Главная / Чамъият / БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2003

БУЧЕТИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2003

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2003

 (Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон соли 2002, №11, мод. 756; соли 2003, №7, мод. 385; соли 2003, №12, мод. 702)

   Моддаи 1. Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003 аз руи даромад ба маблаги 637018 хаз. сомони ва аз руи харочот ба маблаги 655018 хаз. сомони бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад ба маблаги 18000 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Андозаи нихоии касри Бучети давлати барои соли 2003 ба маблаги 18000 хаз. сомони ё 0,5 фоизи Мачмуи  Махсулоти  Дохили мукаррар карда шавад. Манбаи пушондани касри бучет ба таври зайл муайян карда шавад:

 • даромад аз хусусигардонии моликияти давлати           – 7500 хаз. сомони;
 • аз фуруши векселхои хазинадори – 2200 хаз. сомони;
 • карзи Бонки умумичахони – 8300 хаз. сомони

Нишондихандаи васеи касри бучет бо назардошти маблаггузории беруни аз руи Барномаи сармоягузории давлати барои соли 2003 ба маблаги 123 000 хаз. сомони, ё  ки 3, 4 фоиз нисбати Мачмуи  Махсулоти  Дохили  мукаррар карда шавад.

Маблаггузории пардохти карзи асосии берунии Чумхурии Точикистон дар хачми 150886 хаз. сомони аз хисоби карзхои Бонки умумичахони, Бонки Рушди Осиё ва гранти Иттиходи Аврупо муайян карда шавад.

Воридот, коркард, фуруш ва хизматрасонии 25000 (бисту панч хазор) тонна мазути камсулфат  барои эхтиёчоти Чамъияти саххомии шакли кушоди «Маркази гарму баркдихии Душанбе», ки Ширкати саххомию холдингии кушодаи «Барки Точик» тавассути Заводи алюминийи Точикистон ворид менамояд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шавад.

Моддаи 2. Бучети чумхурияви барои соли 2003 аз руи даромад ба маблаги 427568 хаз. сомони ва аз руи харочот ба маблаги 445568 хаз. сомони ва касри он  ба маблаги 18000 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Моддаи 3. Бучети Фонди хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон барои соли 2003 аз руи даромад ва харочот ба маблаги     95000 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Моддаи 4. Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2003 ба бучети чумхурияви андоз ва даромадхои гайриандозии зерин ворид карда мешаванд:

– андоз аз фуруш                                                                                             – 100 фоиз;

– бочхои гумруки  ва дигар пардохтхои гумруки                                – 100 фоиз;

– андози замин                                                                                  – 15 фоиз;

– андоз аз арзиши иловашуда, ки аз тарики

макомоти гумрук ворид мешавад                                                          – 100 фоиз;

– аксизхо, ки аз тарики макомоти гумрук

ворид мешаванд                                                                                            – 100 фоиз;

– боч  ва воридоти даромадхои гайриандозии ахамияти

чумхурияви дошта, хамчунин пардохт барои дохил шудан ба

каламрав ва истифодаи роххои автомобилгарди Чумхурии

Точикистон                                                                                                       – 100 фоиз.

 

Моддаи 5. Барои соли 2003 фоизи пардохт аз андоз ва даромадхои умумидавлати аз андозсупорандагоне, ки дар худуди чумхури чойгир шудаанд, ба бучети чумхурияви ва бучетхои махалли ба андозахои зерин тасдик карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо   (гайр  аз  вилояти  Сугд,  шахри  Душанбе ва  шахри Турсунзода) – 100 фоиз;

вилояти Сугд – 50 фоиз ба бучети вилоят ва 50 фоиз ба бучети чумхурияви;

шахри Душанбе – 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети чумхурияви;

шахри Турсунзода – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

б) аксизхо:

вилояти Хатлон, шахри Кофарнихон, нохияхои Хисор, Ленин ва Шахринав – 100 фоиз ба бучетхои махалли.

дигар вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

в) андози фоида аз шахсони хукуки ва андоз аз амволи корхонахо:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахри Душанбе ва шахри Турсунзода) – 100 фоиз;

шахри Душанбе – 50 фоиз ба бучети шахр ва 50 фоиз ба бучети чумхурияви;

шахри Турсунзода – 40 фоиз ба бучети шахр ва 60 фоиз ба бучети чумхурияви;

г) андози  даромад аз  шахсони вокеи:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахри Турсунзода) – 100 фоиз;

шахри Турсунзода – 34 фоиз ба бучети шахр ва 66 фоиз ба бучети чумхурияви;

д) андози замин – 85 фоиз ба бучетхои махалли;

е) андозе, ки аз чониби субъектхои сохибкории хурд тибки системаи соддакардашуда пардохта мешавад:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз шахри Турсунзода) – 100 фоиз;

шахри Турсунзода – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

ж) андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард:

ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Сугд, шахри Душанбе ва шахри Турсунзода)– 100 фоиз;

вилояти Сугд – 40 фоиз ба бучети вилоят, 60 фоиз – ба бучети чумхурияви;

шахри Душанбе – 39 фоиз ба бучети шахр, 61 фоиз ба бучети чумхурияви;

шахри Турсунзода – 20 фоиз ба бучети шахр ва 80 фоиз ба бучети чумхурияви;

з) андоз аз истифодабарандагони конхо (каъри замин) – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

и) бочи давлати – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

к) андоз аз сохибони воситахои наклиёт – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

л) андозу бочхои махалли (андоз аз амволи гайриманкули шахсони вокеи, андоз аз фуруши чакана, андоз барои нигох доштани наклиёти чамъиятии мусофиркаш, пардохти патент, боч ва даромадхои гайриандози, ки ахамияти махалли доранд) – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

м) аз Рохи охани Точикистон, корхонахои тобеи Вазорати алокаи Чумхурии Точикистон, Ширкати давлатии сахомии холдингии кушодаи «Барки Точик» ва Заводи Алюминии Точикистон андоз аз арзиши иловашуда, андози фоида ва андоз аз  амволи корхонахо – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

Аз Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк» андози  фоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

н)  муайян карда шавад, ки воридот аз андози замин ба даромадхои бучетхои чумхурияви ва махалли дохил кардашуда, бо тартиби  мукарраргардидаи Конуни мазкур истифода бурда мешавад.

 

Моддаи 6. Андоз аз истифодабарандагони роххои автомобилгард дар соли 2003 бо меъёри (ставкаи) 2,5 фоиз ва барои корхонахои савдо, махсулоттайёркуни, таъминотию фуруш 0,7 фоиз мукаррар карда шавад.

Маблаги аз андози мазкур воридшуда мутаносибан 0,5 ва 0,2 фоиз аз меъёрхои (ставкаи) мукарраршуда барои маблаггузории иншоотхои мухими чумхури равона карда шавад.

 

Моддаи 7.  Дар соли 2003 меъёрхои (ставкаи) андоз аз фуруши алюминийи аввалия – 2 фоиз, нахи пахта ба андозаи 10 фоиз мукаррар карда шавад.

Аз 1 январи соли 2003 аз андоз аз арзиши иловашуда интиколи нахи пахта, алюминийи аввалия, воридоти гази табии ва кувваи барк озод карда шавад.

Аз 1 январи соли 2003 меъёри сифрии андоз аз арзиши иловашуда аз руи интиколи металлхои киматбахо ва сангхои киматбахо барои пур кардани захираи Фонди давлатии металлхои киматбахо ва сангхои киматбахои Чумхурии Точикистон дар Хазинаи давлатии Точикистони назди Вазорати молияи Чумхурии Точикистон чори карда шавад.

Хукумати шахри Душанбе аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда барои 20 адад мошин ва механизмхои таъиноти коммунали, 50 адад автобусхои тамгаи «ЛиАЗ» ва 100 адад микроавтобусхои тамгаи «ГАЗель», ки аз Федератсияи Руссия ворид карда мешаванд, озод карда шавад

 

Моддаи 8. Дар бучети чумхурияви барои соли 2003 даромад аз тамоми субъектхои хочагидории дар каламрави чумхури чойгирбуда ба маблаги умумии 427568 хаз. сомони мукаррар карда шавад, аз чумла аз:

– андоз аз арзиши иловашуда                                                                    – 166 754 хаз. сомони;

– аксизхо                                                                                               – 35 863 хаз. сомони;

– андоз аз фуруш (нахи пахта ва алюминийи

аввалия)                                                                                                             – 66 636 хаз. сомони;

– андози фоида аз шахсони хукуки                                                          – 8 121 хаз. сомони;

– андоз аз амволи корхонахо                                                                       – 5 202 хаз. сомони;

– андози даромад аз шахсони вокеи                                                        – 4 638 хаз. сомони;

– даромад аз фаъолияти иктисодии хоричи

(бочи гумруки ва дигар пардохтхои гумруки                                    – 72 508 хаз. сомони;

– андози замин                                                                                                  – 1 888 хаз. сомони;

– андоз аз истифодабарандагони роххои

автомобилгард                                                                                – 11 151 хаз. сомони;

– андозу даромадхои дигар                                                                          – 27 807 хаз. сомони;

– грантхо аз ташкилотхои байналмиллали                                           – 27 000 хаз. сомони.

 

Моддаи 9. Харочоти бучети чумхурияви дар соли 2003 аз руи тартиби таксимоти вазифави ба андозаи зерин тасдик карда шавад:

Барои маблаггузории макомоти хокимият ва идоракуни                             – 71 630 хаз. сомони;

аз чумла:

Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон                   – 1 081 хаз. сомони;

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон    – 3 671 хаз. сомони;

Комиссияи марказии интихобот ва райъпурси                                 – 1 038 хаз. сомони;

Дастгохи ичроияи Президенти Чумхурии Точикистон                  – 21 152 хаз. сомони

Раёсати хизмати давлатии назди Президенти

Чумхурии Точикистон                                                                                    – 350 хаз. сомони

Кумитахои назди Хукумати Чумхурии Точикистон                           – 2 123 хаз. сомони;

Дастгирии сиёсати давлатии чавонон                                                    – 212 хаз. сомони;

Сафархои хизматии  хоричии макомоти хокимият ва

идоракунии давлатии чумхури ва  кирояи (фрахти) тайёрахо     – 3 000 хаз. сомони;

Вазоратхо ва идорахои машгули сиёсати молияви ва

андозию бучети                                                                                                – 12182 хаз. сомони;

Вазоратхо ва идорахои машгули фаъолияти сиёсати

беруни                                                                                                                  – 20 424 хаз. сомони;

Вазоратхо ва идорахои машгули хизматрасонихое,

ки  барои сохахои иктисодиёт хусусияти умуми доранд                – 3 385 хаз. сомони;

Барои тадкикоти бунёди ва илм                                                                – 3 012 хаз. сомони;

аз онхо:

Академияи илмхои Чумхурии Точикистон                                         – 2 205 хаз. сомони;

 

Маориф                                                                                                                             – 18 281 хаз. сомони;

аз чумла:

Маълумоти миёна                                                                                          – 5 984 хаз. сомони;

Маълумоти оли ва миёнаи махсус                                                           – 6 615 хаз. сомони;

Илмхои амали дар сохаи маориф                                                                           – 70 хаз. сомони;

Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон                                          – 227 хаз. сомони;

Дигар харочот дар сохаи маориф                                                                            – 5 385 хаз. сомони;

 

Нигахдории тандурусти                                                                                           – 8 131 хаз. сомони;

аз чумла:

Беморхонахо                                                                                                      – 3 412 хаз. сомони;

Духтурхонахо ва нуктахои тибби                                                                              – 96 хаз. сомони;

Илмхои амали дар сохаи

нигахдории тандурусти                                                                                – 190 хаз. сомони;

Вазорати тандурустии

Чумхурии Точикистон                                                                                  – 102 хаз. сомони;

Дигар ташкилотхо ва чорабинихои

сохаи нигахдории тандурусти                                                                    – 4 331 хаз. сомони;

 

Сугуртаи  ичтимои ва хифзи ичтимои                                                            – 24 179 хаз. сомони;

аз чумла:

Таъминоти нафакаи хизматчиёни давлати                                         – 3 255 хаз. сомони;

Пардохти чубронпули барои дастгирии ичтимоии ахоли                             – 13 601 хаз. сомони;

Вазорати мехнат ва хифзи ичтимоии

ахолии Чумхурии Точикистон                                                                   – 257 хаз. сомони;

Ташкилотхои хифзи ичтимоии ахол                                                       – 2 267 хаз. сомони;

Дигар ташкилотхо ва чорабинихои сохаи

таъминоти ичтимои ва хифзи ичтимои                                                 –  4 799 хаз. сомони;

 

Хифзи табиат ва хочагии манзилию коммунали                                      – 4 569 хаз. сомони;

аз чумла:

Вазорати хифзи табиати Чумхурии Точикистон                                               – 2 134 хаз. сомони;

Илмхои амали дар сохаи хифзи табиат                                                 – 15 хаз. сомони;

Корхонаи вохиди давлатии

«Хочагии манзилию коммунали»                                                                           – 300 хаз. сомони;

 

Дигар харочот барои  хочагии

манзилию коммунали                                                                                  – 2 120 хаз. сомони;

 

Чорабинихои фарханги – оммави,

солимгардони  ва чамъияти                                                                  – 13 746 хаз. сомони;

аз чумла:

Телевизион ва радиошунавони                                                                 – 7 250 хаз. сомони;

Вазорати фарханги

Чумхурии Точикистон                                                                                  – 279 хаз. сомони;

Илмхои амали дар сохаи фарханг                                                           – 24 хаз. сомони;

Кумитаи варзиш ва тарбияи чисмони                                                   – 504 хаз. сомони;

Матбуоти даври ва нашриёт                                                                       – 1 213 хаз. сомони;

Ташкилотхои чамъияти ва мукофоти давлати

дар сохаи фарханг                                                                                           – 447 хаз. сомони;

Дигар чорабинихои сохаи фарханг                                                         – 4 029 хаз. сомони;

 

Комплекси сузишвори – энергетики                                                – 6 296 хаз. сомони;

 

Хочагии кишлок, хочагии чангал,

мохидори ва шикор                                                                                    – 18 407 хаз. сомони;

 

Истехсол ва коркарди канданихои фоиданок, саноати

истехсоли маъдани кухи ва сохтмон                                                 – 3 724 хаз. сомони;

 

Наклиёт ва коммуникатсия                                                                   – 30 246 хаз. сомони;

 

Вазоратхо ва идорахои машгули

фаъолияти иктисоди ва хизматрасони                                                           – 3 434 хаз. сомони;

 

Дигар чорабинихо                                                                                       – 99 447 хаз. сомони;

аз чумла:

Хизматрасонии ухдадорихои карзи                                                        – 82 821 хаз. сомони;

 

аз онхо:

пардохти фоизхои карзи беруни                                                              – 62 821 хаз. сомони;

пардохти фоизхои карзи дохили                                                               – 20 000 хаз. сомони;

 

Харочоти шахри  Душанбе барои амали намудани

вазифахои пойтахт                                                                                          – 3 000 хаз. сомони;

Фонди харочоти пешбининашудаи

Хукумати Чумхурии Точикистон                                                             – 5 000 хаз. сомони;

Харочоти дигаре, ки аз руи сохахои

иктисоди гурухбанди нашудааст                                                              – 8 626 хаз. сомони;

 

Моддаи 10. Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2003 харочоти вазорату идорахо, ташкилоту муассисахо аз хисоби бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисоди ба тарики зайл сурат гирад:

 

 1. Харочоти чори – 379 266 хаз. сомони;

 

 1. Харочот барои молхо ва хизматрасонихо                                – 213 499 хаз. сомони

аз чумла:

Музди мехнат ва хизматпули                                                                     – 46 284 хаз. сомони;

Маблагчудокуни ба Фонди

хифзи ичтимоии ахоли                                                                  – 5 301 хаз. сомони;

Дигар хариди молхо ва хизматрасонихо                                               – 161 914 хаз. сомони;

аз онхо:

пардохт барои хизматрасонии алока                                                     – 6 270 хаз. сомони;

пардохт барои хизматрасонии газ,

барк ва об                                                                                                            – 4 009 хаз. сомони;

хариди тачхизоти арзон, асбобу анчом,

дигар молхо ва хизматрасони                                                                    – 151 635 хаз. сомони;

 

 1. Пардохти фоизхо аз руи карзхои

дохили ва беруни                                                                                         – 82 821 хаз. сомони;

 

 1. Субсидияхо ва дигар трансфертхо – 82 946 хаз. сомони;

аз онхо:

субсидияхо ба корхона ва

ташкилотхои давлати                                                                                    – 12 752 хаз. сомони;

мабалагхое, ки ба бучетхои махалли

ба тарики маблагхои максаднок

дода мешаванд                                                                                 – 39 993 хаз. сомони;

трансфертхо ба ташкилотхои

гайритичорати                                                                                  – 450 хаз. сомони;

трансфертхо ба ахоли                                                                                    – 18 136 хаз. сомони;

аз чумла:

таъминоти нафакавии

сохторхои кудрати                                                                                          – 3 014 хаз. сомони;

трансфертхо ба ташкилотхои хоричи                                                     – 11 615 хаз. сомони;

 

 1. Харочоти асоси – 65 193 хаз. сомони;

аз онхо:

Хариди сармояи асоси                                                                  – 17 364 хаз. сомони;

Маблагхои асосии марказонидашуда                                                    – 45 300 хаз. сомони

Ба даст овардани молхо барои

ташкили захира                                                                               – 2 000 хаз. сомони;

Трансфертхои асоси                                                                                       – 529 хаз. сомони;

 

III. Маблагхои карзи барои гурезахо, мухочирон

ва хизматчиёни давлати мувофики

конунхои Чумхурии Точикистон                                                                       – 1 109 хаз. сомони.

 

Моддаи 11. Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон барои соли 2003 ба маблаги 12 000 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Моддаи 12. Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2003 ба моддахои химояшаванда харочоти музди мехнат, маблагчудокуни барои сугуртаи ичтимои, стипендияхо, нафакахо, ёрдампулихо, пардохти хизмати алока, истифодаи кувваи барк, газ ва об дохил карда мешаванд.

Дар сурати ичро нашудани кисми даромади бучети давлати ё мавчуд будани сарфа аз руи моддахои алохидаи харочот, Хукумати Чумхурии Точикистон  дар маблаггузории харочот, гайр аз моддахои химояшаванда, тагйироти дахлдор ворид менамояд.

Моддахои химояшавандаи харочот дар чараёни ичрои бучет сарфи назар аз дарачаи касри бучет, кам карда намешаванд ва ичрои онхо хатми мебошад.

Мукаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 маблаггузории харочоти Фонди хифзи ичтимоии ахолии назди Хукумати Чумхурии Точикистон  оид ба таъминоти  чорабинихои шугли ахоли, табобати санаторию курорти ва дигар максадхои солимгардонии мехнаткашон хамчун маблагхои максадноки бучети ба воситаи Идораи марказии хазинадории Вазорати молияи Чумхурии Точикистон сурат мегирад.

 

Моддаи 13. Мукаррар карда шавад, ки маблагхои гайрибучетии (махсуси) вазоратхо, идорахо, ташкилоту муассисахои аз бучети давлати маблаггузоришаванда дар сметаи ягонаи даромаду харочоти ин ташкилотхои бучети пешбини шуда, хармоха дар хисоботи даромаду харочоти бучети давлати инъикос меёбанд. Хамзамон 10 фоизи маблагхои гайрибучети (махсус) хар семоха ба бучет дохил карда мешавад, ба гайр аз маблагхои грант ва спонсорхо, ки барои чорабинихои хусусияти гайритичорати дошта пешкаш мегарданд.

 

Моддаи 14. Мукаррар карда шавад, ки барои шахсони хайати катори ва рохбарикунандаи Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, хизматчиёни харбии Вазорати мудофиаи Чумхурии Точикистон, Вазорати амнияти Чумхурии Точикистон, Вазорати холатхои фавкулодда ва мудофиаи граждании Чумхурии Точикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Чумхурии Точикистон, Сарпрокуратураи харбии Чумхурии Точикистон, Кумитаи хифзи сархади давлатии назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Департаменти гумрук ва Полиси андози Вазорати даромадхо ва пардохтхои давлатии Чумхурии Точикистон, Гвардияи Президентии Чумхурии Точикистон, дигар идорахое, ки дар онхо дар асоси конунгузории чори хизмати харби пешбини шудааст, рохкиро ба махали истифодаи асосии рухсати ва бозгашт (як маротиба дар як сол) танхо дар каламрави Чумхурии Точикистон, дар сурати пешниход намудани хуччатхои тасдиккунанда, пардохта мешавад.

 

Моддаи 15. (на барои нашр)

 

Моддаи 16. Мукаррар карда шавад, ки ба холати казармави гузаронидани хизматчиёни харби, шахсони хайати катори ва рохбарикунандаи макомоти корхои дохили, хизматчиёни макомоти гумрук, полиси андоз ва дигар идорахое, ки дар онхо аз руи конунгузории чори хизмати харби пешбини шудааст, танхо дар асоси амри Президенти Чумхурии Точикистон сурат гирифта, пардохти чубронпули барои ин максад дар  доираи маблаге, ки Конуни мазкур барои фонди музди мехнат дар асоси сметаи харочоти вазорату идорахои номбаршуда тасдик намудааст, анчом дода мешавад.

 

Моддаи 17. Хачми маблагхои максаднок аз бучети чумхурияви ба бучети Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахру нохияхо ба маблаги 36 993 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Мукаррар карда шавад, ки маблагхои максаднок аз бучети чумхурияви ба бучети вилоятхо ва шахру нохияхои Чумхурии Точикистон барои пардохти музди мехнат, маблагхои ба он баробаршуда, маблаггузории асоси саривакт бо назардошти ичрои даромади бучети онхо чудо карда мешаванд.

 

Моддаи 18. Пули накди гардони кассавии бучети чумхурияви то холати 1 январи соли 2004 ба маблаги 4 100 хаз. сомони тасдик карда шавад.

 

Моддаи 19. Мукаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 тамоми амалиёти молияви аз руи ичрои Бучетхои махалли, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» гузаронида мешаванд, ба тарики пулаки амали карда мешавад. Инчунин аз руи хамаи депозитхои макомоти идоракунии давлатии Чумхурии Точикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» чойгир карда мешаванд, барои истифодаи онхо аз чониби бонк фоиз дода мешавад.

 

Моддаи 20. Мукаррар карда шавад, ки аз 1 январи соли 2003 барои инкишофи тахкурсии модди ва техникии Вазорати даромадхо ва пардохтхои давлатии Чумхурии Точикистон, хавасмандгардонии кормандони макомоти мазкур 20 фоизи  маблаги умумии  пинхон кардашудаи (кам нишондодашуда) андозхо, чаримахо  ва пардохтхои дигари дар рафти корхои назорати-иктисоди ошкоргардида, инчунин 0,15 фоизи арзиши гумрукии мол, ки барои гузаронидани расмиятхои гумруки (хакки барасмиятдарории гумруки) аз тарафи макомоти гумрук руёнидашуда, равона карда мешавад. Маблагхои зикргардида ба таври марказонида ба бучети чумхурияви гузаронида  мешаванд.

 

Моддаи 21. (на барои нашр).

 

Моддаи 22.  Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2003 карзхои беруни аз ташкилотхои байналмилалии молияви ва давлатхои хоричи, инчунин карзхои берунии гайридавлатии аз  тарафи давлат кафолат додашаванда, танхо ба таври имтиёзнок ва дарозмухлат гирифта мешаванд.

 

Моддаи 23. Хисобот оид ба ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 2001 аз руи даромад ба маблаги 367 030 хаз. сомони, аз руи харочот ба маблаги 366 449 хаз. сомони, бо барзиёдии даромад нисбати харочот ба маблаги 581 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Харочоти Бучети давлатии  Чумхурии Точикистон  барои соли 2001 барои пардохти ухдадорихои карзии Чумхурии Точикистон ба маблаги 57 501 хаз. сомони, аз он чумла: барои пардохти карзи асосии дохили – 7 980 хаз. сомони, барои пардохти карзи асосии беруни – 49 521 хаз. сомони тасдик карда шавад.

Моддаи 24. Конуни мазкур пас аз интишори расми аз 1 январи соли 2003 мавриди амал карор дода шавад.

 

 

Президенти

Чумхурии Точикистон                                                                                             Э. Рахмонов

 

ш.Душанбе

2 декабри соли 2002

№ 91

 

______________________

 

КАРОРИ

МАЧЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

Оиди кабул намудани Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003»

 

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон  карор мекунад:

 1. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003» кабул карда шавад.
 2. Дурнамои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои солхои 2004-2005 маъкул дониста шавад.
 3. Кумитахои Мачлиси намояндагон дар доираи салохияташон назорати ичрои бучетро ба рох монда, истифодаи максадноку самарабахши маблагхои бучетиро аз чониби маблаггирандагон тахлил ва хангоми зарурат натичаи тахлилро барои барраси ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон пешниход намоянд.
 4. Хукумати Чумхурии Точикистон:

бучети давлатии тасдикшудаи Чумхурии Точикистонро барои соли 2003 аз руи даромад ба маблаги 637018 хаз. сомони ва аз руи харочот ба маблаги 655018 хаз. сомони, бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад (каср) ба маблаги 18000 хаз. сомони барои ичро кабул намояд;

 • харочоти чорабинихои дар бучет пешбинишударо дар доираи маблагхои тасдикшуда мутаносибан баробари даромади вокеи таъмин намояд;
 • хангоми кабул намудани карорхое, ки дар дурнамои ояндаи миёнамухлат бояд аз хисоби захирахои молиявии давлат маблаггузори шаванд, нишондодхои Дурнамои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои солхои 2004-2005 ба инобат гирад;
 • усули татбики моддахои 19 ва 20 Конуни Чумхурии Точикистонро «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003» тахия ва тасдик кунад;
 • оиди кам кардани бакияпулии корхонаю ташкилотхо вобаста ба пардохти андозхои солхои гузашта, хамчунин бо назардошти зарурати кандани карзи то 1 январи соли 2003 гуншудаи ташкилотхои бучети аз ташкилотхо ва кредиторхо, сарфи назар аз шакли моликият, чорахо андешад;
 • дар воситахои ахбори умум дар хар се мох дар бораи ичрои Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003 хисобот нашр намояд.
 1. Бонки миллии Точикистон:
 • якчоя бо Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон «Амонатбонк», Вазорати даромадхо ва пардохтхои давлатии Чумхурии Точикистон ва бонкхои тичоратии чумхури дар асоси талаботи моддахои 4 ва 5 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2003» андозу даромадхоро бечуну чаро ва саривакт ба бучети чумхурияви ва бучети махалли гузаронад;
 • дар рохи ичрои ухдадорихои карзии Чумхурии Точикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Чумхурии Точикистон амал карда, ичрои хисобу пардохтхоро аз руи ухдадорихои карзии давлатии Чумхурии Точикистон таъмин намояд;
 • барои саривакт ичро кардани пардохтхои асъории Бучети давлатии Чумхурии Точикистон мубодилаи маблагхои бучетиро ба асъори хоричи мувофики дархости Вазорати молияи Чумхурии Точикистон аз руи курби расмии бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.

 

 

Раиси Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии

Чумхурии Точикистон                                                                                                             С.Хайруллоев

 

ш.Душанбе  27 ноябри соли 2002

№ 739

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …