Главная / Чамъият / БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2000

БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2000

КОНУНИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР БОРАИ БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2000

 Моддаи 1. Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2000 аз руи даромад ба маблаги 225986000 хаз. рубл ва аз руи харочот ба маблаги 264786502 хаз. рубл бо барзиёдии харочот нисбат ба даромад ба маблаги 38800502 хаз. рубл тасдик карда шавад.

bujet

Андозаи нихоии касри Бучети давлати барои соли 2000 ба маблаги 38800502 хаз. рубл ё 2,2 фоизи Махсулоти Мачмуи Дохили мукаррар карда шавад. Манбаи пушондани касри бучет даромад аз хусусигардонии моликияти давлати ба маблаги 12500000 хаз. рубл, аз фуруши векселхои  хазиндори – 2540000 хаз. рубл ва карзгирии беруни – 53075502 хаз. рубл, аз чумла бо дарназардошти баргардондани карзи  асосии беруни ба маблаги 21315000 хаз. рубл ва карзи асосии дохили – 8000000 хаз. рубл муайян карда шавад.

Моддаи 2. Аз соли 2000 сар карда, ташаккулдихи, бахисобгири ва хисоботдихи аз руи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон мувофики Гурухбандии нави бучети даромаду харочот, ки Вазорати молияи Чумхурии Точикистон тасдик намудааст, аз руи  тартиби вазифави  ва иктисодии маблаггузори мукаррар карда шавад.

Моддаи 3. Бучети Фонди хифзи ичтимоии ахолии Чумхурии Точикистон барои соли 2000 аз руи даромад ва харочот ба маблаги  30200 млн. рубл мувофики иловаи 1 мукаррар карда шавад. (Илова ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 4. Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2000 ба Бучети чумхурияви андозхои зерин ворид карда мешаванд:

– андоз аз фуруш                               – 100 фоиз;

– бочи гумруки                                   – 100 фоиз;

– андози замин                                   – 15 фоиз;

– андоз аз арзиши иловашуда, ки

аз тарики макомоти гумрук ворид

мешавад                                             – 100 фоиз;

– аксизхо, ки аз тарики макомоти

гумрук чамъ мешаванд               – 100 фоиз;

– андоз аз истодабарандагони

роххои автомобилгард  – 100 фоиз.

Моддаи 5. Барои соли 2000 фоизи маблаггузори аз андозхо ва даромадхои умумидавлати аз андоздихандагоне, ки дар худуди чумхури чойгир шудаанд, ба бучети чумхурияви ва бучетхои махалли ба андозахои зерин мукаррар карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) – 100 фоиз.

Вилояти Ленинобод – 53 фоиз ба бучети вилоят ва 47 фоиз ба бучети чумхурияви;

ш.Турсунзода – 83 фоиз ба бучети шахр ва 17 фоиз ба бучети чумхурияви;

б) аксиз (гайр аз вилояти Ленинобод, шахрхои Душанбе ва Турсунзода) – 100 фоиз ба бучети чумхурияви.

Вилояти Ленинобод – 32 фоиз ба бучети вилоят ва 68 фоиз ба бучети чумхурияви.

Шахрхои Душанбе ва Турсунзода – 100 фоиз ба бучетхои шахр;

в) андоз аз фоидаи шахсони хукуки ва андоз аз амволи корхонахо (гайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) ба бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо – 100 фоиз.

Вилояти Ленинобод – 40 фоиз ба бучети вилоят ва 60 фоиз ба бучети чумхурияви;

ш.Турсунзода – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

г) андоз аз даромади шахсони вокеи ба бучети вилоятхо, шахрхо ва нохияхо (гайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) – 100 фоиз;

Вилояти Ленинобод – 90 фоиз ба бучети вилоят ва 10 фоиз ба бучети чумхурияви;

ш.Турсунзода 45 фоиз ба бучети шахр ва 55 фоиз ба бучети чумхурияви;

д) андози  замин – 85 фоиз ба бучетхои махалли;

е) андозе, ки аз чониби субъектхои сохибкории хурд, ки аз руи системаи соддакардашуда пардохта мешавад – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

ж) андоз аз истифодабарандагони конхо (каъри замин) – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

з) бочи давлати – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

и) андози моликияти гайриманкули ашхоси вокеи – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

к) андоз аз сохибони воситахои наклиёт – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

л) андозу бочхои махалли (андоз аз фуруши чакана, андоз барои нигох доштани наклиёти мусофиркашонии чамъияти, пардохти патент, бочхо ва харгуна даромадхои гайриандози) – 100 фоиз ба бучетхои махалли;

м) аз Рохи охани Точикистон, Вазорати алокаи Чумхурии Точикистон, Бонки амонатгузории давлатии “Амонатбонк” андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба бучети чумхурияви;

Аз Ширкати давлатии саххомии холдингии “Барки Точик” андоз аз фоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба бучети чумхурияви, андоз аз арзиши иловашуда – 37 фоиз ба бучети ш.Душанбе ва 63 фоиз ба бучети чумхурияви.

Моддаи 6. Барои соли 2000 меъёрхои (ставкаи) андоз аз фуруши алюминии аввала – 3 фоиз, нахи пахта аз 1 январ ба андозаи 23 фоиз, аз хосили соли 2000 – 20 фоиз мукаррар карда шавад.

Нахи пахта ва алюминийи аввалия, ки аз руи ставкаи дахлдор аз фуруш андозбанди карда мешаванд ва пахта соли 2000 аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Моддаи 7. Мукаррар карда шавад, ки меъёрхои сифрии андоз аз арзиши иловашуда, ки дар боби 29 ва меъёри аксиз, ки дар моддаи  213 боби 33 Кодекси андози Чумхурии Точикистон нишон дода шудаанд, дар соли 2000 ба маънои “аз пардохти ин андозхо озод карда мешаванд”, иваз карда мешавад. “100 адад автобусхои тамгаи “Икарус 280.33”, ки аз чониби Хукумати шахри Душанбе тибки карордоди  №8-914-8062 бо чамъияти дорои масъулияти  махдуд “Икарус траде” (венгрия) ворид карда мешаванд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд”.

Моддаи 8. Хукуматхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахрхо ва нохияхо барои соли 2000 меъёрхои фоизи оиди андоз аз фуруши чаканаро бояд на камтар аз 4 фоиз аз хачми фуруши чакана мукаррар кунанд.

Моддаи 9. Тасдик карда шавад, ки Бонки миллии Точикистон дар соли 2000 хар мох аз руи депозитхои асъори ва рублии бучети чумхурияви, ки дар Бонки миллии Точикистон мебошанд, фоизхоро аз руи меъёрхои амалкунандаи бозори мепардозад.

Моддаи 10. Тасдик карда шавад, ки Хукумати Чумхурии Точикистон аз руи тамоми карзхои наве, ки аз  Бонки миллии Точикистон барои пушондани касри бучет гирифта мешаванд, фоизхоро аз руи меъёрхои амалкунандаи бозори аз хисоби бучети чумхурияви мепардозад.

Моддаи 11. Тасдик карда шавад, ки дар соли 2000 Бонки миллии Точикистон ба Бучети чумхурияви фоидаашро дар асоси моддаи 10 Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи Бонки миллии Точикистон”  мегузаронад.

Моддаи 12. Мукаррар  карда шавад, ки Хукумати Чумхурии Точикистон ва Бонки миллии Точикистон тамоми карзхои каблан ба Хукумати Чумхурии Точикистон додашударо ба мухлатхои дарозмуддат реструктуризатсия  менамоянд. Дар айни хол карзхои номбурда бо вомбаргхои дарозмуддати рубли ва ба маблаги 2 млрд. рубл бо векселхои хазинадории кутохмуддат табдил дода мешаванд.

Моддаи 13. Бучети чумхурияви барои соли 2000 аз руи даромад ба маблаги 147020776 хаз. рубл ва аз руи харочот ба маблаги 185458979 хаз. рубл ва каср ба маблаги  38438203 хаз. рубл мукаррар карда шавад.

Моддаи 14. Дар бучети чумхурияви барои соли 2000 даромад аз тамоми субъектхои хочагии дар каламрави чумхури чойгирбуда ба маблаги  умумии 147020776 хаз. рубл мукаррар карда шавад, аз чумла:

– аз андози арзиши иловашуда                                  – 30877166 хаз. рубл;

– аз аксизхо                                                                          – 12342694 хаз. рубл;

– аз андози фуруш                                                           – 49101000 хаз. рубл;

– аз андози фоидаи шахсони хукуки                        – 6931657 хаз. рубл;

– аз андози амволи корхонахо                                     – 1759145 хаз. рубл;

– аз андози даромад аз шахсони вокеи                    – 1963495 хаз. рубл;

– аз даромад аз фаъолияти иктисодии

хоричи (бочи гумруки)                                 – 23700000 хаз.рубл;

– аз андози замин                                                             – 1630499 хаз. рубл;

– аз андоз аз истифодабарандагони

роххои   автомобилгард                                               – 8800000 хаз.рубл;

– аз андозу даромадхои дигар                                     – 4049120 хаз.рубл;

– даромад аз донорхои байналхалки                        – 5866000 хаз.рубл.

 

Моддаи 15. Харочоти бучети чумхурияви дар соли 2000 аз руи тартиби маблаггузории вазифави

Барои маблаггузории макомоти

хокимият ва идоракуни                                                 – 35671246 хаз. рубл;

аз чумла:

Дастгохи Президенти Чумхурии Точикистон      – 5853922 хаз.рубл;

Фонди захиравии Президенти Чумхурии

Точикистон                                                                         – 4500000 хаз.рубл;

Кумитахои назди Хукумати  Чумхурии

Точикистон                                                                         – 1564779 хаз.рубл;

Дастгирии сиёсати давлатии чавонон                     – 120000 хаз.рубл;

Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон                   – 3000000 хаз.рубл;

Раъйпурси ва интихобот                                               – 881064 хаз.рубл;

Сафархои хизматии хоричии Хукумати

чумхури  ва фрахти тайёрахо                                      – 1600000 хаз.рубл;

Вазоратхо ва идорахои машгули сиёсати

молияви ва андозию бучети                                        – 5860909 хаз.рубл;

Вазоратхо ва идорахои машгули

фаъолияти сиёсати беруни                                          – 9566563 хаз.рубл;

 

Вазоратхо ва идорахои машгули

хизматрасонихои хусусияти умуми дошта

барои сохахои иктисодиёт                                            – 2998983 хаз.рубл;

 

Барои тадкикотхои асоси ва илм                               – 1325026 хаз.рубл;

аз онхо:

Академияи илмхои Чумхурии Точикистон          – 878678 хаз. рубл;

Мудофиа                                                                              – 22370371 хаз.рубл;

Макомоти хифзи хукук, судхо ва прокуратура    – 20986698 хаз.рубл;

аз чумла барои:

Хизмати милитсия ва мухофизат аз сухтор          – 10824978 хаз.рубл;

Дигар макомоти хифзи хукук                                     – 7588720 хаз.рубл;

Суди конститутсионии Чумхурии Точикистон   – 81092 хаз.рубл;

Суди олии иктисодии Чумхурии Точикистон      – 90218 хаз.рубл;

Суди олии Чумхурии Точикистон                            – 143856 хаз.рубл;

Вазорати адлия ва макомоти суди                            – 990483 хаз.рубл;

Прокуратураи генерали ва макомоти

он дар чойхо                                                                       – 1267351 хаз.рубл;

 

 

 

Маориф                                                                – 11973506 хаз.рубл;

аз чумла:

Маълумоти миёна                                                           – 2364518 хаз.рубл;

Донишгохи Давлатии Милли                                      -487243 хаз.рубл;

Маълумоти оли ва миёнаи махсус                            – 2610305 хаз.рубл;

Илмхои дакик дар сохаи маориф                             – 25255 хаз.рубл;

Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон          – 47633 хаз.рубл;

Дигар харочотхо дар сохаи маориф                         – 6438552 хаз.рубл;

 

Нигахдории тандурусти                                – 4447192 хаз.рубл;

аз чумла:

Касалхонахо                                                                       – 1646631 хаз.рубл;

Духтурхонахо ва нуктахои тибби                               – 46154 хаз.рубл;

Илмхои дакик дар сохаи нигахдории

тандурусти                                                                          – 109836 хаз.рубл;

Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон    – 36393 хаз.рубл;

Дигар ташкилотхо барои чорабинихои

сохаи нигахдории тандурусти                                    – 2608178 хаз.рубл;

 

Таъминоти ичтимои ва хифзи ичтимои                 – 4394994 хаз.рубл;

аз чумла:

таъминоти нафакавии сохторхои кудрати            – 2335982 хаз.рубл;

Хифзи ичтимоии ахоли                                                 -1077791 хаз.рубл;

Ташкилотхои хифзи ичтимоии ахоли                     – 590298 хаз.рубл;

Илмхои дакик дар сохаи хифзи

ичтимоии ахоли                                                – 19955 хаз.рубл;

Вазорати хифзи ичтимоии ахолии

Чумхурии Точикистон                                                   – 26900 хаз.рубл;

Дигар ташкилотхо доир ба чорабинихои

сохаи таъминоти ичтимои ва хифзи ичтимои     – 344068 хаз.рубл;

 

Хифзи табиат ва хочагии манзилию

коммунали                                                                         – 3114373 хаз.рубл;

аз чумла:

Илмхои дакик дар сохаи хифзи табиат                   – 8515 хаз.рубл;

 

Вазорати хифзи табиати Чумхурии Точикистон – 932388 хаз.рубл;

Ширкати давлатии “Точиккоммунсервис”          – 1873470 хаз.рубл;

Тараккиёти коммунали (ш.Кулоб)                           – 300000 хаз.рубл;

 

Чорабинихои фарханги – оммави,

солимгардони ва дини                                                   – 6415061 хаз.рубл;

аз чумла:

Телевизион ва радиошунавони                                  – 4251432 хаз.рубл;

Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон          – 57693 хаз.рубл;

Кумитаи варзиш ва тарбияи чисмони                    – 115483 хаз.рубл;

Матбуоти даври ва нашриёт                                       – 732710 хаз.рубл;

Фаъолияти дини ва дигар фаъолияти

чамъияти                                                                             – 29476 хаз.рубл;

Дигар чорабинихои сохаи фарханги                       – 1228267 хаз.рубл;

 

Комплекси сузишвори – энергетики                       – 8801000 хаз.рубл;

Хочагии кишлок ва чангал                                           – 7749494 хаз.рубл;

 

Истехсол ва коркарди канданихои фоидакнок,

саноати истехсоли маъдани кухи ва сохтмон       – 865525 хаз.рубл;

Наклиёт ва коммуникатсия                                         – 14073021 хаз.рубл;

Вазоратхо ва идорахои машгули фаъолияти

иктисоди ва хизматрасони                                           – 1776043 хаз.рубл;

 

 

 

Дигар чорабинихо                                                           – 29577973 хаз.рубл;

аз чумла:

Хизматрасонии ухдадорихои карзи                        – 24080000 хаз.рубл;

Харочот барои амали намудани вазифаи

пойтахти ш.Душанбе                                                     – 2000000 хаз.рубл;

Харочот барои бархам додани окибатхои

офатхои табии                                                                   – 700000 хаз.рубл;

Харочотхои дигаре, ки аз руи сохахои

иктисоди гурухбанди нашудаанд                             – 2797973 хаз.рубл;

 

Трансфертхо барои бучетхои махалли

дар шакли маблагхои максаднок                              – 13242482 хаз.рубл.

 

Моддаи 16. Мукаррар карда шавад, ки дар соли 2000 вазоратхо, идорахо, ташкилотхо ва муассисахо маблаггузори аз хисоби бучети чумхурияви аз руи гурухбандии иктисодии бучети давлати ба тарики зайл гузаронда мешавад, барои:

 

  1. Харочоти чори – 151106354 хаз.рубл;

аз чумла барои:

Музди мехнат ва хизматпули                                      – 39297844 хаз.рубл;

Маблагчудокуни ва фонди хифзи

ичтимоии ахоли                                                – 6971335 хаз.рубл;

Таъмини нафакавии сохторхои кудрати               – 2427972 хаз.рубл;

Харидани мол ва хизматрасони                                – 51739928 хаз.рубл;

аз чумла:

Хизматрасонии алока                                                    – 3993742 хаз.рубл;

Хизматрасонии газ, барк ва обтаъминкуни         – 1978780 хаз.рубл;

Харидани тачхизот, асбобу анчом, дигар

молхо ва хизматрасони                                                 – 45767406 хаз.рубл;

 

Пардохти фоизхои карзхои беруни ва дохили     – 24080000 хаз.рубл;

 

Субсидияхо ва дигар трансфертхо                            – 26589275 хаз.рубл;

аз онхо:

Субсидияхо ба корхонаю ташкилотхои

давлати                                                                 – 3752995 хаз.рубл;

Маблагхое, ки ба бучетхои махалли ба

тарики маблагхои максаднок дода мешаванд     – 15242482 хаз.рубл;

Трансфертхо ба ахоли                                                    – 2832423 хаз.рубл;

Трансфертхо ба ташкилотхои гайритичорати     – 250000 хаз.рубл;

Трансфертхо ба ташкилотхои хоричи                     – 4511375 хаз.рубл;

 

  1. Харочотхои асоси – 33512625 хаз.рубл;

аз чумла:

Харидани сармояи асоси                                             – 8617625 хаз.рубл;

Маблаггузорихои марказонидашуда                      – 24400000 хаз.рубл;

Трансфертхои асоси                                                       – 495000 хаз.рубл;

 

  1. Пулчудокуни барои гурезахо, мухочирон

ва дигар хизматчиёни  давлати мувофики

конунгузории Чумхурии Точикистон                     – 840000 хаз.рубл.

 

Моддаи 17. Мукаррар карда шавад, ки ба моддахои химояшавандаи харочот музди мехнат, маблагчудокуни барои сугуртаи ичтимои, стипендияхо, нафакахо, ёрдампулихо, хуроквори ва дорувор дохил карда мешаванд.

Моддахои мазкури харочот дар раванди ичроиши бучет сарфи назар аз дарачаи касри бучет кам карда намешаванд ва барои ичроиш хатми мебошанд.

Дар сурати ичро нашудани кисми даромади Бучети давлати, мутобикан ба маблаги ичронашуда, маблаггузории харочотхо барои харидани тачхизот, асбобу анчом, таъмири асоси, дотатсияи сохаи иктисодиёт ва дигар харочотхо кам карда мешавад.

Моддаи 18. Мукаррар карда шавад, ки барои шахсони хайати катори ва рохабрикунандаи Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон, хизматчиёни харбии Вазорати дифои Чумхурии Точикистон, Вазорати амнияти Чумхурии Точикистон, Вазорати оид ба холатхои фавкулоддаи Чумхурии Точикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Чумхурии Точикистон, Сарпрокуратураи харбии Чумхурии Точикистон, Кумитаи оид ба мудофиаи сархади давлатии  назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Кумитаи гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, Полисияи андози Кумитаи андози назди  Хукумати Чумхурии Точикистон, Гвардияи Президентии Чумхурии Точикистон, Хадамоти давлатии фельдъегерии Чумхурии Точикистон, прокурорхо ва муфаттишхои прокуратурахо, судяхо рохкиро ба махали истифодаи  асосии рухсати ва рохи бозгашт (як маротиба дар як сол) танхо дар каламрави Чумхурии Точикистон пардохта мешавад.

Моддаи 19. На барои нашр.

Моддаи 20. Хачми маблагхои максаднок аз бучети чумхурияви ба бучети Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо ва шахру нохияхо ба маблаги 13242482 хаз.рубл тасдик карда шавад.

Мукаррар карда шавад, ки маблагхои максаднок аз бучети чумхурияви ба бучети вилоятхо ва  шахру нохияхои Чумхурии Точикистон барои пардохти музди мехнат, маблагхои ба он баробаршуда, маблаггузорихои асоси бо дарназардошти ичрои даромади бучети онхо чудо карда мешаванд.

Моддаи 21. Пули накди гардони кассавии бучети чумхурияви ба холати 1 январи соли 2001 ба маблаги 2900 млн. рубл тасдик карда шавад.

Моддаи 22. На барои нашр.

Моддаи 23. На барои нашр.

Моддаи 24. Мукаррар карда шавад, ки тамоми амалиёт дар мавриди ичрои кассавии Бучети давлатии Чумхурии Точикистон аз чониби муассисахои бонкии Чумхурии Точикистон бо тартибе, ки Вазорати молияи Чумхурии Точикистон муайян мекунад, беподош анчом дода шавад.

 Моддаи 25. Ба Хукумати Чумхурии Точикистон хукук дода шавад:

дар холати пайдо кардани манбаъхои иловагии маблаггузори ба кисми даромад ва харочоти бучет, аз он чумла зиёд намудани  маблагхои мутамарказонидашудаи асоси, бе тагйирёбии хачми касри Бучети давлати, тагйироти зарури ворид намояд;

дар холати ба танзим надаровардани масъала бо давлатхои алохидаи Иттиходи Давлатхои Мустакил оиди тартиби андозбандии андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз дар чойи таъиншуда, тагйиротхои дахлдорро ба накшахои андозхои зикргардида байни Кумитахои гумрук ва андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон дохил намуда, мутаносибан ба маблагхои зиёншуда даромадхои бучети чумхуриявиро кам намояд.

Моддаи  26. Хисобот оиди ичроиши Бучети давлатии Чумхурии Точикистон дар соли 1998 аз руи даромад бо дарназардошти кредити Бонки миллии Точикистон ва Бонки чахони ба маблаги 180438701 хаз. рубл, аз руи харочот ба маблаги 178748225 хаз. рубл, бо зиёд будани даромад нисбати харочот ба маблаги 1690476 хаз. рубл тасдик карда шавад.

 Президенти Чумхурии Точикистон                                                             Э.Рахмонов

 

ш.Душанбе  10 декабри соли 1999

№ 860

 

 

__________________________

 

КАРОРИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

Оиди мавриди амал карор додани Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2000”

 

Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон карор мекунад:

  1. Конуни Чумхурии Точикистон “Дар  бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2000” баъди нашри расми аз 1 январи соли 2000 тадбик карда шавад.
  2. Хукумати Чумхурии Точикистон Бучети тасдикшудаи давлатии Чумхурии Точикистонро барои соли 2000 аз руи даромад ба маблаги 225986 млн. рубл ва аз руи харочот ба маблаги 264786, 5 млн рубл бо барзиёдии харочот нисбати даромад (каср) ба маблаги 38800, 5 млн. рубл барои ичро кабул намояд.

Манбаъхои пушонидани касри бучет бо дарназардошти баргардонидани карзхои асосии беруни ва дохили ба маблаги 68115,5 млн. рубл муайян карда шавад, аз чумла:

–              карзи Бонки Чахони – 38715,5 млн. рубл;

–              карзи Бонки Осиёи – 14360 млн. рубл;

–              даромад аз хисоби хусусигардонии

амволи давлати – 12500 млн. рубл;

–              фуруши векселхои хазинадори – 2540 млн. рубл.

 

  1. Бонки миллии Точикистон:

якчоя бо Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон, Кумитаи андози назди Хукумати Чумхурии Точикистон ва Кумитаи гумруки назди Хукумати Чумхурии Точикистон, инчунин бонкхои чумхури мутобики моддахои 4 ва 5 Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2000” ба бучетхои чумхурияви ва махалли бечунучаро гузаронидани андозхо ва даромадхои мукаррарнамударо таъмин намояд;

дар амалиёти марбут ба хизматрасонии карзи хоричии Чумхурии Точикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Чумхурии Точикистон баромад намуда, татбики бемонеаи хисобхо ва пардохтхоро аз руи ухдадорихои давлатии карзии Чумхурии Точикистон таъмин намояд.

  1. Хукумати Чумхурии Точикистон бо максади ихтисори касри бучет ва таъмини истифодаи самарабахши маблагхои бучети дар соли 2000:

маблаггузории чорабинихои дар бучет пешбинишударо чиддан дар доираи бучети тасдикшуда баробари даромади вокеан воридгардида ба амал барорад;

барои чамъоварии хармохаи андози арзиши иловашудаи шахри Душанбе ба маблаги 3 млрд. 272 млн. рубл аз ширкати давлатии сахомии холдингии “Барки точик” чорахои дахлдор андешида шавад;

бо максади кам намудани карзхо ва фарохам овардани шароити мусоид барои фаъолияти молиявию хочагии корхона ва ташкилотхое , ки дар сохаи истехсоли махсулоти саноати, молхо ва хизматрасони машгул мебошанд, механизми танзим ва ба таъхир андохтани карзхои пардохтхои андоз ва хакки ичтимоиро, ки то 1 январи соли 2000 ба амал омадаанд, тахия намояд;

бо максади зиёд намудани даромади бучет аз хисоби андоз аз фуруши чакана, андози сохибкорони хурд, ки аз руи тартиби (системаи) соддакардашуда мепардозанд, андози моликияти гайриманкули ашхоси вокеи, пардохт барои патент ва аксизхо, якчоя бо Хукуматхои Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахрхо ва нохияхо механизми таъмини ба таври вокеи муайян намудани ухдадорихои андоз ва чамъоварии андозхои зикршударо дар сохаи фаъолияти сохибкори, аз шахсони вокеие, ки ба фаъолияти савдо ва хизматрасони машгул мебошанд, тахия намояд;

аз 1 январи соли 2000 маблаггузориро барои таъмири асосии фонди манзил ва субсидияро барои гармидихи ва манзил бевосита дар бучетхои вилоятхо, шахрхо ва нохияхо барои фаъолияти хочагии манзилию коммунали пешбини намояд;

аз 1 январи соли 2000 маблаггузориро барои нигохдории раёсатхо ва шуъбахои корхои дохилии минтакахои чумхури дар бучети чумхурияви пешбини намояд ва маблаггузории онхоро аз руи сметаи Вазорати корхои дохилии Чумхурии Точикистон амали намояд;

якчоя бо Бонки миллии Точикистон механизми ба расмият даровардани карзхои Хукумати Чумхурии Точикистонро дар назди Бонки миллии Точикистон аз руи карзхои асъори ва рубли ба вомбаргхои дарозмуддат ва векселхои хазинадории кутохмуддат тахия намояд;

дар муддати ду мох аз рузи амали Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли 2000” ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон Барномаи давлатии карзхои давлатии Чумхурии Точикистонро барои тасдик намудан пешниход намояд;

бо максади фарохам овардани шароити мусоид барои фаъолияти молиявию хочагии вазоратхо, идорахо, ташкилоту корхонахо имконияти ихтисор намудани карзхои бенатичаи онхоро, ки то 1 январи соли 1999 аз хисоби карзгирии берунаи Хукумати Чумхурии Точикистон ва бучети чумхурияви дода шудааст, барраси намояд;

бо максади ба Бучети давлати баргардонидани маблагхои аз муассисахои молиявии байналхалки, Хукуматхои давлатхои хоричи, бонкхо ва ширкатхо гирифташуда ва ба вазоратхо, идорахо ва ташкилотхо барои маблаггузории лоихахои сармоягузори, инчунин барои баркарор намудани истехсолоти асоси ва ташкил намудани воридшавии озукавори ва дигар молхои талаботи аввала дода шудаанд, дар сурати гайримаксад истифода бурдан, баргардондани маблагхоро, ки аз хисоби карзхои хоричи дода шудаанд, бо тартиби бечунучаро аз хисоби вазоратхо, идорахо, ташкилоту корхонахо амали намояд;

хамаи Кафолатхои давлати ва дигар ухдадорихои карзии ба стандартхои байналхалки номутобик ва амалинашударо барои гирифтани карзи хоричи, ки то январи соли 1998 дода шудаанд, беэътибор эълон намояд;

бо сабаби чори намудани гурухбандии нави даромаду харочоти бучети давлати дар давоми ду мох ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон оиди дохил кардани тагйироту иловахои дахлдор ба Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи асосхои сохти бучет ва раванди бучет” таклифхо пешниход карда шавад.

 

Раиси Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон                                                    С.Рачабов

 

ш.Душанбе  10 декабри соли 1999

№ 861

 

__________________________

 

КАРОРИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

 

Оиди самтхои асосии сиёсати пулию карзи ва асъории Чумхурии Точикистон дар соли 2000

 

Бо максади дастгири намудани тамоилоти мусбии пешрафти иктисодиёт, нигохдории кобилияти харидории пули милли, пешгири намудани таваррум (инфлятсия), аз бекурбшави хифз намудани зихирахои пулии ахоли ва субъектхои хочагидори Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон карор мекунад:

 

  1. Хукумати Чумхурии Точикистон:

– шароитхои заруриро барои фаъолона чалб намудани сармояи хоричи ба иктисодиёти мамлакат фарохам оварад. Якчоя бо Бонки миллии Точикистон ва Биржаи фондии Точикистон то 1 марти соли 2000 тахияи механизми фаъолияти бозори дарачаи 2-юми когазхои кимматнокро анчом дихад;

– пушонидани харочоти бучетро танхо аз хисоби чамъ намудани андозхо, пардохтхои гумруки ва истифодаи дигар сарчашмахои гайриинфлятсиони таъмин намояд;

– чихати пардохти карзхои аз Бонки миллии Точикистон гирифтаи Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва дигар сохторхои давлати чорахо пешбини намояд ва аз 1 январи соли 2000 сар карда барои истифодаи карзхои нави Бонки миллии Точикистон мувофики андозаи амалкунандаи бозори фоиз дихад;

– ба тачрибаи ба ухдаи давлат гузоштани карзхои гирифташудаи субъектхои хочагидори хотима дихад;

– якчоя бо Бонки миллии Точикистон аз 1 январи соли 2000 тамоми карзхои бо пули милли ва асъори хоричи то охири соли 1999 аз Бонки миллии Точикистон гирифтаи Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва дигар сохторхои давлатиро ба заёмхои дарозмуддати давлати ва ба маблаги 2 млрд. рубл ба векселхои кутохмуддати давлати табдил дихад;

– пардохти карзхои дар назди Бонки миллии Точикистон доштаи Рохи охани точикро аз хисоби маблагхои ба ивази хизматрасонии он чихати карзи хоричии дар бучет пешбинишуда ва инчунин воситахои худии Рохи охани точик таъмин намояд;

– иштироки хамаи ташкилоту муассисахои аз бучет маблаггузори карда шаванда дар бастани созишномахои хариди мол, ичрои кор ва адои хизматрасони бе тасдики хаттии Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар хусуси мавчудияти маблагхои дахлдор манъ карда шавад;

– якчоя бо раисони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахрхо ва нохияхо ичрои бечунучарои талаботи конунхои амалкунандаро оиди дахолат накардан ба фаъолияти бонкхо ва чобачогузории кадрхои онхо таъмин намояд;

– якчоя бо Бонки миллии Точикистон бо максади баланд бардоштани боварии ахоли ба бонкхо механизми бимакунони (сугуртакунони) ва кафолатдихии амонатхо шахсони хукуки ва вокеиро омода созад;

-бо максади баргардонидани карзхои бонкхои бархамхуранда масъалаи ташкили Очонсии азнавташкилкунии бонкхо ва тачдиди карзхоро, якчоя бо Бонки миллии Точикистон барраси намояд;

– бахри ичрои накшаи хусусигардонии корхонахои миёна ва калон, ки дар барномаи иктисодии Хукумати Чумхурии Точикистон пешбини шудааст чорахои зарури андешида амали гардонад;

 

  1. Бонки Миллии Точикистон:

– карздихиро ба Вазорати молияи Чумхурии Точикистон барои пушонидани касри бучет ва дигар сохторхои давлати пурра катъ намояд;

– аз 1 январи соли 2000 сар карда барои амонатхои амалкунандаи хукумати, ки дар Бонки миллии Точикистон мебошанд аз руи андозаи амалкунандаи бозори фоиз дихад;

– чорабинихои зарурии ташкили бозори байнибонкии карзиро гузаронида, батадрич ба воситаи музояда фурухтани карзхои Бонки миллии Точикистонро катъ намояд;

– андозаи фоизи карзхои муттамарказро дар сатхи бузургии мусбии он нигох дорад;

– маблаги умумии захирахои байналхалкии худро ба сатхи дар барномаи иктисодии Хукумати Чумхурии Точикистон муайян шуда расонад;

– якчоя бо бонкхои тичорати механизми аники додани карзхои хурдро ба сохибкорони алохида, хочагихои фермери (дехкони) ва дигар шахсони хукуки ва вокеи, ки ба бизнеси хурд машгуланд, кор карда барояд;

– иштироки худро дар Биржаи байнибонкии асъор хамчун фурушандаи ягона ботадрич катъ намуда танхо ба таври истисно, дар холатхои зарури, бо максади таъмини устувории кобилияти харидории пули милли дар хариду фуруши асъор иштирок намояд. Механизми мувофикеро тахия ва татбик намояд, ки он дар соли 2000 фаъолият намудани бозори комилхукуки байнибонкии асъорро таъмин намояд;

– назоратро аз болои фаъолияти бонкхо ва дигар ташкилотхои молиявии гайрибонки оиди риоя намудани конунгузории бонки, меъёрхои иктисодие, ки бонки миллии Точикистон муайян намудааст, ташкили сармояи зарури ва чараёни азнавсозии онхоро пурзур намояд. Дар мухлати се мох санадхои меъёрии мувофикеро омода ва кабул намояд, ки барои ташкил намудани сохторхои гуногуни молиявии гайрибонки (ломбардхо, чамъиятхои карздихи, ташкилотхои сугуртави ва гайра) заруранд;

– барномаи солимгардонии шабакаи бонкиро давом дода дар хамкори бо бонкхои тичорати ва дигар ташкилотхои карзи фазои хизматрасониро васеъ ва сифаташро бех карда, суръати хисоббаробаркуни ва сари вакт гузаштани пардохтхоро таъмин намояд;

– бо максади боз хам пурзургардонии боварии муштариён ба бонкхо, чалб намудани пасандози шахсони хукукию вокеи, дар якчояги бо бонкхои тичорати ичрои талаботи конунро оиди химояи сирри махфи будани амонатхо, харакати маблагхои пулии мизочон, саххомон ва дигар шахсон, аз он чумла додани пули накд таъмин намояд;

– якчоя бо Бонки давлатии амонатгузории Чумхурии Точикистон дар тамоми нуктахои гумруки ташкил ва амали фаъолияти нуктахои мубодилаи асъорро таъмин намояд.

 

Раиси Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон                                                    С.Рачабов

 

ш.Душанбе  10 декабри соли 1999

№ 862

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …