Главная / Гуногун / Дуои «Чихил Раббано» 40

Дуои «Чихил Раббано» 40

Дуои «40 Раббано»: Алхамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ва-с-салоту ва-с-салому ало Мухаммадив-ва олихи ва ало ибодихи-л-лазина-с- тафо.

Аммо бидон, эй муктадои содик, ки ба Куръони азим ва мутолиати Расули Карим (с) ин Раббано оёти муаззамот барои ичобати дуо. Вакте курбу маърифати Хазрати Кибриё аз Куръони азим чамъ карда ва ичобат намуда. Ва хар ояте, ки дар китоби тафосир ва аходис ва гайри онхо савоби возех навиштаанд, онро шаммае дар ин зикр карда шуд. Иттифок ин аст, ки баъд аз тиловати ин оёт хар хочате, ки талаб кунад, Хак таоло ато фармояд.

duo-003

Ва аз он чумла хар ки ин дуои «Чихил Раббано»-ро барои саломатии имон ва шафоати Хазрати Мухаммад (с) баъд аз намози хуфтан ва бомдод як бор бихонад ва ин амалро хар руз анчом дихад, албатта, Худои таоло уро боимон дорад ва шафоати Хазрати Мухаммад (с) каромат фармояд.

Ва хар ки аз барои равшании гур ва дафъи азоби кабр ин дуои «Чихил Раббано»-ро баъд аз намози шом бихонад, Хазрати Хак субхонаху ва таоло гури уро равшан гардонад ва азоби кабрро бар вай осон гардонад.

Ва чун хар касе пайваста дар субху шом ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, иншоаллох ба мартабаи вилоят бирасад.

Ва хар ки ин дуои «Чихил Раббано»-ро чихил руз ба эхтиёти тамом сад бор рузона ва сад бор шабона бихонад, мустачобу-д-даъвот[1] гардад ва дар байни уву бихишт хеч хичобе намонад.

Ва хар ки баъд аз намози бомдод, ё баъд аз намози пешин ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, сехр бар вай кор накунад.

Ва хар ки дар умри худ як бор ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, гунохи чихилсолаи уро Худои таоло афв кунад.

Ва хар ки аз барои талаби илм ва касрати фахм ва хифз кардани чизи хондааш ин дуои «Чихил Раббано»-ро бо кироати дуруст сад бор бихонад ва баъд аз он дуруд фиристад, Худои таоло мухиммоти уро баровардаи хайр гардонад.

Ва хар ки дар намози тахаччуд ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, рухи у ба ислох ояд ва дили у равшан гардад ва аксари бузургон бар ин амал намудаанду бахраманд шудаанд.

Ва хар ки ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад ва ба пахлуи рост бихусбад, арвохи пайгамбарону авлиёхоро дар хоб бинад ва башорат хосил кунад.

Ва хар ки хохад, ки аз азоби гур ва сахтии чонкандан ва саволи Мункару Накир бар вай осон шавад, бояд ки баъд аз намози панчгона ин дуои «Чихил Раббано»-ро тиловат намояд.

Ва хар ки аз чихати хар дарде, ки ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, то хафтаи дигар, Худо хохад шифо меёбад.

Ва аз чихати хар беморе то се руз ин дуои «Чихил Раббано»-ро бар оби пок бихонанду бинушонанд, Худо хохад шифо меёбад.

Ва хар ки хохад, ки аз гунохон пок шавад, бояд ки ду ракъат намоз бигузорад ва баъд аз он хафт бор ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, омурзида гардад.

Ва хар ки аз барои талаби фарзанд ин дуои «Чихил Раббано»-ро бихонад, Худои таоло уро фарзанд каромат кунад.

Асноди ин дуои «Чихил Раббано» бисёр буд, аммо мухтасар кардем.

Дуои «Чихил Раббано»

Сураи «Фотиха»

Аузу биллохи мина-ш-шайтоии-р-рачим

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ал-хамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. Ихдина-с-сирота-л-мустакима, сирота-л-лазина анъамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим ва ла-з-золлин. (Омин).

Раббано такаббал минно иннака Анта-с-Самиу-л-Алим.[2]

Раббано ва-чъално муслимайни Лака ва мин зуррийятино умматам-муслимата-л-Лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-р-Рахим.[3]

Раббано отино фи-д-дунё хасанатав-ва фи-л-охирати хасанатав-ва кино азоба-н-нор.[4]

Раббано африг алайно сабра-в-ва саббит акдомано ва- нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.[5]

Раббано ло туохизно ин-насино ав ахтаъно.[6]

Раббано ва ло тахмил алайно исран камо хамалтаху ала-л-лазина мин каблино.[7]

Раббано ва ло тухаммилно мо ло токата лано бих, ва-ъфу анно, ва-гфирлано, ва-рхамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала- л-кавми-л-кофирин.[8]

Раббано ло тузиг кулубано баъда из хадайтано ва хаб лано ми-л-ладунка рахмах, иннака Анта-л-Ваххоб.[9]

Раббано иннака чомиъу-н-носи ли-явми-л-ло райба фих, инналлоха ло юхлифу-л-миъод.[10]

Раббано иннано оманно фа-гфирлано зунубано ва кино азоба-н-нор.[11]

Раббано оманно бимо анзалта ва-т-табаъна-р-Расула фа-ктубно маа-ш-шохидин.[12]

Раббана-гфирлано зунубано ва исрофано фи амрино ва саббит акдомано ва-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.[13]

Раббано мо халакта хозо ботило, Субхонака фа кино азоба-н-нор.[14]

Раббано иннака ман тудхили-н-нора фа кад ахзайтаху, ва мо ли-з-золимина мин ансор.[15]

Раббано иннано самиъно мунодийя-й-юноди ли-л-имони ан омину би-Раббикум фа оманно.[16]

Раббано фа-гфирлано зунубано ва каффир анно сайиотино ва таваффано маа-л-аброр.[17]

Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-киёмати, иннака ло тухлифу-л-миъод.[18]

Раббано оманно фактубно мааш-шохидин.[19]

Раббано анзил алайно моидата-м-мина-с-самои такуну лано ида-л-ли-аввалино ва охирино ва оята-м-минка, ва-рзукно ва Анта Хайру-р-розикин.[20]

Раббано заламно анфусано ва ил-лам тагфирлано ва тархамно ланакунанна мина-л-хосирин.[21]

Раббано ло тачъално маа-л-кавми-з-золимин.[22]

Раббана-фтах байнано ва байна кавмино би-л-хакки ва Анта Хайру-л-фотихин.[23]

Раббано африг алайно сабрав-ва таваффано муслимин. [24]

Раббано ло тачъално фитната-л-ли-л-кавми-з-золимина, ва наччино бирахматика мина-л-кавми-л-кофирин.[25]

Раббано иннака таъламу мо нухфи ва мо нуълину, ва мо яхфо алаллохи мин шайъин фи-л-арзи ва ло фи-с-само.[26]

Раббано ва такаббал дуои.[27]

Раббана-гфирли ва ливолидайя ва ли-л-муъминина явма якуму-л-хисоб.[28]

Раббано отино мил-ладунка рахматав-ва хаййиъ лано мин амрино рашадо.[29]

Раббано иннано нахофу ай-яфрута алайно ав ай-ятго.[30]

Раббуна-л-Лази аъто кулла шайъин халкаху сумма хадо.[31]

Раббано оманно фа-гфирлано ва-рхамно ва Анта Хайру-р-рохимин.[32]

Раббана-сриф анно азоба чаханнама, инна азобахо кона гаромо. Иннахо соат мустакаррав-ва мукомо.[33]

Раббано хаблано мин азвочино ва зуррийётино куррата аъюнн-в-ва-чъално ли-л-муттакина имомо.[34]

Раббано ла-Гафурун Шакур.[35]

Раббано васиъта кулла шайъин рахмата-в-ва ил ман фа-ггфир ли-л-лазина тобу ва-т-табаъу сабилака ва кихим азоба- л-чахим.[36]

Раббано ва адхилхум чанноти аднини-л-лати ваъадтахум ва ман салаха мин обоихим ва азвочихим ва зуррийётихим, иннака Анта-л-Азизу-л-Хаким. Ва кихиму-с-сайиоти, ва ман таки-с-сайиоти явмаизин фа кад рахимтаху, ва золика хува-л-фавзу-л-азим.[37]

Раббана-гфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабакуно би-л-имони ва ло танъал фи кулубино гилла-л-ли-л-лазина оману, Раббано иннака Рауфу-р-Рахим.[38]

Раббано алайка таваккално ва илайка анабно ва илайка- л-масир.[39]

Раббано ло тачъално фитната-л-ли-л-лазина кафару ва-гфир лано Раббано, иннака Анта-л-Азизу-л-Хаким.[40]

Раббано атмим лано нурано ва-гфир лано, иннака ало кулли шайъин кадир.[41]

Субхона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-мурсалин. Ва-л-хамду лиллохи Рабби-л- оламин.[42]

Дуои «Чихил Раббано» бо тарчума ва баъзе аз хосиятхояш

Сураи «Фотиха»

Аузу биллохи мина-ш-шайтони-р-рачим

Бисмиллохи-р-Рахмони-р-Рахим

Ал-хамду лиллохи Рабби-л-оламин. Ар-Рахмони-р-Рахим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаин. Ихдина-с-сирота-л-мустакима, сирота-л-лазина анъамта алайхим, гайри-л-магзуби алайхим ва ла-з-золлин. (Омин).

Тарчума: Ба номи Худои Бахшояндаи Мехрубон.

 1. Ситоиш Худойро, (ки) Парвардгори оламиён[43]. 2. Бахшояндаи Мехрубон. 3. Худованди рузи чазост. 4. Танхо Туро мепарастем ва танхо аз Ту ёри металабем. 5. Моро рохи рост бинамой – 6. рохи касоне, ки бар онхо инъом кардаи[44], 7. на (рохи) касоне, ки бар онхо хашм гирифта шуд[45] ва на гумрохон[46]!
 2. Раббано такаббал минно иннака Анта-с-Самиу-л- Алим.[47]

Эй Парвардигори мо! Аз мо бипазир, хамоно Ту Шунавои Донои!

 1. Раббано ва-чъално муслимайни Лака ва мин зуррийятино умматам-муслимата-л-Лака, ва арино маносикано ва туб алайно, иннака Анта-т-Таввобу-р-Рахим.[48]

Эй Парвардигори мо, моро фармонбардори Худ бигардон ва аз фарзандони мо гурухеро фармонбардори Худат бикун ва тарики ибодатхои моро ба мо бинмой; ва ба мо (ба мехрубони) бозгард, хамоно Ту Бозгардандаи Мехрубони!

 1. Раббано отино фи-д-дунё хасанатав-ва фи-л-охирати хасанатав-ва кино азоба-н-нор.[49]

Эй Парвардигори мо, ба мо дар дунё неъмат ва дар охират неъмат бидех ва моро аз азоби оташ (-и дузах) нигох дор!

 1. Раббано африг алайно сабрав-ва саббит акдомано ва-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.[50]

Эй Парвардигори мо, бар мо шикебои бибахш ва кадамхои моро устувор кун ва моро бар гурухи ногаравидагон галаба дех!

 1. Раббано ло туохизно ин-насино ав ахтаъно.[51]

Эй Парвардигори мо, агар фаромуш кунем, ё хато кунем, моро (ба укубат) магир!

 1. Раббано ва ло тахмил алайно исран камо хамалтаху ала-л-лазина мин каблино.[52]

Эй Парвардигори мо, бар мо бори гарон манех, чунон ки онро бар касоне ниходи, ки neш аз мо буданд!

 1. Раббано ва ло тухаммилно мо ло токата лано бих ва-ъфу анно, ва-гфирлано, ва-рхамно, Анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.[53]

Эй Парвардигори мо, ва бар мо он чиро манех, ки моро бар он тавон нест. Ва аз мо даргузар ва биомурз ва бар мо бибахшой, Туи Худованди мо, пас, моро бар гурухи кофирон пирузи дех!

Ин оятхои 286-уми сураи «Бакара»-ро Худои таоло барои бандагон аз барои ошкоро намудани очизи ва хостани нусрату хочаташон таълим менамояд. Имрузхо хондани ин оятхо барои хар як афроди мусалмон хеле лозиму зарури аст. Чаро ки душманони ислом дар камин хастанд, ки мусалмононро аз акидахои исломиашон дур намоянд. Худои таоло ба фазли худ тамоми мусалмононро аз зулму шарри ин золимон начот дихад.

Пайгамбари Худо (с) фармудаанд, ки: Ду ояти охири сураи «Бакара» то охир дар хар хонае хонда шаванд, шайтон то се шаб наздики он нахохад рафт. Ва хамчунин фармудаанд, ки: Худованди мутаол сураи «Бакара»-ро бо ду оят хатм кардааст. Ин ду оят аз зери Арш ба ман дода шудаанд, пас шумо онхоро ёд бигиред ва ба занону фарзандонатон ёд бидихед, зеро инхо рахмат ва Куръон ва дуо мебошанд.

 1. Раббано ло тузиг кулубано баъда из хадайтано ва хаб лано ми-л-ладунка рахмах, иннака Анта-л-Ваххоб.[54]

Эй Парвардигори мо, баъд аз он, ки ба мо рох намуди, дилхои моро кач макун! Ва барои мо аз назди Худат неъмат ато кун, хамоно Ту Атокунандай!

 1. Раббано иннака Чомиъу-н-носи ли-явми-л-ло райба фих, инналлоха ло юхлифу-л-миъод.[55]

Эй Парвардигори мо, хамоно Ту дар рузе, ки дар он хеч шак нест, Чамъкунаидаи мардум хасти! Ба дурусти ки Худо ваъдаро хилоф намекунад.

 1. Раббано иннано оманно фа-гфирлано зунубано ва кино азоба-н-нор.[56]

Эй Парвардигори мо, ба дурусти ки мо имон овардем, пас барои мо гунохони моро биомурз ва моро аз азоби omaш нигах дор!

Ояти 16-уми сураи Оли Имрон дуои он касоне мебошад, ки дар охири кор бихишти хоханд шуд.

 1. Раббано оманно бимо анзалта ва-т-табаъна-р-Расула фа-ктубно маа-ш-шохидин.[57]

Эй Парвардигори мо, ба он чи фуруд оварди, имон овардем ва ба Пайгамбар пайрави кардем, пас, моро аз шохидон бинавис!

 1. Раббана-гфирлано зунубано ва исрофано фи амрино ва саббит акдомано ва-нсурно ала-л-кавми-л-кофирин.[58]

Эй Парвардигори мо, гунохони моро ва дар кори худ аз хад гузаштани моро ба мо биомурз ва гомхои моро устувор бидор ва моро бар кавми кофирон нусрат бидех.

 1. Раббано мо халакта хозо ботило, Субхонака фа кино азоба-н-нор.[59]

Эй Парвардигори мо, инро бехуда наёфаридаи, поки Турост, пас моро аз азоби оташи дузах нигах дор!

 1. Раббано иннака ман тудхили-н-нора фа кад ахзайтаху, ва мо ли-з-золимина мин ансор.[60]

Эй Парвардигори мо, хар киро ба дузах дарори, ба дурусти ки уро расво кардаи! Ва ситамгаронро ёридихандае нест.

Оятхои 191-192-уми сураи Оли Имрон дуои бандагони неки Худои таоло аст, ки худи Худои таоло хонандагони ин дуоро таъриф намуда ва ваъдаи ичобати онро додааст.

 1. Раббано иннано самиъно мунодийя-й-юноди ли-л- имони ан омину би-Раббикум фа оманно.[61]

Эй Парвардигори мо, хамоно мо нидокупандаеро шунидем, ки ба овози баланд ба суйи имон мехонд: «Ба Парвардигори хеш имон оред!» Ва мо имон овардем.

 1. Раббано фа-гфирлано зунубано ва каффир анно сайиотино ва таваффано маа-л-аброр.[62]

Эй Парвардигори мо, гунохони моро биомурз ва аз мо бадихои моро дур кун ва моро бо накукорон бимирон!

 1. Раббано ва отино мо ваъадтано ало русулика ва ло тухзино явма-л-кисмати, иннака ло тухлифу-л-миъод.[63]

Эй Парвардигори мо, он чиро, ки ба (забони) расулони Худ ба мо ваъда кардаи, ба мо бидех ва моро рузи киёмат расво макун; ба дурусти ки Ту ваъдаро хилоф намекуни!

 1. Раббано оманно фактубно мааш-шохидин.[64]

Эй Парвардигори мо, имон овардем, пас бинавис моро бо шохидон.

 1. Раббано анзил алайно моидата-м-мина-с-самои такуну лано ида-л-ли-аввалино ва охирино ва оята-м-минка, ва-рзукно ва Анта Хайру-р-розикин.[65]

Эй Парвардигори мо, барои мо хоне аз осмон фуруд ор, то ки барои мо ва барои аввалу охири (уммати) мо иде ва муъчиза аз чониби Ту бошад; ва ба мо рузи дех; ва Ту Бехтарини рузидихандагони!

 1. Раббано заламно анфусано ва ил-лам тагфирлано ва тархамно ланакунанна мина-л-хосирин.[66]

Эй Парвардигори мо, бар хеш ситам кардем; ва агар моро наомурзи ва бар мо мехрубони пакуни, албатта, аз зиёнкорон бошем.

Ояти 23-уми сураи Аъроф дуои рахмату мауфират мебошад, ки ба давлати ин дуо Хазрати Одам (а) омурзида шуд.

 1. Раббано ло тачъално маа-л-кавми-з-золимин.[67]

Эй Парвардигори мо, моро бо гурухи ситамгарон хамрох макун!

 1. Раббана-фтах байнано ва байна кавмино би-л-хакки ва Анта Хайру-л-фотихин.[68]

Эй Парвардигори мо, дар миёни мову дар миёни кавми мо ба рости хукм кун! Ва Ту Бехтарини хукмкунандагон хасти.

 1. Раббано африг алайно сабрав-ва таваффано муслимин.[69]

Эй Парвардигори мо, бар мо шикебои фуру бирез ва моро мусулмон бимирон!

Ояти 126-уми сураи Аъроф дуои талаби сабр ва анчоми хайр мебошад ва ин дуои чодугарони Фиръавн аст, ки ба Хазрати Мусо (а) имон оварданд. Ин дуо барои сабр дар мукобилаи душман ва будани анчоми ба хайр ва саломатии имон мучарраб ва муфид аст.

 1. Раббано ло тачъално фитната-л-ли-л-кавми-з-золимина, ва наччино бирахматика мина-л-кавми-л-кофирин.[70]

Эй Парвардигори мо, моро лагадкуби кавми ситамгарон макун! Ва моро ба рахмати Худ аз гурухи кофирон начот дех!

Ояти 86-уми сураи Юнус дуои начот ёфтан аз золимон аст. Аз баракати ин дуо Бани Исроил аз панчаи Фиръавн начот ёфтанд.

 1. Раббано иннака таъламу мо нухфи ва мо нуълину, ва мо яхфо алаллохи мин шайъин фи-л-арзи ва ло фи-с-само.[71]

Эй Парвардигори мо, ба дурусти, Ту он чизро медони, ки пинхон медорем ва он чиро, ки ошкор мекунем. Ва хеч чизе дар замину дар осмон бар Худо пушида намешавад.

 1. Раббано ва такаббал дуои.[72]

Эй Парвардигори мо, дуои маро бипазир!

 1. Раббана-гфирли ва ливолидайя ва ли-л-муъминива явма якуму-л-хисоб.[73]

Эй Парвардигори мо, рузе, ки хисоб коим шавад, маро ва модару падари маро ва мусалмононро биомурз!

Оятхои 40-41-уми сураи Иброхим дуо барои модару падар ва фарзандони тамоми мусалмонон аст. Ва ин дуои Хазрати Иброхим (а) аст.

 1. Раббано отино мил-ладунка рахматав-ва хаййиъ лано мин амрино рашадо.[74]

Эй Парвардигори мо, бахшише аз назди Худ ба мо бидех ва дар кори мо рохёбиро барои мо омода соз!

 1. Раббано иннано нахофу ай-яфрута алайно ав ай-ятго.[75]

Эй Парвардигори мо, хамоно аз он метарсем, ки моро озор дихад, ё саркаши кунад!

 1. Раббуна-л-Лази аъто кулла шайъин халкаху сумма хадо.[76]

Парвардигори мо Он аст, ки ба хар чизе сурати сазовори уро дод, сипас ба у рох намуд.

 1. Раббано оманно фа-гфирлано ва-рхамно ва Анта Хайру-р-рохимин.[77]

Эй Парвардигори мо, имон овардем, пас, моро биомурз ва бар мо бибахшой; ва ту Бехтарини бахшояндагони.

 1. Раббана-сриф анно азоба чаханнама, инна азобахо кона гаромо. Иннахо соат мустакаррав-ва мукомо.[78]

Эй Парвардигори мо, аз мо азоби дузахро боздор; ба дурусти ки азоби дузах човид аст! Хамоно дузах бад оромгохе ва макоме аст.

 1. Раббано хаблано мин азвочино ва зуррийётино куррата аъюни-в-ва-чъално ли-л-муттакина имомо.[79]

Эй Парвардигори мо, аз занони мо ва аз фарзандони мо ба мо равшании чашм бибахш ва моро пешвои пархезгорон бикун!

 1. Раббано ла-Гафурун Шакур.[80]

Ба рости ки Парвардигори мо, Омурзандаи Кадршинос аст.

 1. Раббано васиъта кулла шайъин рахмата-в-ва илман фа-гфир ли-л-лазина тобу ва-т-табаъу сабилака ва кихим азоба-л-чахим.[81]

Эй Парвардигори мо, ба бахшоишу дониш хама чизро фаро гирифтаи, пас, ононро, ки тавба карданд ва ба рохи Ту пайрави намуданд, биомурз ва онхоро аз азоби дузах нигах дор!

 1. Раббано ва адхилхум чанноти аднини-л-лати ваъадтахум ва ман салаха мин обоихим ва азвочихим ва зуррийётихим, иннака Анта-л-Азизу-л-Хаким.

Ва кихиму-с-сайиоти, ва ман таки-с-сайиоти явмаизин фа кад рахимтаху, ва золика хува-л-фавзу-л-азим.[82]

Эй Парвардигори мо, онхоро ба бустонхои човидон дарор, ки ба онхо ваъда кардаи; ва низ аз падаронашон ва занонашон ва фарзандонашон хар ки шоистакор бошад, (ба чаннат дарор)! Ба дурусти ки Ту Голиби Бохикмати.

Ва онхоро аз укубатхо нигох дор! Ва харкиро дар он ру3 аз укубатхо нигох дори, пас дар вокеъ бар вай рахм кардаи. Ва ин (нигох доштан) хамон пирузии бузург аст.

 1. Раббана-гфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабакуно би-л-имони ва ло тачъал фи кулубино гилла-л-ли-л-лазина оману, Раббано иннака Рауфу-р-Рахим.[83]

Эй Парвардигори мо, мо ва бародаронамонро, ки дар имон овардан бар мо пеши гирифтанд, биомурз ва дар дилхои мо нисбат ба он он, ки имон оварданд, хеч кинае манех! Эй Парвардигори мо, ба дурусти ки Ту Бахшояндаи Мехрубон хасти.

 1. Раббано алайка таваккално ва илайка анабно ва илайка-л-масир.[84]

Эй Парвардигори мо, бар Ту таваккул кардем ва ба суи Ту бозгаштем ва бозгашт(-и хама) ба суи Туст.

 1. Раббано ло тачъално фитната-л-ли-л-лазина кафару ва-гфир лано Раббано, иннака Анта-л-Азизу-л-Хаким.[85]

Эй Парвардигори мо, моро зердасти кофирон магардон ва биомурз моро, эй Парвардигори мо! Ба дурусти ки Ту Голиби Бохикмати.

 1. Раббано атмим лано нурано ва-гфир лано, иннака ало кулли шайъин кадир.[86]

Эй Парвардигори мо, нури моро барои мо тамом дех ва моро биомурз! Ба дурусти ки Ту бар хар чиз Тавонои.

Субхона Раббика Рабби-л-иззати аммо ясифун. Ва саломун ала-л-мурсалин. Ва-л-хамду лиллохи Рабби-л- оламин.[87]

Пок аст Парвардигори ту – Худованди галаба аз он чи (ин гурух) баён мекунанд! Ва салом бар фиристодагон(-и Худо) бод! Ва сипос Худойро, ки Парвардигори оламиён аст.

[1] Яъне: дуохояш ичобат шаванд.

[2] Сураи Бакара, ояти 127.

[3] Сураи Бакара, ояти 128.

[4] Сураи Бакара, ояти 201.

[5] Сураи Бакара, ояти 250.

[6] Сураи Бакара, ояти 286.

[7] Сураи Бакара, ояти 286.

[8] Сураи Бакара, ояти 286.

[9] Сураи Оли Имрон, ояти 8.

[10] Сураи Оли Имрон, ояти 9.

[11] Сураи Оли Имрон, ояти 16.

[12] Сураи Оли Имрон, ояти 53.

[13] Сураи Оли Имрон, ояти 147.

[14] Сураи Оли Имрон, ояти 191.

[15] Сураи Оли Имрон, ояти 192.

[16] Сураи Оли Имрон, ояти 193.

[17] Сураи Оли Имрон, ояти 193.

[18] Сураи Оли Имрон, ояти 194.

[19] Сураи Моида, ояти 83.

[20] Сураи Моида, ояти 114.

[21] Сураи Аъроф, ояти 23.

[22] Сураи Аъроф, ояти 47.

[23] Сураи Аъроф, ояти 89.

[24] Сураи Аъроф, ояти 126.

[25] Сураи Юнус, оятхои 85-86.

[26] Сураи Иброхим, ояти 38.

[27] Сураи Иброхим, ояти 40.

[28] Сураи Иброхим, ояти 41.

[29] Сураи Кахф, ояти 10.

[30] Сураи Тохо, ояти 45.

[31] Сураи Тохо, ояти 50.

[32] Сураи Муъминун, ояти 109.

[33] Сураи Фуркон, оятхои 65-66.

[34] Сураи Фуркон, ояти 74.

[35] Сураи Фотир, ояти 34.

[36] Сураи Гофир, ояти 7.

[37] Сураи Гофир, оятхои 8-9

[38] Сураи Хашр, ояти 10.

[39] Сураи Мумтахана, ояти 4.

[40] Сураи Мумтахана, ояти 5.

[41] Сураи Тахрим,ояти 8.

[42] Сураи Саффот, оятхои 108-182.

[43] Яъне: инс ва чин ва малоика ва хоказо, ки хар кадомеро оламе хаст.

[44] Яъне : пайгамбарон, сиддикон, шахидон ва солехон.

[45] Яъне: яхудиён.

[46] Яъне: насрониён.

[47] Сураи Бакара, ояти 127.

[48] Сураи Бакара, ояти 128.

[49] Сураи Бакара, ояти 201.

[50] Сураи Бакара, ояти 250.

[51] Сураи Бакара, ояти 286.

[52] Сураи Бакара, ояти 286.

[53] Сураи Бакара, ояти 286.

[54] Сураи Оли Имрон, ояти 8.

[55] Сураи Оли Имрон, ояти 9.

[56] Сураи Оли Имрон, ояти 16.

[57] Сураи Оли Имрон, ояти 53.

[58] Сураи Оли Имрон, ояти 147.

[59] Сураи Оли Имрон, ояти 191.

[60] Сураи Оли Имрон, ояти 192.

[61] Сураи Оли Имрон, ояти 193.

[62] Сураи Оли Имрон, ояти 193.

[63] Сураи Оли Имрон, ояти 194.

[64] Сураи Моида, ояти 83.

[65] Сураи Моида, ояти 114.

[66] Сураи Аъроф, ояти 23.

[67] Сураи Аъроф, ояти 47.

[68] Сураи Аъроф, ояти 89.

[69] Сураи Аъроф, ояти 126.

[70] Сураи Юнус, оятхои 85-86.

[71] Сураи Иброхим, ояти 38.

[72] Сураи Иброхим, ояти 40.

[73] Сураи Иброхим, ояти 41.

[74] Сураи Кахф, ояти 10.

[75] Сураи Тохо, ояти 45.

[76] Сураи Тохо, ояти 50.

[77] Сураи Муъминун, ояти 109.

[78] Сураи Фуркон, оятхои 65-66.

[79] Сураи Фуркон, ояти 74.

[80] Сураи Фотир, ояти 34.

[81] Сураи Гофир, ояти 7.

[82] Сураи Гофир, оятхои 8-9.

[83] Сураи Хашр, ояти 10.

[84] Сураи Мумтахана, ояти 4.

[85] Сураи Мумтахана, ояти 5.

[86] Сураи Тахрим, ояти 8.

[87] Сураи Соффот, оятхои 108-182.

Инчунин кобед

Vivek-Sinha-Lor-vrach

Духтури Гушу-Гулуъ ва Бини аз Хиндустон ба Точикистон октябри 2021 меоянд

Ба диккати Пиру Барно мерасонем, ки дар Маркази тиббии «Шафран» саломатии шумо боз хам комилтар …