Главная / Чамъият / БАРНОМАИ ТАЪМИНИ МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИ БО КАБИНЕТХОИ ФАННИ ВА ОЗМОИШГОХХОИ МУЧАХХАЗИ ТАЪЛИМИ БАРОИ СОЛХОИ 2018-2020

БАРНОМАИ ТАЪМИНИ МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИ БО КАБИНЕТХОИ ФАННИ ВА ОЗМОИШГОХХОИ МУЧАХХАЗИ ТАЪЛИМИ БАРОИ СОЛХОИ 2018-2020

Замимаи 1 ба карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз “29” ноябри соли 2017, №544

БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ ТАЪМИНИ МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ ЧУМХУРИ БО КАБИНЕТХОИ ФАННИ ВА ОЗМОИШГОХХОИ МУЧАХХАЗИ ТАЪЛИМИ БАРОИ СОЛХОИ 2018-2020 

 1. МУКАРРАРОТИ УМУМИ
 1. Хукумати Чумхурии Точикистон сохаи маорифро яке аз самтхои афзалиятноки сиёсати ичтимоии давлат шуморида, барои таълиму тарбияи насли бомаърифату сохибхунар ва ворисони сазовори халку давлат пайваста кушишу талош менамояд. Точикистон дар давоми солхои охир ба мархилаи нави рушди устувори иктисоди ворид шуда, дар самти бехтар намудани сатх ва сифати зиндагии ахоли, бахусус дар сохаи маориф, ки хамчун омили мухимтарини инкишофи миллат ва тахкими асосхои давлатдори муайян шудааст, ба дастовардхои назаррас ноил гардид.
 2. Дар мархилаи кунунии раванди ислохоти сохаи маориф ба мукаммалгардонии он кабули як силсила санадхои мухими давлати бо максади танзими раванди идоракуни ва навгонии муттасил мусоидат хохад кард, ки ин низоми таълими моро ба меъёрхои чахонии таълим ва аз худ намудани илмхои муосир наздик месозад.
 3. Навсози ва рушди иктисодиёти кишварро бе ноилшавии пешравихо дар илму маориф таъмин кардан гайриимкон аст. Чавхари сиёсати давлатиро дар сохаи маориф масъалахои дар низоми тахсил чори кардани меъёрхои чахони, тайёр намудани мутахассисони сохибкасби чавобгуи талаботи бозори мехнат ташкил медихад. Сатхи тараккиёти ин ё он давлат, пеш аз хама аз фаъолияти босамари кадрхои баландихтисоси сохахои гуногун вобаста буда, заминагузори он сохаи маориф хисоб меёбад.
 4. Хадафи асосии кабули Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020 (минбаъд – Барнома) чунин аст:

– донистан ва пешниход намудани маълумоти фарогир оид ба олами органики ва гайриорганики бо истифода аз асбобхои айёни;

– маълумоти муосир оид ба сохти олами зинда, системаи офтоби бо ёрии асбобхои айёни;

– донистан ва пайдо кардани тасаввурот оид ба олами атроф, сохти илмхои табиатшиноси бо рохи технологияхои иттилооти ва озмоишгоххои таълими;

– мушкилоти умдаи инсоният дар шароити чахонишави;

– алокамандии инсон ва системаи экологи дар микёси масъалахои чахонишавии инсоният;

– мавкеи илмхои табиатшиноси дар чамъияти инсони;

– тарбияи эстетики ва маънавии хонандагон.

 1. Кабул ва амали гаштани Барнома, ки асоси онро ташаккули тафаккури техникию табиии хонандагони муассисахои тахсилоти умуми ташкил менамоянд, ба тараккиёти илму техника мусоидат хохад кард.
 2. Барнома мухимтарин чанбахои такмил ва омузиши фанхои табиириёзиро дар мархилаи кунунии инкишофи тамаддуни чахони фаро гирифта, хадаф, вазифа ва амали гардонидани онро дар чараёни босифати таълим, тахкими пояи моддию техникии муассисахои таълими, инчунин кафолатхои ичтимоиро барои омузгорон ва кормандони муассисахои тахсилоти умуми ва дигар муассисахои сохаи маориф муайян менамояд.
 1. МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ БАРНОМА
 1. Максади Барнома аз тачхизонидани кабинетхои таълими ва озмоишгоххо бо хама тачхизоти зарури, бехбуди бахшидан ба чараёни омузиши фанхои таълими дар муассисахои тахсилоти умумии Чумхурии Точикистон иборат мебошад.
 2. Вазифахои Барнома:

– амали намудани сиёсати давлат дар самти таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури ва зерсохторхои онхо бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими аз чониби Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон;

– аз нав чори кардани муттасилии таълими фанхои табиатшиноси дар муассисахои тахсилоти умуми ва дар оянда дар хама зинахои тахсилот;

– амалигардонии накшаи чорабинихои Барнома дар хамкори бо раёсат ва шуъбахои маорифи вилоят ва шахру нохияхо, инчунин вазорату идорахо ва макомоте, ки дар Барнома зикр гардидаанд;

– хамохангсозии фаъолияти вазорату идорахо ва макомоти марбута оид ба амалигардонии чорабинихои Барнома;

– таъмин намудани муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххо, воситахои техники ва асбобхои аёнии муосир;

– такмил ва омузиши фанхои табиию риёзи, суруд ва мусики, мухайё намудани шароит ва тахкими заминаи моддию техникии муассисахои тахсилоти умуми;

– тачхизонидани кабинетхои фанни, озмоишгоххои муассисахои тахсилоти умуми бо тачхизоти нави техники, асбобхои барки, реактивхо ва дигар лавозимоти лаборатори чихати гузаронидани тахкикоти озмоиши тибки барномаи таълими;

– таргибу ташвики омузиши фанхои табиатшиноси тавассути воситахои ахбори омма;

– истифодаи технологияхои муосир дар таълими фанхои дакик ва табиатшиноси;

– баланд бардоштани сифати омузиши фанхои табии-риёзи дар хамаи зинахои тахсилот;

– ташкил ва гузаронидани семинархои методи ва дастурдихи дар муасисахои тахсилоти умуми оид ба масъалахои амалигардонии самтхои Барнома;

– тачхизонидани кабинетхои технологияи мехнат барои духтарону писарон дар муассисахои тахсилоти умуми бо максади омузиши колинбофии дасти ва дигар хунархои мардуми.

 1. ВАЗЪИ ТАЧХИЗОНИДАНИ КАБИНЕТХОИ ТАЪЛИМИ ВА ОЗМОИШГОХХО ДАР МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН
 1. Сохаи маориф аз чониби Президенти Чумхурии Точикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомали Рахмон хамчун омили мухимтарини инкишофи миллат ва тахкими давлат арзёби гардида, яке аз сохахои афзалиятнок махсуб меёбад. Аз ин лихоз, таълиму тарбияи насли наврас хамчун рукни асосии гояи давлатдори махсуб меёбад.
 2. Чумхурии Точикистон дар мархилаи рушди устувори иктисоди карор дошта, тули солхои замони истиклолият дар сохахои гуногун, бахусус дар сохаи маориф ба дастовардхои назаррас ноил гардид. Дар мархилаи муосири инкишофи чомеа ислохоти сохаи маориф идома дорад.
 3. Солхои охир бо максади чори намудани навгонии муттасил ва идоракуни вобаста ба ворид шудан ба фазои ягонаи тахсилоти чахони ва аз худ намудани илми муосир як силсила санадхои мухими давлати кабул гардидаанд. Асоси сиёсати давлатро дар сохаи маориф масъалахои ба раванди тахсилот ворид намудани меъёрхои чахони ва тайёр намудани мутахассисони чавобгуи талаботи бозори мехнат ташкил медихад, зеро пешрафти хар як давлат, дар навбати аввал аз фаъолияти самараноки кадрхои сохахои гуногуни иктисодиёт вобаста аст.
 4. Ворид гардидан ба фазои ягонаи тахсилот ва ба меъёрхои байналмилали чавобгу будани он, зарурати дар тахрири нав омода намудани Барномаи мазкур ба миён омадааст.
 5. Айни замон дар Чумхурии Точикистон чихати такмили омузиши фанхои дакик ва табиатшиноси заминахои вокеи ба вучуд омадаанд. Дар низоми маорифи Чумхурии Точикистон омузиши фанхои табиатшиноси дар муассисахои томактаби, тахсилоти ибтидои, умумии асоси, миёна ва олии касби ба рох монда шудааст.
 6. Дар соли тахсили 2015-2016 дар чумхури 3846 муассисаи тахсилоти умуми фаъолият карда, дар онхо 1784437 нафар хонанда тахсил мекарданд, ки ба таълиму тарбияи онхо 110317 нафар омузгор машгул буд.
 7. Тибки хисоботи омории Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон соли тахсили 2015-2016 дар муассисахои тахсилоти умумии чумхури аз руи ихтисос 6713 нафар омузгори фанни математика, 1554 нафар омузгори фанхои математика-информатика, 2174 нафар омузгори фанхои математика – физика, 1284 нафар омузгори фанни информатика, 2037 нафар омузгори фанни физика, 1282 нафар омузгори фанни химия, 2743 нафар омузгори фанни биология, 2810 нафар омузгори фанни география ва 446 нафар омузгори фанхои биология-экология кору фаъолият менамуданд.
 8. Мутобики накшаи таълимии муассисахои тахсилоти умумии Чумхурии Точиистон барои солхои 2015-2020 барои омузиши фанхои табиатшиноси дар синфхои I-III 1 соат, дар синфи IV 2 соат, дар синфхои VIX 28 соат ва дар синфхои X-XI 17 соат дар як хафта чудо карда шудааст.
 9. Дар накшаи таълимии мазкур омузиши фанхо аз руи равияхо ва зерравияхои сохави пешбини шудааст, ки баъди хатми тахсилоти умумии асоси амали карда мешавад. Дар муассисахои тахсилоти умуми гурухбанди ба равияхо аз синфи X ичозат дода мешавад. Хангоми гурухбанди ба равияхо сатхи дониш, малака, истеъдод ва холати равонии хонанда бояд ба инобат гирифта шавад. Гурухбандии синфхо ба равияхо ба микдори синф ва шумораи хонандагон вобаста аст.
 10. Дар муассисахои таълимии намуди гимназия, литсей ва хусусию гайридавлати, ки заминахои хуби таълими, моддию техники ва кадри доранд, хонандагон аз синфхои V ва VII ба равияхо гурухбанди карда мешаванд.
 11. Тахлили вазъи омузиши фанхои табиатшиноси (физика, химия, биология, экология, математика, география, технологияи иттилооти) дар муассисахои тахсилоти умуми чунин мушкилотро, аз кабили холати номувофику чавобгу набудани кабинетхои фанни ва озмоишгоххои таълимии фанхои мазкур, китобхои дарси, дастурхои методи ва маводи дидактикиро дар таълими фанхои мазкур муайян намуд.
 12. Бояд зикр кард, ки болоравии сифати таълим дар муассисахои тахсилоти умуми, пеш аз хама ба ташкил кардан ва тачхизонидани кабинетхои фанни ва озмоишгоххои фанхои физика, химия, математика, биология, экология, география, технологияи иттилооти ва гайра вобастаги дорад.
 13. Холо дар муассисахои тахсилоти умуми вазъи тачхизонидани кабинетхои фанни физика, химия, география, биология, экология ва дигар фанхои таълими чавобгуи талаботи замон нест.
 14. Дар 25 соли охир ба муассисахои тахсилоти умуми реактивхои химияви, ашёи озмоишгоххо ва маводи намоишдихи кариб ворид нагардидаанд. То хол, дар чумхури маркази фуруши ашё барои озмоишгоххо, тачхизоти намоишдихи ва реактивхои химияви вучуд надорад. Бинобар ин, фанхои мазкур дар аксарияти муассисахои таълими танхо аз чихати назарияви таълим дода шуда, халли масъалахои тачрибави танхо дар холатхои алохида мавриди омузиш карор дода мешаванд. Аз ин лихоз, бе тахкими заминаи модди-техникии кабинетхои фаннии фанхои табиатшиноси ва ба рох мондани корхои озмоиши (амалигардонии назария дар амал) сатхи дониши хонандагонро боло бурдан имконнопазир аст.
 15. Тахлили вазъи таълими фанхои табиатшиноси (физика, химия, биология, экология, математика, география, технологияи иттилооти) дар мархилаи аввали амалишавии Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 нишон дод, ки гарчанде корхои зиёде дар ин самт ичро гардида бошанд хам, вале рафти ичрои Барномаи мазкур дар бархе аз муассисахои тахсилоти умуми ташвишовар боки мондааст. Чихати харидори, ташкилу тачхизонидани кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими дар муассисахои тахсилоти умуми аз чониби макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлатии шахру нохияхо маблаги зарури чудо намегардид, ки дар самти ичрои Барномаи мазкур монеаи чидди эчод намуд.
 16. Дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон масъалаи ташкил ва тачхизонидани кабинетхои фанни дар муассисахои таълимии вилоят тибки нишондоди Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 амали нагардид. Аз ин лихоз, аз 292 кабинете, ки тибки накшаи мархилаи аввали амалигардонии Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти бояд дар зарфи панч сол дар муассисахои тахсилоти умумии вилоят ташкил мегардид, хамаги 62 кабинет, ки 21,2 фоизи ичрои Барнома аст, ташкил шуд. Чихати мучаххаз гардонидани кабинетхои фанни, хариди тачхизот ва маводи лозима дар муассисахои таълимии вилоят маблаги чудогардида нокифоя буд.
 17. Дар муассисахои тахсилоти умумии вилояти Хатлон тибки накшаи амалигардонии Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 бояд 2721 кабинети таълими аз фанхои табии-риёзи (физика, химия, биология, география, математика, технологияи информатсиони ва экология) ташкил мегардид. Дар зарфи панч сол дар муассисахои таълимии вилоят 2003 кабинети таълими мучаххаз гардонида шуд, ки 73,6 фоизи накшаро ташкил дод. Барои бапурраги ичро намудани накшаи Барномаи мазкур бе назардошти муассисахои таълимии навтаъсис боз 718 кабинет ташкил намудан зарур аст.
 18. Хамчунин дар вилояти Сугд аз 797 кабинети тибки накшаи Барнома (солхои 2011-2015) пешбинишуда 341 кабинет дар зарфи панч сол ташкил гардид, ки 42,7 фоизи ичрои накшаро ташкил додааст.
 19. Дар муассисахои тахсилоти умумии шахри Душанбе накшаи ичрои Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 ба 64,3 фоиз расид, ки аз 216 кабинети дар накша буда хамаги 139 кабинет ташкил гардид.
 20. Хамаги, аз 4641 кабинети тибки накшаи Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 пешбинишуда дар мачмуъ 2908 кабинет дар муассисахои тахсилоти умумии чумхури мучаххаз гардонида шуд, ки 62,6 фоизи ичрои Барномаи мазкурро ташкил дод.
 21. Аз тахлилхои гузаронида бармеояд, ки Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 дар хамаи муассисахои тахсилоти умумии чумхури мувофики максад ичро нагардид. Тибки маълумоти дурнамои омори дар панч соли оянда муассисахои тахсилоти умуми дар Чумхурии Точикистон бо назардошти зиёдшавии хонандагон (3 фоиз хар сол) ба 4334 адад мерасад, ки мучаххаз гардонидани кабинетхои фанни дар онхо дар оянда бояд ба накша гирифта шавад. Аз ин лихоз, дар Барномаи нав накшаи дар се соли оянда ташкил ва мучаххазгардонии кабинетхои фаннии фанхои табиириёзи дар назар дошта шудааст.
 22. Барои бапурраги ичро намудани накшаи Барномаи давлатии таъмини муассисахои таълимию илмии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими ва илмию тадкикоти барои солхои 2011-2015 зарурияти такмили Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими дар мархилаи нав ба миён омадааст.
 23. Мавриди зикр аст, ки кабинетхои фаннии таълими дар муассисахои тахсилоти умуми бояд ба ташаккулёбии фарханги шахсии хонандагон, баланд бардоштани сатхи сифати дониш ва самаранокии хизматрасонии иттилоотии раванди таълиму тарбия мусоидат намояд. Мучаххазгардони ва ороиши кабинетхо бояд ба талаботи зебоипарасти, бехдошти, таълимию тадкикотии раванди таълим чавобгу буда, тибки талабот истифода бурда шаванд.
 24. Хамзамон, кобили зикр аст, ки барои тарбияи эстетики ва фархангии хонандагон фанни суруд ва мусики накши мухим мебозад. Аз ин лихоз, масъалаи таъмини кабинетхои фанхои суруд бо асбобхои мусики ба Барномаи нав ворид гардидааст.
 25. Мучаххаз гардонидани кабинетхои таълими бояд чавобгуи талаботи эстетикии бинохои таълими бошад ва онхо тибки тартиби мукарраргардида тачхизонида шаванд. Бинобар ин, дар мархилаи дуюми Барнома ба ороиш ва чихозонидани кабинетхои таълими таваччухи махсус дода мешавад (замимаи 3) .
 1. САМТХОИ АСОСИИ АМАЛИГАРДОНИИ БАРНОМА
 1. Амалигардонии Барномаи мазкур бо роххои зерин ба рох монда мешавад:

– ташкил ва чихозонидани кабинетхои таълимии фанхои табиатшиноси, суруд ва мусики ва дигар фанхои таълими (замимахои 1-9);

– фарохам овардани шароит барои хонандагони болаёкат бо дарназардошти хусусиятхои фардии онхо;

– такмил ва тачхизонидани синфхонахои бахшхои экологии марказхои корхои тарбиявии беруназмактаби.

 1. МАБЛАГГУЗОРИИ БАРНОМА
 1. Барнома аз хисоби сарчашмахои зерин маблаггузори мешавад:

– бучети давлати;

– маблагхои гайрибучети;

– маблагхои махсус;

– маблагхои хайрияви.

 1. Маблаггузории Барнома дар доираи маблагхои хамасола барои сохаи маориф чудошаванда амали карда мешавад. Масъулин, аз чумла макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати хамасола тибки талаботи Барномаи мазкур чудо намудани маблагхои заруриро ба накша мегиранд. Маблаги амалигардонии бандхои накшаи чорабинихои Барнома аз хисоби маблагхои бучети макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати ва аз хисоби маблагхои макомоти чумхурияви, гайрибучави ва ташкилотхои байналмилали пардохт карда мешавад.
 2. Рохбарони муассисахои таълими бо максади чалби маблагхои созмонхои байналмилали барои ороиш ва тачхизонидани кабинету озмоишгоххо бояд лоихахои худро ба тендерхои созмонхои байналмилали пешниход намоянд.
 1. НАТИЧАХОИ АМАЛИГАРДОНИИ БАРНОМА
 1. Амалигардонии Барномаи мазкур ба халли масъалахои зерин мусоидат менамояд:

– ичрои мукаррароти Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи маориф” ва Консепсияи миллии маълумоти Чумхурии Точикистонро таъмин сохта, ба ташаккули шахсияти дорои тафаккури нав, рушди бемайлони чомеаи солим мусоидат намуда, заминахои хукуки, иктисоди ва техникии насли наврасро такмил медихад.

– ба такмили роху усулхои таълим таъсир расонида, сатхи дониши хонандагонро боло мебарад;

– хамгироии таълиму тарбия, хифзи мухити зист ва интихоби касбу хунарро таъмин менамояд;

– тавассути тахсилоти босифат тафаккури эчоди ва махорати баланди касбии кадрхоро батадрич бехтар мегардонад;

– талаботи шахсияти инсонро ба интихоби тахсилоти касби, иловаги, бозомузи, омузишии техника ва технологияи иттилоотии муосир конеъ мегардонад.

Замимахои 2-9

Замимаи 2

ба карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз “29” ноябри соли 2017,  № 544 

НАКШАИ ЧОРАБИНИХО ОИД БА АМАЛИГАРДОНИИ  БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ ТАЪМИНИ МУАССИСАХОИ ТАХСИЛОТИ УМУМИИ ЧУМХУРИ БО КАБИНЕТХОИ ФАННИ ВА ОЗМОИШГОХХОИ МУЧАХХАЗИ ТАЪЛИМИ

БАРОИ СОЛХОИ 2018-2020

Номгуи чорабинихо Мухлат Масъулин Сарчашмаи

маблаггузори

1. Чудо кардани грантхо барои тачхизонидани кабинетхои фанни ва илмию тахкикоти 2018-2020 Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон Вазорати маориф ва

илми Чумхурии Точикистон

2. Чопи маколахо дар мачаллахои илмию методии сохаи маориф барои мутасаддиёни кабинетхои фанни 2018-2020 Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон,

Академияи тахсилоти Точикистон

Академияи тахсилоти Точикистон, барномахои сармоягузори
3. Такмил ва тачхизонидани кабинетхои фанхои табиатшиносии муассисахои тахсилоти умуми 2018-2020 Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати Макомоти ичроияи махалии хокимияти давлати, раёсату шуъбахои маорифи вилоят ва шахру нохияхо, муассисахои тахсилоти умуми
4. Такмил ва тачхизонидани синфхонахои бахшхои экологии маркази корхои тарбиявии беруназмактаби 2018-2020 Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон Марказхои тахсилоти иловаги
5. Омода намудан ва чопи дастурхои таълими ба мутасаддиёни кабинетхои фаннии муассисахои тахсилоти умуми 2018-2020 Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон Вазорати маориф ва илми Чумхурии Точикистон,

барномахои сармоягузори

Замимаи 1 ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури  бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

Накшаи таъмини кабинетхои фанни ва озмоишгоххои муассисахои тахсилоти умумии чумхури

шахр/нохия 2018 2019 2020 Хамаги
Номгуйи кабинетхои фанни Номгуйи кабинетхои фанни Номгуйи кабинетхои фанни
физика химия биология география математика технологияи информатсиони суруд ва мусики чамъ физика химия биология география математика технологияи информатсиони суруд ва мусики чамъ физика химия биология география математика технологияи информатсиони суруд ва мусики чамъ
шахри Душанбе
1 Сомони 1 1 2 1 1 1 7 1 2 2 2 1 1 4 13 1 2 2 3 0 2 5 15 35
2 Сино 1 1 1 3 0 2 2 2 2 1 4 13 0 0 2 2 0 0 5 9 25
3 Фирдавси 1 1 1 1 4 1 0 1 3 3 1 4 13 0 1 0 3 3 0 5 12 29
4 Шохмансур 1 1 1 3 0 1 0 2 1 2 4 10 1 0 0 1 0 2 5 9 22
Чамъ – адад 2 2 3 3 1 2 4 17 2 5 5 9 7 5 16 49 2 3 4 9 3 4 20 45 111
Чамъ – хазор сомони 60 60 90 90 30 60 120 510 60 150 150 270 210 150 480 1470 60 90 120 270 90 120 600 1350 3330
Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон
1 Дарвоз 2 1 3 1 7 2 2 0 1 1 6 4 16 3 3 2 0 0 6 5 19 42
2 Ванч 1 1 1 1 1 5 2 2 2 0 1 2 4 13 2 2 0 2 0 2 5 13 31
3 Ишкошим 1 1 1 1 1 1 6 3 2 0 0 0 6 4 15 2 2 1 1 2 5 5 18 39
4 Мургоб 1 1 2 1 5 2 2 2 0 1 4 4 15 3 2 0 1 1 6 5 18 38
5 Рошткалъа 1 1 3 1 6 2 2 0 0 0 4 4 12 2 2 2 1 1 6 5 19 37
6 Рушон 2 1 1 4 1 9 3 2 2 0 0 6 4 17 2 2 0 1 0 6 5 16 42
7 Хоруг 1 1 1 1 1 5 3 2 0 0 1 2 4 12 2 2 2 1 0 2 5 14 31
8 Шугнон 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 2 2 4 14 2 1 1 1 1 2 5 13 32
Чамъ – адад 10 5 5 1 3 16 8 48 19 16 7 2 6 32 32 114 18 16 8 8 5 35 40 130 292
Чамъ – хазор сомони 300 150 150 30 90 480 240 1440 570 480 210 60 180 960 960 3420 540 480 240 240 150 1050 1200 3900 8760
Нохияхои тобеи чумхури
1 Варзоб 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 4 11 2 1 2 2 2 1 5 15 30
2 Вахдат 1 1 1 1 1 5 0 0 1 2 2 1 4 10 1 0 0 2 1 0 5 9 24
3 Хисор 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 2 2 4 13 2 2 1 2 1 1 5 14 32
4 Лахш 1 1 1 1 4 2 0 2 2 0 1 4 11 1 2 1 1 2 0 5 12 27
5 Нуробод 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 4 13 2 0 1 0 0 1 5 9 25
6 Рогун 1 1 1 3 2 0 1 1 1 1 4 10 0 1 0 1 0 1 5 8 21
7 Рашт 1 1 1 1 1 1 6 0 3 4 2 4 1 4 18 2 3 4 2 3 0 5 19 43
8 Рудаки 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 2 0 4 12 1 2 2 2 1 0 5 13 31
9 Сангвор 1 1 1 1 4 0 2 0 0 2 0 4 8 2 1 1 0 2 1 5 12 24
10 Точикобод 1 1 1 1 2 1 1 8 3 2 3 2 3 2 4 19 2 2 3 2 3 2 5 19 46
11 Турсунзода 1 1 1 1 1 3 1 9 4 2 2 2 3 3 4 20 4 2 2 3 3 3 5 22 51
12 Файзобод 1 1 1 1 4 1 0 0 2 1 0 4 8 1 2 1 1 2 1 5 13 25
13 Шахринав 2 1 2 1 1 1 1 9 2 2 3 1 3 0 4 15 5 3 3 0 4 2 5 22 46
Чамъ – адад 9 10 9 12 11 6 13 70 20 16 20 19 27 14 52 168 25 21 21 18 24 13 65 187 425
Чамъ – хазор сомони 270 300 270 360 330 180 390 2100 600 480 600 570 810 420 1560 5040 750 630 630 540 720 390 1950 5610 12750
Вилояти Сугд
1 Айни 1 1 1 3 1 1 2 1 0 1 4 10 1 1 1 0 1 1 5 10 23
2 Ашт 1 2 1 1 1 1 7 3 3 2 2 2 2 4 18 3 2 2 2 2 1 5 17 42
3 Гафуров 1 1 1 1 4 0 1 2 0 1 0 4 8 3 0 0 2 0 2 5 12 24
4 Деваштич 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 4 16 2 2 2 2 2 0 5 15 37
5 Зафаробод 2 1 1 1 5 2 3 2 0 1 0 4 12 3 2 2 1 1 1 5 15 32
6 Истаравшан 2 2 1 5 2 3 1 0 1 0 4 11 4 4 0 1 0 1 5 15 31
7 Исфара 1 1 1 3 0 0 2 1 1 0 4 8 1 0 1 1 0 1 5 9 20
8 Гулистон 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 4 10 2 1 2 0 0 1 5 11 25
9 Конибодом 2 1 2 1 6 2 3 4 1 1 1 4 16 2 2 4 0 0 0 5 13 35
10 К.Мастчох 1 1 1 1 1 5 2 2 2 0 0 0 4 10 2 2 2 0 1 1 5 13 28
11 Мастчох 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 0 0 4 11 2 2 2 0 1 0 5 12 28
12 Панчакент 3 3 2 1 1 10 6 6 4 0 1 1 4 22 6 6 4 2 0 0 5 23 55
13 Ч.Расулов 2 2 3 1 1 9 5 5 5 0 0 0 4 19 5 4 4 1 1 0 5 20 48
14 Спитамен 2 3 2 1 8 4 2 5 1 0 1 4 17 5 4 6 0 1 0 5 21 46
15 Истиклол 1 1 1 1 4 0 2 1 0 1 0 4 8 2 1 0 1 1 0 5 10 22
16 Хучанд 1 2 1 1 5 2 2 0 1 0 1 4 10 2 2 0 0 1 0 5 10 25
17 Бустон 1 1 1 3 2 0 2 0 1 1 4 10 2 1 1 1 0 0 5 10 23
18 Шахристон 1 2 1 4 2 1 3 0 1 1 4 12 2 0 3 1 0 0 5 11 27
Чамъ – адад 23 21 21 5 6 2 18 96 38 40 42 11 14 11 72 228 49 36 36 15 12 9 90 247 571
Чамъ – хазор сомони 690 630 630 150 180 60 540 2880 1140 1200 1260 330 420 330 2160 6840 1470 1080 1080 450 360 270 2700 7410 17130
Вилояти Хатлон
1 Балчувон 1 1 1 1 4 0 2 0 2 0 2 4 10 2 0 1 1 2 1 5 12 26
2 Бохтар 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 4 12 2 2 1 1 2 1 5 14 31
3 Вахш 1 1 1 1 1 5 2 0 2 2 2 2 4 14 0 2 1 2 1 1 5 12 31
4 Восеъ 1 1 1 1 1 1 6 1 0 2 1 1 1 4 10 2 2 0 0 2 2 5 13 29
5 Дангара 1 1 1 1 1 5 2 2 1 2 2 0 4 13 2 1 1 2 2 2 5 15 33
6 А.Чоми 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 2 1 4 13 1 2 1 1 1 2 5 13 31
7 Дусти 1 1 1 1 1 5 0 2 0 2 2 0 4 10 2 0 2 1 2 2 5 14 29
8 Кубодиён 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 2 2 1 4 12 2 0 2 0 2 2 5 13 32
9 Кулоб 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 0 2 0 4 11 3 0 1 1 2 2 5 14 31
10 Чайхун 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 0 4 11 1 0 1 1 1 2 5 11 26
11 Кургонтеппа 1 1 1 3 1 2 0 1 1 2 4 11 0 1 2 2 1 1 5 12 26
12 Муминобод 1 1 1 1 1 5 0 2 1 1 2 2 4 12 2 0 2 2 1 1 5 13 30
13 Н.Хусрав 1 1 1 1 1 5 0 2 0 2 1 1 4 10 2 1 2 0 2 1 5 13 28
14 Норак 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 0 4 9 2 2 1 1 0 2 5 13 26
15 Панч 1 1 1 1 1 5 0 2 0 1 2 1 4 10 2 0 2 2 1 0 5 12 27
16 Сарбанд 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 1 2 4 11 2 2 1 1 2 0 5 13 29
17 Темурмалик 1 1 1 1 4 1 1 0 2 1 1 4 10 1 2 2 0 1 1 5 12 26
18 Фархор 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 1 4 15 2 2 1 2 1 1 5 14 34
19 Хамадони 1 1 1 1 1 5 1 2 0 2 0 2 4 11 2 1 2 1 2 1 5 14 30
20 Ховалинг 1 1 1 1 1 5 0 2 0 2 2 2 4 12 2 1 2 2 2 0 5 14 31
21 Хуросон 1 1 1 1 4 0 1 1 2 1 2 4 11 2 2 1 1 1 0 5 12 27
22 Ч.Балхи 1 1 1 1 1 1 6 1 2 0 2 2 0 4 11 2 1 2 1 2 2 5 15 32
23 Шахритус 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 2 2 4 12 1 1 2 1 2 2 5 14 31
24 Ш.Шохин 1 1 1 1 4 0 2 2 2 2 0 4 12 2 1 1 1 2 2 5 14 30
25 Ёвон 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 2 2 1 4 14 2 2 2 0 2 1 5 14 34
Чамъ – адад 25 10 17 10 23 13 25 123 20 38 21 42 38 28 100 287 43 28 36 27 39 32 125 330 740
Чамъ – хазор сомони 750 300 510 300 690 390 750 3690 600 1140 630 1260 1140 840 3000 8610 1290 840 1080 810 1170 960 3750 9900 22200
Хамаги – адад 69 48 55 31 44 39 68 354 99 115 95 83 92 90 272 846 137 104 105 77 83 93 340 939 2139
Хамаги – хазор сомони 2070 1440 1650 930 1320 1170 2040 10620 2970 3450 2850 2490 2760 2700 8160 25380 4110 3120 3150 2310 2490 2790 10200 28170 64170

Эзох: ба хисоби миёна арзиши як кабинети фанни ба 30 000 сомони баробар буда, солхои минбаъда арзиши як кабинети фанни бо назардошти сатхи таваррум хисоб карда мешавад.

Замимаи 2

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

 

 

НОМГУИ

тачхизоти лаборатори ва аёниятхои таълими барои синфхонаи

химияи муассисахои тахсилоти умуми (синфхои 8 -9)

(бо дарназардошти то 30 нафар хонанда)

Тачхизоти таълимии дар чадвалхои зер нишондодашуда имконият медиханд, ки тачрибагузаронии фанни (намоиш, тачрибахои лаборатори ва корхои амали, лоихахо ва корхои тахкикотии хонандагон) дар муассисахои тахсилоти умуми дар сатхи зарури анчом дода шавад.

Тачхизоти кабинети фанни химия

Р.т. Номгу Микдор
  ТАЧХИЗОТИ ТАЪИНОТИ УМУМИ  
1. Тарозуи электронии лаборатори 1
2. Тахта барои хунуккунии зарфхо 1
3. Мачмуи таъминоти барки 1
4. Хароратсанчи электрони 1
5. Мизи лаборатории бардошташаванда 1
6. Пояи унверсали (штатив) 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИХАВИ 1
7. Мачмуи тачхизоти лаборатории тачрибагузаронии таълими ва лоихави аз фанни химия 3
ЗАРФХОИ ЛАБОРАТОРИ, АСБОБУ ТАЧХИЗОТИ НАМОИШДИХИ 1
8. Лабораторияи муштараки гармкуни 1
9. Дастаи колбахои намоиши 1
10. Дастаи зарфхои ченкуни 1
11. Мачмуи тачхизоти кулолгари ва фахфури 1
12. Омехтакунандаи магнити 1
13. Мачмуи зарфхо ва асбобхо барои намоиши тачрибахо
14. Тачхизот барои азбуггузаронии маводхо (намоишдихи) 1
15. Спиртовкаи намоишдихи 1
16. Дастгохи полоиши моддахо 1
17. Анбори нигохдории реактивхои химияви 1
ЗАРФХОИ ЛАБОРАТОРИ, АСБОБХО ВА ТАЧХИЗОТ БАРОИ ТАХКИКОТИ ТАЛАБАГИ
18. Микролаборатория барои тачрибагузаронихои химияви 15
19. Чихози лаборатори барои омузиши ибтидоии фанни химия 15
20. Гармкунии лаборатори барои тахкикоти хонандагон 15
21. Тарозуи электронии лаборатори барои хонандагон 15
22. Мачмуи асбобхо оид ба электрохимия 15
23. Тачхизот барои азбуггузаронии лаборатори 15
24. Мачмуи тачхизоти кулолгари ва фахфури 15
25. Мачмуи тачхизот барои ичрои ГИА оид ба химия 15
26. Мачмуи нигохдории реактивхо барои ГИА оид ба химия 15
ТАМСИЛА, МАЧМУИ ЧИХОЗ
27. Мачмуи атомхо барои сохтани тамсилаи молекула оид ба химияи органики ва гайриорганики 1
28. Мачмуи панчарахои кристалли (алмос, карбон, охан, намаксанг, ях, магний, мис, гази карбон, йод) 1
29. Мачмуи «Нах» 1
30. Мачмуи «Фулузот» 1
31. Мачмуи «Нафт ва махсулоти коркардашудаи он» 1
32. Мачмуи «Сузишвори» 1
33. Мачмуи «Чуян ва пулод» 1
34. Мачмуи «Пластмассахо» 1
35. Мачмуи «Чадвали чисмхои сахт» 1
36. Мачмуи «Алюмин» 1
37. Мачмуи «Ангиштсанг ва махсулоти коркардашудаи он» 1
38. Мачмуи «Шиша ва махсулоти аз он тайёркардашуда» 1
39. Мачмуи минералхо ва чинсхои кухи (48 намуд) 1
РЕАКТИВХОИ ХИМИЯВИ
40. Дастаи №1 С «Кислотахо» 1
41. Дастаи №20 ОС «Кислотахо» 1
42. Дастаи №3 ОС «Ишкор» 1
43. Дастаи №4 С «Оксиди металхо» 1
44. Дастаи №5 ОС «Металхои майда» 1
45. Дастаи №5 С «Моддахои органики» 1
46. Дастаи №6 С «Моддахои органики» 1
47. Дастаи 7 С «Нурихои минерали» 1
48. Дастаи №11«Намакхо барои намоиши тачрибахо» 1
49. Дастаи 12 ВС «Моддахои гайриорганики барои намоиши тачрибахо» 1
50. Дастаи №13 ОС «Галогенидхо» 1
51. Дастаи №10. ОС «Сулфатхо, сулфитхо, сулфидхо» 1
52. Дастаи №17 ОС «Нитратхо» (бо нукра) 1
53. Дастаи №18 С «Пайвастагии хром» 1
54. Дастаи №19 ВС «Пайвастагихои маргансхо» 1
55. Дастаи №21 ВС «Модахои гайриорганики» 1
56. Дастаи №22 «Муайянкунандахо» 1
57. Дастаи №17 ОС «Мавод» 1
58. Дастаи 58 «Сузишвори барои спиртовка» 1
ДАСТУРХОИ ЧОПИ ВА ЭЛЕКТРОНИ
59. Чадвали «Системаи даврии элементхои химиявии Д. И.Менделеев» 1
60. Чадвали «Махлулшавии намак, кислота ва асос дар об» 1
61 Чадвали «Силсилаи шиддати металлхо» 1
62. Дастаи чадвалхои «Химия дар технологияи хочагии кишлок» 1
63. Мачмуи дастурхои чадвали оид ба химия 1
64. Асосхои дониш оид ба химия. Коидаи гузаронидани корхои лаборатори 1
65. Дастурхои электрони оид ба химия «Тачрибагузаронихои хонандагон бо истифода аз микролаборатория барои тахкикоти химияви» (иборат аз ду кисм) 1
66. Дастурхои электрони оид ба химия «Тачрибахои химияви» 1

 

 

 

 

 

 

Замимаи 3

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни, озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

тачхизоти лаборатори ва аёниятхои таълими барои синфхонаи химиявии муассисаи тахсилоти умуми (синфхои 10-11)

Тачхизоти кабинети фанни химия

Т/р Номгу Микдор
ТАЧХИЗОТИ УМУМИ
1. Лабораторияи муштарак 1
2. Манбаи чараёни баландшидат 1
3. Тачхизоти кувватдиханда барои аккумуляторхо 3
4. Манбаи чараёни доими ва тагирёбанда 24 В 1
5. Мизи пасту баландшавандаи лаборатори 1
6. Тахта барои хушконидани зарфхо 1
7. Махзани нигохдории рективхои кимиёви 1
АСБОБХОИ ЧЕНКУНАНДА 1
8. Хавосанч – анероид 1
9. Рутубатсанч асбоби муайянкунандаи намнокии хаво 1
10. Тарозуи электронии то 500 г. 1
11. Манометри моеъгин 1
12. Хароратсанчи электронии то 200 С 1
ТАЧХИЗОТИ НАМОИШИ 1
13. Мачмуъ барои намоиши чараёни барк 1
14. Мачмуи «Оптикаи геометри» 1
15. Мачмуи «Оптикаи мавчи» 1
16. Мачмуъ барои намоиши тачрибаи Эрстед 1
17. Мачмуи зарфхо ва асбобхо барои намоиши тачрибахо 1
18. Тачхизот барои азбуггузаронии мавод 1
19. Асбоб барои намоиши фишор дар моеъхо 1
20. Асбоб барои намоиши фишор конунхои механика 1
21. Асбоб барои намоиши бохамтаъсирнамоии чараёнхои паралел 1
22. Асбоб барои намоиши индуксияи электромагнити (чараёни Фуко) 1
23. Асбоб барои намоиши гарминаклкуни 1
24. Асбоб барои омузиши обшавии металхо 1
25. Асбоб барои назорати харакати баробармувозинат 1
26. Асбоб барои хосил намудани газ (намоиши) 1
27. Асбоб барои муайян намудани таркиб об 1
28. Асбоб барои намоиши мохияти об дар реша 1
29. Асбоб барои намоиши обкабулнамоии реша 1
30. Асбоб барои муайян намудани мубодилаи газ дар растанихо ва хайвонот 1
31. Асбоб барои мукоисаи мухтавои хаво СО2 дар нафасгири ва нафасбарори 1
32. Аквариум (зарфи шишагии мохинигохдори) 1
33. Ваннаи мавчи 1
34. Новаи Галилей 1
35. Камертонхои инъикоси дар сандукхо (2 дона) 1
36. Оханрабои порчаги (чуфт) 1
37. Насоси барки 1
38. Чакмоки хавои 1
39. Акрабаки оханрабодор 1
40. Трансформатори унверсалии таълими 1
41. Новаи унверсалии Нютон 1
42. Новаи дорои ду электрод 1
43. Силиндри зербурида 1
44. Асбоб барои намоиши таъсири атмосфери 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИХАВИ
45. Мачмуи тачхизоти лаборатории тачрибагузаронии таълими ва фаъолияти лоихави барои фанхои дакик (физика, химия, биология, табиатшиноси) 3
ТАЧХИЗОТ БАРОИ КОРХОИ ФРОНТАЛИИ ЛАБОРАТОРИ
46. Тарозухои таълимии электронии лаборатори 15
47. Сониясанчхои электрони 15
48. Амперволтиметри раками 15
49. Мачмуи лаборатори оид ба механика 15
50. Мачмуи лаборатори оид ба физикаи молекулияви ва термодинамики 15
51. Мачмуи лаборатори оид ба электродинамика (бо аккумуляторхо) 15
52. Мачмуи лаборатории оптики 15
53. Мачмуи лаборатори оид ба ходисахои кванти 15
54. Лабораторияи хурд барои тачрибахои химияви 15
55. Лабораторияи хурди биологи бо заррабин ва тачхизотхои хурдтарин 15
56. Мачмуъ барои электролизхо 15
57. Мачмуи лаборатори оид ба электростатика 15
58. Конструктори радиои 15
59. Мачмуи «Мухаррики электрики» 15
60. Мачмуъ  барои электрохимия 15
61 Мачмуъ барои омузиши конуни Бойл-Мариот бо маномаетр 15
62. Мачмуъ барои омузиши вобастагии муковимати металхо аз харорат 15
63. Мачмуъ барои тадкикоти вобастагии муковимати нимнокилхо аз харорат 15
64. Мачмуъ барои тадкикоти вобастагии муковимати нокилхо аз дарозихо, расишхо ва материалхо 15
65. Мачмуъ барои тадкикоти мавчхои овози 15
66. Мачмуи катраги (капиляри) 15
67. Мачмуи муковимати лаборатори 15
68. Мачмуи тачхизот барои азбуггузарони 15
ТАМСИЛАХО
69. Мачмуи атомхо барои сохтани тамсилаи молекула оид ба химияи органики ва гайриорганики 1
70. Мачмуи панчарахои кристалли 1
71. Тамсилаи ДНК 1
72. Мачмуи (модели) молекулахои сафеда 1
73. Дастурхои чараёни инкишофи «Биосинтези сафеда» 1
74. Дастурхои чараёни инкишофи «Сохти хучайра» 1
ЧАМЪИ ЧИХОЗ (КОЛЛЕКСИЯ)
75. Наххо 1
76. Металхо 1
77. Нафт ва махсулоти коркарди он 1
78. Сузишвори 1
79. Пластмассахо 1
80. Чадвали чисмхои сахт 1
81. Алюминий 1
82. Чисмхои минерали ва кухи 1
83. Агросеноз 1
84. Биосеноз обанбори оби ошомидани 1
85. Шаклхои нигохдории растанихои канданихои фоиданок ва хайвонот 1
86. Мевахои тару хушк ва мутобикати пахннамои онхо 1
87. Мутобикшавии морфо-экологи дар мухит 1
РЕАКТИВХО
88. Дастаи №1 ОС «Кислотахо» 1
89. Дастаи №1 С «Кислотахо» 1
90. Дастаи №3 ВС «Ишкор» 1
91. Дастаи №4 ОС «Оксиди металхо» 1
92. Дастаи №5 ОС «Металхо» 1
93. Дастаи №7 С «Нурихои мрали» 1
94. Дастаи №9 ОС «Галогенидхо» 1
95. Дастаи №01 ОС «Сулфатхо, сулфитхо, сулфидхо» 1
96. Дастаи №11 ОС «Карбонатхо» 1
97. Дастаи №12 ОС «Фосфатхо. Силикатхо» 1
98. Дастаи №13 ОС «Атсетатхо. Родонидхо. Сионидхо» 1
99. Дастаи №18 С «Пайвастагихои хром» 1
100. Дастаи №19 ВС «Пайвастагихои маргансхо» 1
101. Дастаи №24 ОС «Мавод» 1
102. Дастаи №5 С «Модахои органики» 1
103. Дастаи №6 С «Модахои органики» 1
104. Дастаи №11 С «Намакхо барои намоиши тачрибахо» 1
105. Дастаи №25 «Муайянкунандахо» 3
106. Дастаи №1 ОС «Барои гузаронидани корхои гармигузарони» 1
ДАСТУРХОИ ЧОПИ ВА ЭЛЕКТРОНИ
107. Руйхати «Чадвали афканиши электромагнити» 1
108. Чадвали «Нишондодхои бунёди нишондихандахои физики» 1
109. Чадвали «Низоми вохиди вазни байналмилали СИ» 1
110. Чадвали «Системаи даврии элементхои химиявии Д. И.Менделеев» 1
111. Чадвали «Махлулшавии намак, кислота ва асосхо дар об» 1
112. Чадвали «Тартиби катори электрохимиявии шиддатнокии металлхо» 1
113. Чадвали «Инкишофи олами хайвонот» 1
114. Расмхои олимони сохаи физика, химия ва биология 1
115. Тавсияхои методи оид ба тачрибагузаронихои фанни физика (механика, физикаи молекулявию термодинамики, оптики ва ходисахои кванти). 1
116. Тавсияхои методи оид ба тачрибагузаронихои фанни химия 1
117. Тавсияхои методи оид ба тачрибагузаронихои фанни биология 1
118. Тавсияхои методи оид ба гузаронидани корхои амалии экологи 1
119. Мачмуи дастурхои электрони оид ба физика (механика, физикаи молекулявию термодинамики, оптики ва ходисахои кванти). 1
120. Дастурхои электрони оид ба химия «Тачрибаи химияви» 1
121. Дастурхои электрони оид ба биология «Таткикоти биологи» 1

 

 

 

Замимаи 4

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

тачхизоти лаборатори ва аёниятхои таълими барои

кабинети биологияи муассисаи таълими (синфхои 6-11)

(бо дарназардошти то 30 нафар хонанда)

 

Тачхизоти кабинети фанни биология

Т/р Номгу Микдор
  ТАЧХИЗОТИ НАМОИШДИХИ  
1. Лабораторияи муштараки гармкуни 1
2. Хавосанч – анероид 1
3. Тарозуи электронии то 500 г. 3
4. Рутубатсанч асбоби муайянкунандаи намнокии хаво 1
5. Плитаи баркии хурд 1
6. Хароратсанчи электронии то 200 0 С 1
7. Хароратсанчи решаги 1
8. Термостат 1
9. Микроскопи ракамии USВ 1
10.  Асбоб барои намоиши мохияти об дар реша 1
11. Асбоб барои намоиши обкабулнамоии реша 1
12. Асбоб барои муайян намудани мубодилаи газ дар растанихо ва хайвонот 1
13. Асбоб барои мукоисаи мухтавои хаво СО2 дар нафасгири ва нафасбарори 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИХАВИ
14. Мачмуи тачхизоти лаборатории тачрибагузаронии таълими ва фаъолияти лоихави барои фанхои дакик (физика, химия, биология, табиатшиноси) 1
МАВОДИ НАМНОК
15. Сохти дарунии мохи 1
16. Сохти дарунии курбокка 1
17. Сохти дарунии калтакалос 1
18. Сохти дарунии паранда 1
19. Сохти дарунии каламуш 1
20. Инкишофи паранда 1
21. Инкишофи мохи 1
22. Инкишофи курбокка 1
23. Инкишофи ширхурхо (калламуш) 1
24. Сохти чашми ширхурхои калон 1
25. Сохти дохилии молюскхои шикамбпо 1
26. Сохти дохилии молюскхои думиладор 1
27. Медуза 1
ГЕРБАРИЯ (мачмуи растанихои хушккардашуда)
28. Обсабзхо ва гуногунии онхо 1
29. Дарахт ва буттазорхо 1
30. Дарахтхои ёбои 1
31. Буттахои ёбои 1
32. Ба курси асосхои умумии биология 1
33. Растанихои ороиши 1
34. Гурухи асосии растанихо 1
35. Гурухи растанихо 1
36. Растанихои хочагии кишлок 1
37. Таснифоти растанихо. Оилаи рангсурххо 1
38. Таснифоти растанихо. Оилаи ангури сагак. Чиликгулхо. Мураккабгулон 1
39. Таснифоти растанихо. Гурухи растанихои лубиёги. Гиёхи хушадор 1
40. Таснифоти растанихо. Растанихои спораги ва тухмигии оли 1
ЧАМЪИ ЧИХОЗ (КОЛЛЕКСИЯ)
41 Растанихои лучтухмон 1
42. Тасмачахо дар растанихои хурока 1
43. Каъри бахр 1
44. Хашароти зараррасон 1
45. Намояндагони гурухи хашаротхо 1
46. Мисолхои мувофиккунонии ранг ва шакл дар хашарот 1
47. Инкишофи шабпаракхо 1
48. Инкишофи тухми нахуд 1
49. Инкишофи занбури асал 1
50. Инкишофи хашарот бо табдилёбии пурра 1
51. Инкишофи хашарот бо табдилёбии нопурра 1
52. Инкишофи папоротникхо (фарн) 1
53. Инкишофи дарахти тут 1
54. Инкишофи малах. Моллюски гушмохи (чондорони майдаи нармбадани беаррапушт
55. Оилаи шабпаракхо
56. Оилаи кунгузхо
57. Мевахои хушк ва сероб ва мутобикати онхо ба пахнкуни
58. Шаклхои нигохдории растанихои фоиданок ва хайвонот (палеонтологи)
МОДЕЛ (ТАРХ)
59. Чашми одам
60. ДНК 1
61. Дандони курси бо ду реша 1
62. Модели мори чандсара 1
63. Модели инфузория-патакча 1
64. Модели чонвари мохимонанди бахри 1
65. Модели танаи растани 1
66. Модели сохти реша 1
67. Модели сохти барг 1
68. Модели «Сохти пардаи хучайра» 1
69. Магзи сутунмухра 1
70. Молекуллахои сафеда 1
71. Гурдаи одам 1
72. Дили одам 1
73. Бадани одам 1
74. Гули тугмагул 1
75. Гули нахуд 1
76. Гули карам 1
77. Гули картошка 1
78. Гули офтобпараст 1
79. Гули гандум 1
80. Гули лола 1
81. Гули дарахти себ 1
МОДЕЛИ ШАКЛИ УСТУХОНБАНДИ
82. Сохти устухони одам дар андозаи шакли асли 1
83. Мачмуи сутунмухра 1
84. Косахонаи сари одам бо чудо-чудои рангмолидашуда 1
85. Устухонбандии кабутар 1
86. Устухонбандии мохи 1
87. Устухонбандии харгуш 1
88. Устухонбандии курбокка 1
89. Устухонбандии дасту пои асп ва гусфанд 1
ДАСТУРИ СЕРМАХСУЛ (динамики)
90. Агросеноз 1
91. Биосинтези сафеда 1
92. Биосфера ва одам 1
93. Генетикаи гурухи хун 1
94. Таксимоти хучайра. Митоз ва мейоз 1
95. Дурагакунии чуфтикунонидашуда 1
96. Чуфтикунонии зиёд 1
97. Мероси резус-фактор 1
98. Шакли хромосома (перекрест хромосом) 1
99. Сохти устухонбанди 1
ЧИХОЗ БАРОИ ЭКСКУРСИЯ
100. Дурбин 1
101. Ишхобаоб (моеи махсус, ки онро ба магзи чуб хуронда мустахкам ва рангашро дигар мекунанд) 1
102. Чузвдон барои чамъоварии растанихои хушк (гербария) 1
103. Растанихои хушккардашуда (пресс гербарный) 1
104. Рулетка (10 метр) 1
105. Белча барои кандани растани 1
106. Домхалтаи оби 1
107. Домхалта барои хашарот 1
108. Мачмуи сузанак барои хашарот 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ КОРХОИ ЛАБОРАТОРИИ ФРОНТАЛИ
109. Лабораторияи микробиологи 1
110. Микроскопи таълими 1
111. Мачмуи асбобхои хурд 1
ДАСТУРХОИ ЧОПИ ВА ЭЛЕКТРОНИ
112. Чадвали инкишофи хайвонот
113. Мачмуи чадвалхо оид ба биология (11 чадвали тавсияи методидошта) 1
114. Дастурхои методи оид ба истифодабарии лабораторияи микробиология 1
115. Дастурхои методи оид ба гузаронидани корхои амали корхои амали аз экология 1
116. Дастурхои методи оид ба гузаронидани тахкикотхои мактаби бо истифода аз микроскопии раками 1
117. Дастурхои электрони «Дарачаи ташкили табиати зинда. Биологияи амали» 1
118. Дастури методии электронии «Паррандахо» 1
119. Дастури методии электронии «Мохихо. Хушкигард. Хазандагон» 1
120. Дастури методии электронии «Ширхурхо» 1
121. Дастури методии электронии «Одам ва саломатии у» 1
122. Дастури методии электронии «Бугумпойхо» 1
123. Дастури методии «Эволютсия» (тахаввул) 1
124. Дастури методии «Экология» 1
125. Дастури методии «Ситология ва генетика» 1
126. Дастури методии «Биология барои синфхои 6-7. Тачрибахо. Моделхо. Намоишхо» 1
127. Дастури методии «Тахкикоти биологи 1

 

 

 

Замимаи 5

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

тачхизоти лаборати ва аёниятхои таълими барои синфхонаи

физикаи муассисахои тахсилоти умуми (синфхои 8 -11)

(бо дарназардошти то 30 нафар хонанда)

Тачхизоти кабинети фанни физика

Т/р Номгу Микдор
ТАЧХИЗОТИ ТАЪИНОТИ УМУМИ
1. Манбаи чараёни баланд шиддати барки (15 кВт) 1
2. Манбаи чараёни доими ва тагирёбанда (24 В) 1
3. Тачхизоти куввадиханда барои аккумулятори барки 1
4. Хаводихандаи (насоси) барки 1
5. Манкали хурдхачми барки 1
6. Мизи пасту баландшавандаи лаборатори 1
АСБОБХОИ ЧЕНКУНАНДА
7. Хавосанч – анероид 1
8. Рутубатсанч асбоби муайянкунандаи намнокии хаво 1
9. Тарозуи электронии то 500 г 1
10. Манометри моеъгин 1
11. Хароратсанчи электронии то 200 С 1
12. Мултиметри раками 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ЛОИХАВИ
13. Мачмуи тачхизоти лаборатории тачрибагузаронии таълими ва лоихави аз фанни физика 3
ТАЧХИЗОТИ НАМОИШИ
14. Ваннаи мавчи 1
15. Сатилчаи Архимед 1
16. Новадони Галилей 1
17. Генератори овози лаппиши 1
18. Куввасанчи намоиши 2Н бо часпаки магнити 1
19. Камертонхои резонанси 1
20. Галтаки танзими кувваи барк 1
21. Мачмуи намоиши оид ба электростатика 1
22. Мачмуъ барои намоиши чараёни барк 1
23. Мачмуи омузишии хусусиятхои мавчхои электромагнити 1
24. Мачмуи мавчхои оптики 1
25. Манбаи муковимати (намоиши) 1
26. Нимкураи Магденбург 1
27. Магнити тасмапулод (чуфт) 1
28. Мошинаи мавчи 1
29. Мошинаи баркии бозгарданда (мухаррик-генератор) 1
30. Маятники Максвел 1
31. Метри намоиши 1
32. Тамсилаи «Панчараи кристалии алмоси» (намоиши) 1
33. Тамсилаи «Панчараи кристалии графити» (намоиши) 1
34. Тамсилаи «Панчараи кристалии охани» (намоиши) 1
35. Тамсилаи «Панчараи кристалии намаксанги» (намоиши) 1
36. Тамсилаи матбуоти гидравлики 1
37. Тамсилаи чашмони одам 1
38. Тамсилаи мухаррики дарунсуз 1
39. Тамсилаи кубури буггузар 1
40. Мачмуи вазнхои намоиши (2,0 кг)
41. Мачмуи намоишии «Оптикаи гиометри» 1
42. Мачмуи намоишии «Барк 1» («Барки доими») 1
43. Мачмуи намоишии «Барк 3»(«Электродинамика») 1
44. Мачмуи намоиши барои таъсири галтак 1
45. Мачмуи намоишии тачрибаи Эрстед 1
46. Мачмуи намоишии спектрхои майдони магнити 1
47. Мачмуи катраги (капиляри) 1
48. Мачмуи намоишии электролизхо (намоиши) 1
49. Мачмуи пуржинаи соат бо сахтихои гуногун 1
50. Мачмуи светофилтрхо 1
51. Мачмуи саккохо – раккосакхо (5 дона) 1
52. Омметр – шиддатсанч бо галванометр ( намоиши) 1
53. Осиллографи намоишии душабакаги 1
54. Калиди баркии якнокила 1
55. Асбоб барои намоиши нокилхои баркии баробар 1
56. Асбоб «Кубурча барои намоиши конвексия дар моеъ» 1
57. Асбоб барои намоиши фишор дар моеъ 1
58. Асбоб барои намоиши омезиш 1
59. Асбоб барои намоиши таъсири хаво 1
60. Асбоб барои намоиши вобастагии муковимати метал аз хаво 1
61. Асбоб барои намоиши вобастагии муковимат аз дарози, диаметр ва намуди нокил 1
62. Асбоб барои намоиши инертсияи чисм 1
63. Асбоб барои намоиши коидахои Ленс 1
64. Асбоб барои намоиши гарминаклкуни 1
65. Асбоб барои намоиши индуксияи электромагнити 1
66. Асбоб барои омузиши шинокунии чисмхо 1
67. Асбоб барои назорати спектрхои хатти 1
68. Асбоб барои назорати харакати баробар 1
69. Фишанг – хаткашак (намоиши) 1
70. Акрабаки оханрабодор 1
71. Лаълии вакумии садодор 1
72. Гармикабулкунанда (чуфт) 1
73. Барктаксимкунаки таълимии универсали 1
74. Асбоби намоиши барои чен намудани хамии кунч 1
75. Кубурчаи унверсалии Нютон 1
76. Кубурча бо ду электрод 1
77. Силиндри зербурида 1
78. Силиндри кургошимин бо ранда 1
79. Сакко барои муайян намудани вазни хаво 1
80 Саккои Паскал 1
ТАЧХИЗОТ БАРОИ КОРХОИ ФРОНТАЛИИ ЛАБОРАТОРИ
81. Тарозухои таълимии электронии лаборатори (то 200 г.) 15
82. Сониясанчхои электорони 15
83. Амперволтиметри раками (0-9,9В,-2,5+2,5 А,-60 то+60мА) 15
84. Мачмуи лаборатори оид ба механика 15
85. Мачмуи лаборатори оид ба физикаи молекулияви ва термодинамики 15
86. Мачмуи лаборатори оид ба электродинамика (бо ак-хо) 15
87. Мачмуи лаборатории оптики 15
88. Мачмуи лаборатори оид ба ходисахои кванти 15
89. Мачмуи электролизхо 15
90. Мачмуи лаборатори оид ба электросиатика 15
91. Радиоконструктор 15
92. Мачмуи «Мухаррики электрики» 15
93. Мачмуи найчахои хурд 15
94. Асбоб барои омузиши вобастагии муковимати метал аз хаво
95. Асбоб барои тахкики вобастагии муковимати нокил аз дарози, буриш ва материал 15
96. Асбоб барои тахкики садои мавчхо 15
97. Асбоб барои омузиши садохои мавч 15
98. Мачмуъ барои омузиши конуни Бойл – Мариот бо манометр 15
99. Манбаи лаборатории муковимати 15
ДАСТУРХОИ ЧОПИ ВА ЭЛЕКТРОНИ
100. Фехристи «Чадвали нурпошии электромагнити» 1
101. Фехристи «Доимии базавии физики» 1
102. Фехристи «Системаи ягонаи байналмилали (СИ)» 1
103. Фехристи «Вохиди бузургихои физики» 1
104. Мачмуи чадвалхо оид ба чихозонидани кабинети физика (25 таблитса бо тавсияхои методи) 1
105. Тавсияхои методи оид ба тачрибагузаронихои фанни физика (механика, физикаи молекулявию термодинамики, оптики ва ходисахои кванти). 1
106. Мачмуи дастурхои электрони оид ба физика (механика, физикаи молекулявию термодинамики, оптики ва ходисахои кванти). 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 6

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури  бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

тачхизоти кабинети технологияи информатсиони дар

муассисахои тахсилоти умуми (литсейхо, гимназияхо, мактабхо)

(барои синфхои 5-11)

 

Тачхизоти кабинети технологияи информатсиони

т/р Номгуи тачхизот Вохиди ченак микдор
1. Мизу курсии омузгор чуфт 1
2. Мизу курсии хонанда мачмуъ 15
3. Проектор бо экранаш чуфт 1
4. Тахтаи синфи адад 1
5. Компютер (бо хамаи тачхизоташ) адад 15
6. Принтер адад 1
7. Доскаи электрони (бо USP-и иктидораш баланд) адад 1
8. Дискхои намоиши (барномави) мачмуъ 1
9. Чадвалхо (технологияи информатсиони) адад 15
10. Дастгохи бисёрвазифа (нусхабардор, принтер, сканер) адад 1
11. Факс адад 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 7

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури  бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими

барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

тачхизоти кабинети кабинети математика ва геометрия

дар муассисахои тахсилоти умуми (барои синфхои 5-11)

 

Тачхизоти кабинети математика ва геометрия

т/р Номгуи тачхизот Вохиди ченак микдор
1. Мизу курсии омузгор чуфт 1
2. Мизу курсии хонанда мачмуъ 15
3. Тахтаи синфи адад 1
4. Транспортири синфи адад 2
5. Лавхаи магнити адад 2
6. Транспортири синфи адад 2
7. Хаткашаки синфи адад 2
8. Секунчаи синфии 45 дарачави мачмуъ 2
9. Секунчаи синфии 60 дарачави мачмуъ 1
10. Хаткашаки 1 метра чуфт 1
11. Чисмхои фазоги аз стереометрия мачмуъ 1
12. Паргори синфи адад 1
13. Фигура(шакл)хои геометри аз планиметрия адад 1
14. Чадвали зарб адад 1
15. Чадвали формулахои зарби мухтасар адад 1
16. Чадвали ададхои сода адад 1
17. Формулахаи тригонометри мачмуъ 1
18. Чадвали халли муодилаи якномаълума ва хатти мачмуъ 1
19. Чадвали Пифагор чуфт 1
20. Чадвали ТеоремаиПифагор мачмуъ 1
21. Пирамида адад 1
22. Конус адад 1
23. Кура адад 1
24. Призма адад 1
25. Чадвалхои зарбу таксим адад 1
26. Векторхо мачмуъ 1
27. Чадвали формулахои хосила ва интеграл мачмуъ 1
28. Формулахои дарача чуфт 1
29. Формулахои асосии реша мачмуъ 1
30. Формулахои логарифми адад 1
31. Формулахои прогрессияи арифметики ва геометри адад 1
32. Чадвали киматхои функсияхои тригонометри адад 1
33. Видеофилмхо барои кабинет адад 1
34. Телевизор адад 1
35. DVD барои кабинет мачмуъ 1
36. Суратхои (тимсолхои ) олимон мачмуъ 1
37. Компютер адад 1
38. Лавхахо (суратхои олимони риёзидон) мачмуъ 1
39. Слайд-албом барои кабинети математика мачмуъ 1
40. Проектор адад 1

Замимаи 8

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури  бо кабинетхои фанни ва озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

 

НОМГУИ

тачхизоти кабинети фанни география дар муассисахои тахсилоти умуми

 

Тачхизотхои кабинети география

т/р Номгуи тачхизот Вохиди ченак микдор
1. Коллексияи «Минералхо ва чинсхои кухи» адад 1
2. Коллексияи «Канданихои фоиданок» адад 1
3. Глобуси Замин (табии), диаметр 320 адад 1
4. Глобуси Замин бо афрузиш, диаметр 320 адад 1
5. Модели «Сохти Замин» адад 1
6. Модели «Сохти кабатхои Замин ва эволютсияи релеф» адад 1
7. Модели вулкан (чудошаванда) адад 1
8. Барометри мактаби адад 1
9. Компас адад 1
10. Компас – азимут адад 1
11. Асбобхои топографи адад 1
12. Харитахои Точикистон , атласи Точикистон адад 1
13. Харитаи геологии Точикистон адад 1
14. Харитаи кашфиётхои географи адад 1
15. Харитаи растанихои мухимтарини чахон адад 1
16. Харитаи зоогеографи адад 1
17. Харитаи укёнусхо адад 1
18. Харитаи хокхои чахон адад 1
19. Харитаи сохти кишри замин адад 1
20. Харитаи сиёси адад 1
21. Харитаи нимкурра адад 1
22. Харитаи нажодхо адад 1
23. Портрети сайёхон адад 1
24. Чадвали шакли «Замин хамчун сайёра» адад 1
25. Слайд – албоми «Ландшафти Замин» адад 1
26. Слайд – албоми «Минералхо ва чинсхои кухи» адад 1
27. Слайд – албоми «Ахолии чахон» адад 1
28. Слайд – албоми «Стихии Земли» адад 1
29. Теллюри, термометрхо, Анемометр адад 3
30. Барометр, гигорметр, адад 2
31. Компютер адад 1

 

 

 

 

 

Замимаи 9

ба Барномаи давлатии таъмини муассисахои тахсилоти умумии чумхури бо кабинетхои фанни ва  озмоишгоххои мучаххази таълими барои солхои 2018-2020

НОМГУИ

асбобхои мусики барои кабинети фанни суруд ва мусики (синфхои 1-6)

(бо дарназардошти то 30 нафар хонанда)

 

Тачхизоти кабинети суруд ва мусики

Т/р Номгу Микдор
  Асбобхои мусики  
1. Фортепеано 1
2. Скрипка 5
3. Аккордеон 3
4. Думбра 10
5. Рубоб 10
6. Чанг 5
7. Тор 5
8. Доира 20
9. Таблак 20
10. Гиччак 5
11. Най 10
12. Кларнет 5
13. Контрабас 5
14. Дутор 10
15. Виоленчел 2
16. Накора 2
17. Синтезатор 2
18. Баландгуяк 6
19. Маркази мусики 2
20. Ямаха 1
21. Нотахои омузиши асбобхои мусики (барои хар асбоб дар алохидаги) 5
22. Аёниятхои мусики 5
23. Флейта 5

 

Рабство

Дар борамон

Инчунин кобед

perepis

Аз 1-уми октябр дар Точикистон баруйхатгирии ахоли огоз мегардад

Аз 01.10.2020 дар Точикистон фаъолияти баруйхатгири – баруйхатгирии ахоли огоз мегардад. Дар ин бора дар …