Главная / Чамъият / БАРНОМАИ МИЛЛИИ РУШДИ ИЧТИМОИИ ЧАВОНОН ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2018

БАРНОМАИ МИЛЛИИ РУШДИ ИЧТИМОИИ ЧАВОНОН ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2018

Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз “13” январи соли 2016, № 4 тасдик шудааст.

БАРНОМАИ МИЛЛИИ РУШДИ ИЧТИМОИИ ЧАВОНОН ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН БАРОИ СОЛХОИ 2016-2018 

 1. Пешгуфтор

Точикистон аз чихати ахоли дар чахон яке аз кишвархои чавон махсуб меёбад. Ин неруи пешбарандаи чомеа аз солхои аввали Истиклолият ифодагари ифтихори милли ва шукргузор аз истиклолияти давлат мебошад.

Ояндаи давлату миллати мо ба насли чавон мансуб буда, махз чавонон – дар байни дигар табакахои ахоли бештар фаъол, инчунин умеду такягохи давлат мебошанд.

Дар Паёми Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Эмомали Рахмон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 23 январи соли 2015 кайд гардидааст, ки Хукумат гамхориро нисбат ба наврасону чавонон минбаъд низ идома бахшида, ба ин неруи тавонои кишвар, ки марзу буми Точикистонро химоя мекунад, кишварро ободу зебо мегардонад ва номи ватани ачдодиро боз хам баланд мебардорад, хамеша такя менамояд”.

Вокеан, сатхи рушд ва нуфузи хар як кишвар дар арсаи байналмилали пеш аз хама ба он вобаста аст, ки чавонон то чи андоза дорои маърифати сиёсиву фарханги ва ихтисосу дониши муосир буда, хадафу вазифахои худро вобаста ба бунёди давлати хукукбунёд, демократи ва дуняви дарк менамоянд.

Дар давоми 24 соли Истиклолияти давлати Хукумати Чумхурии Точикистон бо максади баланд бардоштани накши чавонон дар чомеа, фаъолгардонии макоми онхо дар хаёти ичтимоиву иктисодии кишвар тадбирхои амали андешида истодааст. Дар ин муддати кутох вобаста ба хифзи хукукхои чавонон, чихати халли масъалахои мухими хаёти онхо, инчунин татбики босамари сиёсати давлатии чавонон як катор санадхои меъёрии хукуки, аз чумла Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи чавонон ва сиёсати давлатии чавонон”, Консепсияи миллии сиёсати чавонони Точикистон, Стратегияи сиёсати давлатии чавонон дар Чумхурии Точикистон то соли 2020, Барномаи давлатии тарбияи ватандустии чавонон дар Чумхурии Точикистон, Барномаи рушди саломатии чавонон дар Чумхурии Точикистон, Барномаи миллии рушди ичтимоци чавонон кабул гардиданд, ки татбики онхо боиси хеле боло гардидани накши чавонон дар хаёти чомеа гардид.

Дар баробари санадхои меъёрии хукукии сохави як катор конунхо, консепсияхо ва барномахо дар сохахои ичтимоию иктисоди кабул ва амали мегарданд, ки бевосита ё бавосита барои татбики сиёсати давлатии чавонон мусоидат менамоянд. Кабули конунхои Чумхурии Точикистон “Дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхо дар Чумхурии Точикистон” ва “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” мисоли равшани ин гуфтахо мебошад.

Дар ин росто, кабул гардидани Барномаи миллии рушди ичтимоии чавонон дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2018 (минбаъд – Барнома) такозои чомеа буда, идомаи тадбирхои Хукумати кишвар мебошад.

Мусаллам аст, ки таваччух ва гамхории Хукумати Чумхурии Точикистон нисбат ба чавонон руз аз руз зиёд мегардад. Зеро дар замони бархурди тамаддунхо ва муковимат ба даъвату тазодхои чахони муосир, насли чавон ягона василаи устувор ва сарватест, ки метавонад дар раванди инкишофи худ ба муваффакият ноил гардад.

Яке аз хусусиятхои мухими Барномаи мазкур дар он аст, ки самтхои асоси бо дарназардошти талаботи замон ва чомеаи муосир тархрези гардидааст. Дар ин замина метавон масъалахои вобаста ба мустакилияти иктисодии чавонон, рушди сохибкори миёни онхо, баланд бардоштани маърифати хукуки, хисси ватандустиву ватанпарасти, иштироки чавонон дар хаёти ичтимоиву иктисоди, шуглнокии чавонон, тахсилоти муносиб барои чавонон, таъминоти ичтимоии чавонон, дастгирии ташаббуси иттиходияхои чамъиятии чавонон, мусоидат ба рушди харакати чамъиятии чавонон, ташаккули тарзи хаёти солим миёни насли наврас ва дигар мушкилоти бехад мухими чавононро мисол овард.

Имруз чавонони кишвар дар мархилае кору зиндаги доранд, ки дар баробари фарохам будани шароити мусоид чихати худтакмилдихи ва инкишоф, як катор мушкилотхое низ садди рохи зиндагии онхо гаштааст.

