душанбе –пойтахти …