Дар ин замина Хукумати Чумхурии Точикистон чихати бартараф сохтани мушкилоти хаётии чавонон ва мусоидат ба мутобикшавию рушду такомули онхо пайваста чорахои зарури меандешад. Кабули Барнома аз кабили ин тадбирхо буда, бо дарназардошти талаботи муосир, дастовардхои илму техника, тачрибаи пешрафтаи иктисодию идоракуни, хифзи манфиатхои милли ва амнияти давлати тахия гардидааст.

2. Тахлили вазъият

 1. Амалисозии Барномаи мазкур ба вазъияте асос мегирад, ки Точикистон аз нуктаи назари ахоли чавон мебошад, зеро кишри зиёди ахолиро (70 фоиз) чавонони то 30 сола ташкил дода, ин таносуб хамасола афзоиш ёфта истодааст (Чадвали 1) ва дар шароити чомеаи муосир масъалахои зиёдеро пеши онхо гузошта, ба анчом расонидани тадбирхои мачмуи ва таъхирнопазирро бо иштироки васеи макомоти идораи давлати ва чомеаи шахрванди талаб менамояд.

Дар баробари ин, иштироки чавонон дар арч гузоштан ва пос доштани арзишхои милли ва мукаддасоти Ватан, тарбияи онхо дар рухияи худшиносиву худогохи, ватандусти, дарки баланди масъулиятшиноси, тахаммулпазири ва инсондусти, ба шугли муносиб, тарзи хаёти солим, азхудкунии касб ва илмомузи, хидоят сохтани насли чавон, конеъ гардонидани талаботи ичтимоии онхо, хифзи хукук ва таъмини манфиатхо ва мустакилияти иктисодии чавонон дар хаёти рузмарраи ин насл хеле мухим арзёби мегардад.

Чадвали 1

 1. Барномаи мазкур хамчун механизми амалигардонии сиёсати давлатии чавонон асос ёфта, татбик гардидани он мархила ба мархила вобаста ба зарурат ва талаботи чавонон амали гардонида мешавад.
 2. Барнома тамоми самтхои хаётан мухими чавононро фаро гирифта, дар бунёд ва рушди чомеаи демократи, хукукбунёд ва дуняви асос мегирад ва заминаи мусоид чихати ба камол расонидани чавонон мебошад.
 3. Иштироки чавонон дар хаёти чомеаи муосир ва чахонишавии кишвар самти нав ва мубрам дар татбики самараноки сиёсати давлатии чавонон буда, он фаъолгардонии сиёси, такомули малакахои идори ва имкониятхои фарох барои рохбари дар макомоти дахлдори идори, иштирок дар тахия ва амалисозии барномахои дахлдор ва гайраро фаро мегарад. Иштироки чавонон дар татбики сиёсати давлатии чавонон ва дар хаёти сиёси, иктисоди, ичтимои ва фарханги заминаи устуворро барои иктидори идори ва кадри ташкил медихад.

Ташкилотхои махсусгардонидашудаи макоми хукукидоштаи чавонон дар кишвар хамаги 230-250 адад мебошанд, ки аз ин 72 макомоти давлатии кор бо чавонон ва 10 марказхои чавонон (дар шакли муассиса ва корхонаи вохиди давлати) буда, бокимонда ташкилотхои чамъиятиро ташкил медиханд. Дар таносуб ба шумораи умумии чавонон (14-30 сола) ба хар як ташкилот 16 хазор чавон дар як вакт рост меояд, яъне барои тарбияи комили чавонон ва рохандозии онхо ба рохи дурусти хаёти зарур мегардад, ки ташкилоти кор бо чавонон хазорхо чавононро мунтазам бо хизматрасонихои дахлдор фаро гирад, ки айни замон аз имкон дур мебошад.

Дар сатхи махалхо вобаста ба фарохам овардани шароити мусоид барои рушду такомули чавонон, бахусус таъсиси марказхои чавонон начандон таваччухи хоса зохир мегардад. Холо дар кишвар теъдоди марказхо хело кам (53 адад) буда, ба 10000 чавон як марказ рост меояд, ки он мутобики талаботи чомеаи кунуни ногувор арзёби мегардад (Чадвали 2)

Чадвали 2

 1. Ба шугл фаро гирифтани чавонон хамчун ншлондихандаи бехтар гардидани сатхи ичтимоии ахоли махсуб меёбад ва ин амал фаъолияти мувофикашудаи макомотхои давлатиро бо ташкилотхо, новобаста ба шакли моликият ва ташкилию хукуки чихати ба кор фаро гирифтани чавонон, бахусус кудакони ятим, чавонони имконияташон махдуд, чавонони аз махали ичрои чазо озодшуда ва шахрвандони чавоне, ки хизмати харбиро адо кардаанд, талаб менамояд.
 2. Тибки маълумотхои омории сиёсати давлатии чавонон дар соли 2013 сатхи шуглнокии чавонон дар кишвар 1,7 млн. нафарро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2012 – 6,8 фоиз афзоиш ёфтааст. Аммо ин ракам аз шумораи умумии чавонон хамаги 81,1 фоизро ташкил медихад, яъне макоми шуглнокии 17,9 фоизи чавонон номуайян боки мемонад, ки ба катори онхо чавонони бекор (хамаги 27,8 хазор нафар) ва чавонони машгули фаъолияти гайрирасмии мехнати бударо шомил кардан мумкин аст, гарчанде ин ракам бакияи хело зиёдро ташкил медихад.

Чадвали 3

 1. Чи тавре, ки дар Паёми Президенти Чумхурии Точикистон ба Мачлиси Оли 23 январи соли 2015 ироа гардид: “Бемории масунияти норасоии бадан бемории шадид буда, имруз яке аз сарчашмахои асосии хатар ба хаёт ва саломатии инсон дар сайёра гаштааст”. Сол аз сол тамоюли инкишофи вируси норасоии масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният дар байни чавонон нигаронкунанда мебошад. Тибки омори “Муассисаи давлатии “Маркази чумхуриявии пешгири ва мубориза бар зидди бемории вируси норасои масунияти одам” шумораи умумии мубталошави ба вируси норасои масунияти одам/Бемории пайдошудаи норасоии масуният 6309 холат (мохи октябри соли 2014) мебошад, ки нисбат ба соли 2012 – 16,9 фоиз афзоиш ёфтааст ва аксарияти гирифторшудагонро чавонон ташкил медиханд. Шумораи умумии мубталошави маводи нашъадор бошад, дар соли 2014 ба 7279 холат расидааст, ки 32 фоиз онхо ба чавонони то 34 сола рост меояд.
 2. Тачрибаи солхои охир нишон медихад, ки танхо хамон кишвархо ба дастовардхои сиёси, иктисоди, фарханги, техники ва эчоди ноил мегарданд, ки чавонони он сохибкасб ва сохибмаълумот бошанд. Дар шароити бозори мехнат сатхи ба маълумоти касби фарогирии чавонон такмилталаб аст. Дар катори сабабхои асоси вобаста ба сатхи бекори номувофикатии ихтисос ва касбхои омухтаи чавонон арзёби гардидааст.

Дар шароити чахонишави ва рушди муносибатхои байналмилали сатхи тахсилоти чавонон дар хоричи кишвар афзоиш ёфта истодааст. Айни замон дар хоричи кишвар 8041 нафар чавонон, аз чумла 5725 нафар аз хисоби бурсияхои давлати тахсил доранд. Аммо, пас аз хатми мактабхои касби кисми муайяни чавонон наметавонанд, ки ба Ватан баргашта, сохиби кори дилхох гарданд. Дар баробари ин, хангоми тахсил донишчуёни мо дар хоричи кишвар ба мушкилоти зиёди хусусияти ичтимои ва хукукидошта дучор мегарданд, ки онхоро водор месозад ба рафтору кирдорхои номатлуб даст зананд.

Мутаассифона, эчод кардани махдудият аз чониби калонсолон, аз чумла волидон барои ба тахсил фаро гирифтани духтарон аз байн нарафтааст. Сатхи тахсилоти духтарон аслан дар мархилаи фарогирии онхо бо тахсилоти касби равшантар ба назар мерасад, ки он таносубан ба 33,6 фоиз баробар аст (Омори солонаи Чумхурии Точикистон барои соли 2013). Яъне аз хисоби умуми сатхи тахсилоти духтарон то сатхи тахсилоти касби 12 фоиз кохиш ёфтааст.

 1. Дар самти татбики сиёсати ичтимоии чавонон, ки яке аз принсипхои он ба мухайё сохтани шароити мусоид барои бо чойхои кори доими таъмин намудани чавонон, дастгирии маъюбон, бепарасторон ва осебпазирон асос меёбад, тадбирхои таъхирнопазир андешида шуда истодаанд.

Зиёдшавии сатхи бекори дар байни чавонон (тибки омори расми 21 фоиз нисбат ба соли 2012) муайян карда шудааст. Наврасон ва чавонони оворагард, ки асосан хаёти онхо дар куча мегузарад, зиёд шуда истодаанд ва кисмати асосии онхо дар шахрхои калони кишвар маскун гирифтаанд (Чадвали 4).

Дар баробари ин, сатхи мухочирати мехнати дар холати афзоишёби карор дорад, ки дар баробари манфиатноки мушкилоти зиёди ичтимоиро пеш овардааст. Тагйирот вобаста ба конунгузорихои давлатхои кабулкунанда мушкилоти зиёдро дар байни мухочирони мехнати ба вучуд овардааст. Тибки маълумоти расми хамасола беш аз 600 хазор шахрвандон, ки 50-57 фоизи онро чавонон ташкил медиханд, ба мухочирати мехнати сафар намуда, барои аъзои оилаи худ даромад меоранд. Бинобар ин, зарурати баланд бардоштани маърифати хукуки ва таъминоти ичтимоии шахрвандон, бахусус чавонон дар ин самт пеш омадааст. Мушкилоти дигар ва мубраме, ки дар самти мухочирати мехнати вучуд дорад, ин паст будани сатхи тахассус, касб, дониши хукуки, маърифати пасти шахрванди, надонистани забонхои хоричи байни чавонон ва дар сатхи зарури ва ба таври дуруст надонистани талаботи бозори мехнат дар кишвархои ба кувваи кори эхтиёчманд мебошад.

Чадвали 4

 1. Афзоиши сатхи амалхои номатлуб дар байни чавонон, аз кабили чинояткори, харидуфуруши одамон, бахусус кудакон, нашъачаллоби, терроризму экстремизм монеаи рушди бештари давлатхо гардида, чомеаи чахониро то андозае зери хатар карор додааст. Чи тавре мушохидахо нишон медиханд, аксари нафароне, ки рафтори номатлуб доранд, ин чавонони то синни 35 сола буда, ба хар гуна рохи найрангу фиреб ба доми харакатхои ифроти меафтанд.

Новобаста ба тадбирхои андешида дар кишвар дар соли 2014 тибки омори расми сатхи чинояткори дар байни чавонон 5341 холатро ташкил дода, он нисбат ба соли 2013-9 фоиз зиёд гардидааст. Боиси зикр аст, ки 87 фоизи чиноятхо аз чониби чавонони бекор ба амал омадаанд. Чинояткори дар байни ноболигон бошад, 800 холатро ташкил дода, он нисбат ба соли 2013-5,1 фоиз зиёд гардидааст (Чадвали 5).

Чадвали 5

 1. Чавонон яке аз захирахои асоси дар рохи рушди максадхо махсуб ёфта, дар як вакт ба тагйироти ичтимои, инкишофи иктисоди ва тараккиёти техники метавонанд боис гарданд. Тахайюлоти эчодаи онхо, метавонад хамчун мухаррики доимо рушдёбандаи чомеа гардад, ки дар он зиндаги доранд.

Барои шахси чавон дар огози хаёту фаъолият доштани тахсилоти иктисоди мувофики максад аст. Барои ин чавонро мебояд хануз аз даврони кудаки дар рухияи иктисоддони тарбия намуд, ки ин чо масъули асоси оила, мактаб ва чомеа мебошад.

Мутаассифона, имруз дар Точикистон теъдоди ангуштшумори оилахое мавчуданд, ки дар фарзандони худ донишхои иктисодиро инкишоф медиханд. Аз руи тахлилхо аксарият ба вактгузарони ва умедвории омили мантикан беасосе машгул мебошанд, ки дар оянда шояд фарзанде ба воя расад, ки манфиатовар ба оила ва чомеа гардад.

Дар баробари ин, хавасмандии макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати нисбат ба рушди фаъолияти сохибкори кам ба назар мерасад, дар баъзе шахру нохияхои чумхури хатто чунин таваччух ба назар намерасад. Дар холе, ки дар шароити иктисоди бозаргони хазинаи бучети давлати асосан аз хисоби сохибкории устувор метавонад гани гардад.

 1. Сиёсати давлатии чавонон яке аз шаш самтхои стратеги ва афзалиятноки сиёсати ичтимоии давлат эълон гардидааст. Вокеист, ки дар ин самт амали намудани барномахои зиёд барои фарохам овардани шароити мусоид чихати худташаккулёби, худамалигарди ва ракобатпазир будани шахси чавон ба вукуъ мепазирад ва хар яки он маблаггузории муайянро талаб менамояд.

Вобаста ба татбики сиёсати давлатии чавонон ва амалигардонии афзалиятхои Барнома дар солхои 2013-2014 маблаггузори дар хачми 3,8 млн. сомони таъмин гардид, ки нисбат ба давраи гузашта як баробар зиёд мебошад.

 1. Тибки тахлилхои иктисоди ва нишондихандахои рушди чавонон зарур аст, ки сатхи маблаггузори нисбат ба рукнхои демографи муътадил, яъне мутаносибан баробар бошад, зеро танхо дар хамин холат устувории фаъолият таъмин карда шуда, натичагири назаррас мегардад. Сатхи маблаггузории Барнома ба як чавон дар як сол 0,5 сомониро ташкил медихад, ки дар шароити чомеаи муосир хело кам мебошад (Чадвали 6).

Чадвали 6

 1. Сатхи маблаггузории Барнома дар махалхо номуътадил арзёби мегардад. Барои мисол, тибки банди 3 карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 2 ноябри соли 2012, №620 “Оид ба тасдики Барномаи миллии рушди ичтимоии чавонон дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2013-2015” раисони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахру нохияхо ва шахри Душанбе барои татбики барномахои махаллии рушди ичтимоии чавонон ва маблаггузории онхо вазифадор гардида буданд, вале мутаассифона ин барномахо на дар хамаи шахру нохияхо татбик гардиданд.

Дар Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон барномахои махалли кабул ва барои татбики онхо маблагхои муайян пешбини шуданд, вале чудо карда нашуданд. Ба монанди Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон дар соли 2014 барои татбики Барнома дар нохияхои Сино, И.Сомони, Шохмансур, нохияи Чиликул, шахри Конибодом, шахри Панчакент, нохияхои Айни ва Тавилдара низ маблагхои пешбинигардида умуман чудо карда нашуданд.

Дар нохияхои тобеи чумхури дар соли 2014 – 75 фоизи маблаги пешбинигардида чудо карда нашудааст, ки ин вазъият бештар ба нохияи Файзобод – 92 фоиз, шахри Турсунзода – 86 фоиз, нохияхои Хисор – 82 фоиз, Чиргатол – 79 фоиз ва Рудаки – 65 фоиз рост меояд.

Дар шахри Вахдат бошад, 95 фоиз маблаги чудошуда барои пардохти стипендияи раиси шахр харч карда шудааст.

Дар сатхи вилояти Хатлон низ 36 фоиз маблаги пешбинигардида чудо карда нашудааст, ки он бештар ба нохияхои Сарбанд – 98 фоиз,

Шахритус – 90 фоиз, Бохтар – 88 фоиз, Ховалинг – 86 фоиз, Кумсангир – 76 фоиз ва Восеъ – 74 фоиз рост меояд.

Дар вилояти Сугд – 32 фоиз маблаги пешбинигардида чудо карда нашудааст, ки он бештар ба нохияхои Зафаробод – 92 фоиз, Кухистони Мастчох – 88 фоиз, Шахристон – 86 фоиз, шахри Истиклол – 81 фоиз, нохияи Мастчох – 79 фоиз, шахри Чкалов – 69 фоиз ва нохияи Истаравшан – 67 фоиз рост меояд.

 1. Ба хамин васила имруз барраси гардидани Барномаи асосии чавонон, ки аз он хазорон нафар умед доранд ва он яке аз механизми муассир ва ё пулест, ки дар шароити рушдёбии кишвар муносибати чавононро бо давлат ва чамъият (насли калонсол) мепайвандад, ташаккул медихад ва устувор мегардонад, мувофики максад аст.
 2. Хамин тавр, Барномаи миллии рушди ичтимоии чавонон дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2018 бо дарназардошти тахлили боло ва фарогирии тамоми мушкилоти бавукуъомада тахия гардидааст, ки амалисозии он ба татбики босамари сиёсати давлатии чавонон дар Точикистон ва иштироки фаъоли чавонон дар хаёти ичтимоию иктисоди ва сиёсии кишвар мусоидат менамояд.

3. Заминаи меъёрию хукукии кабул ва татбики Барнома

 1. Заминаи меъёрии хукукии Барномаро Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон, Конуни Чумхурии Точикистон “Дар бораи чавонон ва сиёсати давлатии чавонон”, Консепсияи миллии сиёсати чавонон дар Чумхурии Точикистон (бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 3 июни соли 2006, №228 тасдик шудааст), Стратегияи сиёсати давлатии чавонон дар Точикистон то соли 2020 (бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 4 октябри соли 2011, № 480 тасдик шудааст) ва Накшаи чорабинихо оид ба ичрои вазифахое, ки дар Паёми Президенти Чумхурии Точикистон ба Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз 23 январи соли 2015 зикр гардидаанд (бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 31 январи соли 2015, № 35 тасдик шудааст) ва дигар санадхои меъёрии хукукии дар ин самт амалкунандаи Чумхурии Точикистон ташкил медиханд.

4. Хадафхо ва самтхои афзалиятноки Барнома

Хадафи асосии Барнома фарохам овардани шароити мусоид ва имконоти фарох чихати иштироки чавонон дар хаёти сиёсию ичтимои ва иктисодиву фарханги ва дар ин замина таргибу ташвики эхсоси ватандусти, худшиносии милли, таъмини тахсилоти муносиб, тахкими фарханги оиладори, таъмини хифзи хукуку манфиатхо ва тарзи хаёти солими чавонон мебошад.

Самтхои асосии Барнома дар заминаи сохахои афзалиятноки сиёсати давлатии чавонон ва таквият бахшидани чорахо чихати татбики босамари Консепсияи миллии сиёсати давлатии чавонон ба таври зайл мукаррар гардидаанд:

а) иштироки чавонон;

б) шуглнокии чавонон;

в) таъмини тарзи хаёти солим;

г) тахсилоти муносиб барои чавонон;

д) таъминоти ичтимоии чавонон;

е) таъмини хифзи хукук ва манфиатхои чавонон;

ё) мустакилияти иктисодии чавонон;

ж) тарбияи ватандустии чавонон;

з) ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон;

к) чанбахои илмию амали ва методии сиёсати давлатии чавонон.

 1. Вазифахои Барнома

Бо дарназардошти ин хадафхо бояд вазифахои зерин амали карда шаванд:

– ташаккули заминахо барои рушди кадрии чавонон ва сиёсати давлатии чавонон;

– таъмини иштироки фаъоли насли чавон дар рушди чомеаи шахрванди ва ба ин васила васеъ гардонидани имконоти амалии чавонон тавассути пешохангаи фармоиши ичтимоии давлати;

– мусоидат дар устуворгардонии шабакаи марказхои чавонон дар сатхи шахру нохияхо ва чамоатхо барои хизматрасонии мачмуи ба чавонон;

– ба таври мунтазам чалб намудани доираи васеи чавонон дар тахия, хамохангсози ва амалигардонии барномахо ва санадхои меъёрию хукукии ба хаёту фаъолняти онхо алокаманд;

– рушди фаъолияти харакатхои чамъиятии чавонон ва таквият бахшидани хамкории онхо бо макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати;

– фаъолгардонии чамъиятии чавонон ба воситаи ташаккул ва рущди харакати ихтиёри дар кишвар;

– рушди имконоти чавонон чихати ба шугл фарогирии онхо ва ракобатпазири дар бозори мехнат;

– хамохангии макомоти давлати бо ташкилотхо, новобаста аз шакли моликият ва ташкилию хукуки чихати ба кор фаро гирифтани чавонон, бахусус кудакони ятим, чавонони имконияташон махдуд, чавонони аз махали ичрои чазо озодшуда ва шахрвандони чавоне, ки хизмати харбиро адо кардаанд;

– рушди имконот дар самти таъмини тахсили муассир, сифатнок ва ракобатпазир барои чавонон ва ба ин васила ташаккули системаи тамоюлнокии касбии чавонон;

– фарохам овардани шароитхо чихати танзими мухочирати мехнатии чавонон, аз чумла ба талаботи бозори мехнати минтака таъмини ракобатпазирии кобилияти мехнатии онхо;

– мусоидат чихати бехбудии вазъи иктисоди, боло бурдани сатхи даромаднокии чавонон ва оилахои чавон ба воситаи фаъолияти сохибкори, хавасмандгардони ва ё мукаррар кардани имтиёзхо барои сохибкорон, бахусус аз хисоби сохибкорони дар мухочирати мехнати буда ташкили коргоххои хурду миёнаи истехсоли барои чавонон;

– пешгирии беморихои махсусан хавфнок, аз кабили вируси норасои масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният, нашъаманди, сил ва беморихои сироятии чинси дар байни чавонон;

– рушди барномаи омузишии “Хамсол ба хамсол” дар самти ташаккули тарзи хаёти солими чавонон;

– фарохам овардани шароит барои худтатбикнамоии эчодии чавонон;

– тибки тартиби конунгузори мукаррар намудани мукофотхо, стипендияхо, чоизахо ва кумакпулихо барои шахрвандони чавони эчодкор ва сохибистеъдод;

– ташкили имкониятхо чихати тахсили иловагии чавонон ба малакахои хаёти, аз кабили забономузи, дузандаги, кандакори, канноди ва гайра;

– мусоидат оиди баланд бардоштани маърифатнокии чавонон тавассути ташаккули хадамоти тахсилоти гайрирасми ва истифодаи усулхои навтарин, ба монанди тахсилоти фосилави, таълими интерактиви ва гайра;

– дастгирии рушди харакатхои хонандагон ва донишчуён тавассути ташаккули харакатхои чамъияти ва худфаъол;

– ташаккули системаи хизматрасонии ичтимои ва машварати, васеъ гардонидани шабакахои хадамоти ичтимои барои фаъолият дар самти ташкили фарогат, гирифтани маълумот, халли проблемахои муошират дар оила, мактаб, коллектив, интихоби самтхои пешбурди зиндаги ва мутобикат ба чомеа;

– ташкили роху усулхои нави таъмин намудан бо чойхои кори барои чавонон бо истифода аз технологияхои иттилооти ва усулхои гуногуни ташкили бозори чойхои кории холи;

– баланд бардоштани сатхи маълумотнокии чавонон дар самти мухочирати мехнати, омузиши забонхои хоричи, аз чумла руси ва англиси, эмин будан аз шомилшави ба харакатхои иртичои дар дохил ва хоричи кишвар, пешгирии беморихои сироятии чинси; вируси норасои масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният, нашъаманди, сабру тахаммулноки аз алокахои чинсии тасодуфи хангоми мухочирати мехнати ва нашъачаллобию хукуквайронкуни;

– баланд бардоштани сатхи маърифатнокии хукукии чавонон дар шароити чомеаи муосир;

– баланд бардоштани сатхи маърифати хукукии чавонон дар самти танзим ва банакшагирии оила ва ба ин васила пешгирии никохи барвакти ва хешутабори дар байни чавонон;

– мусоидат ба таъмини тахсилоти муносиб ба духтарон, оворагардон ва камбизоатон;

– пешгирии поймолшавии хукук ва манфиатхои чавонони осебпазир бо истифода аз роху усулхои муосири муковимат;

– тахия ва амалисозии механизми муосири муковимат ба хурофотпарасти, тундгарои, терроризму экстремизм дар байни чавонон;

– мусоидат ба паст гардидан ва ё муътадал нигох доштани сатхи чинояткори дар байни ноболигон ва чавонон бо истифода аз усулхои муосири амалисозии тадбирхо;

– баланд бардоштани сатхи маълумотнокии иктисодии чавонон ва хавасманд гардонидани онхо барои амалисозии барномахои гуногуни сохибкори;

– мусоидат ба ташкили хочагихо ва корхонахои истехсоли бо дастрасии карзхои бонкию давлати;

– баланд бардоштани ватандустии чавонон, таргиби худшиносиву худогохи ва ифтихори миллии онхо;

– хавасманд гардонидани чомеаи шахрванди дар тахияи филмхо ва барномахои театрии дорои хусусияти ватандустона;

– тахкими имкониятхо ва ба таври самарабахш амали сохтани барномаи ихтиёриёни чавон дар самти ба хизмати харби чалб намудани чавонон ва хавасмандгардонии сарбозони ихтиёри;

– хавасмандгардонии сарбозон тавассути тахияи асархо, маколахо (бахусус, дар матбуоти даври), китобхо ва намоиши филмхои ватандустона тавассути кинотеатрхо барои онхо;

– баланд бардоштани фарханги маънавию сиёси, маърифати хукуки ва омузиши таърихи пургановати миллати худ;

– тахия ва амалисозии барномахои гуногуни фарханги, ахлоки, худшиноси, фарогати ва бадеи дар байни чавонон дар шакли озмуну фестивалхо;

– дастгири ва рушди барномахои консертии ситорахои чавон дар дохил ва хоричи кишвар ва бар ин васила муаррифи намудани сохаи санъати милли;

– тарбияи чавонон дар рухияи пос доштани фарханги миллии либоспуши ва дур будан аз бегонапарасти;

– тахия ва амали гардонидани барномахои мактаби ва донишгохи фарогати ва саёхати наврасону чавонон ба мавзеъхои таърихи, Парлумони касби, Касри миллат, осорхонахо, театрхо, марказхои чавонон ва гайра;

– ташаккули заминаи илмию амали ва иттилоотии сиёсати давлатии чавонон;

– тарбияи касби, омодасозии кадрхо ва сарварони чавон тавассути рохандози намудани даврахои омузиши ва ба низоми муайян даровардани ташкили мунтазами онхо;

– тахкими механизми хамохангсози ва арзёбии сохаи сиёсати давлатии чавонон дар кишвар;

– ташаккули механизми устувори имконоти иттилооти ва омори сиёсати давлатии чавонон ва махзани кадрхои чавон;

– рушди имконот дар самти хавасмандгардонии давлатии олимон; мухаккикон ва сохибистеъдодони чавон.

6. Накшаи чорабинихои Барнома

Ниг. ба замима

Номгуи тадбирхо Мухлат Ичрокунандагон
1. Иштироки чавонон
1. Баргузории чорабинихо вобаста ба рушди чанбахои кадрии   сиёсати   давлатии чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Агентии хизмати давлати, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
2. Татбики фармоиши ичтимоии давлати тавассути              дастгирии лоихахои         ташкилотхои чамъиятии      чавонон ва марказхои     чавонон дар доираи                      сохахои афзалиятноки           сиёсати давлатии чавонон, инчунин дастгирии                 моддию техникии              марказхои чавонон Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
2. Шуглнокии чавонон
3. Андешидани чорахо дар самти рушди имконоти чавонон чихати ба шугл фаро гирифтан ва ракобатпазирии онхо дар бозори мехнат Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати мехнат, мухочират ва шугли ахоли, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
4. Ташкили чорабинихо дар самти бо чойи кори таъмин намудани чавонони имконияташон махдуд, чавонони аз махали ичрои чазо озодшуда ва шахрвандони чавоне, ки хизмати       харбиро       адо кардаанд Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазоратхои мехнат, мухочират ва шугли ахоли, мудофиа, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
5. Андешидани  чорахои дахлдор дар самти тахсили муосир, сифатнок ва ракобатпазири чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазоратхои маориф ва илм, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
6. Ташкил     ва     амалисозии чорабинихо дар самти танзими мухочирати

мехнатии чавонон, аз чумла ба талаботи бозори мехнати минтака мувофик намудани сатхи тахассусии онхо

Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати мехнат, мухочират ва шугли ахоли,

макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати

3. Таъмини тарзи хаёти солими чавонон
7. Баргузории чорабинихои маърифатию иттилооти оид ба пешгирии беморихои махсусан хавфнок, аз кабили вируси норасои масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният, нашъаманди, сил ва беморихои сироятии чинси дар байни чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
8. Ташкили чорабинихои хавасмандгардони дар самти ташаккули тарзи хаёти солим, аз чумла озмунхо ва бозихои гуногуни варзишию оммави Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
9. Амалисозии чорабинихо дар самти таъмини хаёти солими чавонон бо истифода аз усулхои муосир, аз кабили “Хамсол ба хамсол” ва “Хатсайри бехатар” Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
4. Тахсилоти муносиб барои чавонон
10. Ташкили озмунхои чумхурияви оид ба хавасмандгардонии чавонони сохибистеъдод Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи хокимияти давлати
11. Дастгирии лоихахои чавонони сохибистеъдод дар амалигардонии эчодиёти онхо Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи хокимияти давлати
12. Ташкили даврахои омузиши забонхои хоричи, малакахои кор бо технологияи иттилооти, хунархои мардуми ва дигар малакахои хаёти Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
13. Дастгирии лоихахо барои омузиши чавонон бо истифода аз усулхои навтарин, ба монанди тахсилоти фосилави ва таълими интерактиви Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
14. Амалигардонии Чоизаи Кумита барои мухаккикони чавон дар  самти  адабиёт, рузноманигори, санъат, меъмори ва барномасози Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи хокимияти давлати
15. Амалигардонии стипендияи Кумита    барои    чавонони фаъол аз хисоби донишчуён Хамасола (барои нух   мохи тахсил) Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, макомоти ичроияи хокимияти давлати
16. Дастгирии    лоихахо    дар самти   рушди   харакатхои хонандагон  ва  донишчуён тавассути  ташаккули харакатхои чамъияти  ва худфаъол Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
5. Таъминоти ичтимоии чавонон
17 Амали сохтани лоихахо дар самти хизматрасонии ичтимои ва машварати барои чавонон оид ба ташкили фарогат, гирифтани маълумот, халли проблемахои муошират дар оила,   мактаб,   коллектив, интихоби самтхои пешбурди зиндаги ва мутобикат ба чомеа Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазоратхои тандурусти ва хифзи ичтимоии ахоли, мехнат, мухочират ва шугли ахоли, маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
18. Тахкими фаъолияти махзани             иттилоотии доимоамалкунандаи чойи кори барои чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати мехнат, мухочират ва шугли ахоли, макомоти ичроияи хокимияти давлати
19. Баргузории корхои фахмондадихи барои чавонон оид ба раванди мухочирати мехнати, аз чумла омузиши забони руси, эхтиром ба    мукаддасоти милли, дур      будан аз шомилшави ба  харакатхои иртичои ва гайра Мунтазам Кумитаи  чавонон,  варзиш ва      сайёхи,  вазоратхои мехнат, мухочират ва шугли ахоли,     корхои дохили, макомоти               ичроияи махаллии            хокимияти давлати
20. Дастгирии модди ва молиявии оилахои чавон, мутахассисони чавон, чавонони фаъол вобаста ба конеъ гардонидани эхтиёчоти рузмарраи онхо Мунтазам Кумитаи  чавонон,  варзиш ва сайёхи, Агентии хизмати давлати, макомоти ичроияи махаллии  хокимияти давлати
6. Таъмини хифзи хукук ва манфиатхои чавонон
21. Баргузории чорабинихо дар самти маърифатнокии хукукию ичтимоии чавонон ва оилахои чавон вабаста ба шароит ва такозои чомеаи муосир Мунтазам Кумитаи чавонон,  варзиш ва сайёхи, Вазорати корхои дохили,   Кумитаи   кор   бо занон  ва  оилаи макомоти ичроияи хокимияти давлати
22. Ташкили корхои фахмондадихи оид ба таъмини тахсилоти муносиб ба духтарон, оворагардон ва камбизоатон Мунтазам Кумитаи чавонон,  варзиш ва сайёхи, Вазорати корхои дохили, Кумитаи кор бо занон   ва оила, макомоти ичроияи хокимияти давлати
23. Амалисозии чорабинихо бо усулхои муосири муковимат ба хурофотпарасти, тундгарои, терроризму экстремизм дар байни чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи,   вазоратхои   корхои дохили, фарханг, кумитахои кор бо занон ва оила, оид ба корхои дин, танзими анъана ва чашну маросимхои милли ва       макомоти       ичроияи хокимияти давлати
24, Ташкили чорабинихо вобаста ба пешгирии хукуквайронкуни ва чинояткори дар байни ноболигон ва чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи,   Вазоратхои  корхои дохили,   кумитахои кор   бо занон ва оила, оид ба корхои дин,    танзими    анъана    ва чашну   маросимхои   милли, макомоти ичроияи хокимияти давлати
7. Мустакилияти иктисодии чавонон
25. Амали сохтани чорабинихо оид ба маърифатнокии иктисодии чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи,  Вазорати рушди иктисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлати макомоти ичроияи хокимияти давлатй
26. Дастгирии лоихахо дар самти рушди сохибкори дар байни чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи,      Вазорати      рушди иктисод   ва   савдо,   Кумитаи давлатии    сармоягузори    ва идораи      амволи      давлати, макомоти ичроияи хокимияти давлати
27 Ташкили даврахои омузиши барои дастгири ва омодасозии сохибкорони чавон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати рушди иктисод ва савдо, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлати, макомоти ичроияи хокимияти давлати
8. Тарбияи ватандустии чавонон
28 Баргузории чорабинихои фахмондадихи дар самти тахкими ватандустии чавонон, худшиносиву худогохи ва ифтихори миллии онхо Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
29 Дастгирии     лоихахо     дар самти      тахияи      филмхо, роликхо     ва     барномахои театрии   дорои   хусусияти ватандустона    (сенарияхои филмхо ва барномахои консерти тавассути шабакахои давлатии телевизион ва радиои Точикистон) Мунтазам Кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, телевизион ва радио, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
30. Ташкили озмунхо ва дигар чорабинихо     дар     байни чавонон ва сарбозон оид ба тахкими хисси ватандустии онхо Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати мудофиа, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
31. Татбики босамари барномаи ихтиёриёни чавон дар самти ба хизмати харби чалб намудани чавонон ва хавасмандгардонии сарбозони ихтиёри Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати мудофиа, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
9. Ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон
32. Ташкили барномахои гуногун дар ВАО дар самти ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон Мунтазам Кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, телевизион ва радио, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
33. Ташкили барномахои гуногуни фарханги, ахлоки,   худшиноси, фарогати ва бадеи дар байни чавонон дар шакли озмуну фестивалхо Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати фарханг, макомоти ичроияи махаллии  хокимияти давлати
34. Баргузории чорабинихои дахлдор дар байни чавонон оид ба ахлоки хамида ва фарханги либоспушии онхо Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати фарханг, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
35. Дастгири ва рушди барномахои консертии хунармандони чавон дар дохил ва хоричи кишвар ва ба ин васила муаррифи намудани сохаи санъати милли аз чониби чавонон Мунтазам Кумитахои чавонон, варзиш ва сайёхи, телевизион ва радио, Вазорати фарханг, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
36. Дастгирии лоихахо дар самти ташкили лагерхои омузиши, фарогати ва саёхати наврасону чавонон ба мавзеъхои таърихи, фарханги, Парламенти кишвар, Китобхонаи милли ва гайра Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
10. Чанбахои илмию амали ва методии сиёсати давлатии чавонон
37. Баргузории конференсияхои        илмию амали вобаста ба татбики сиёсати  давлатии  чавонон дар кишвар ва чахон Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
38. Дастгирии лоихахо дар самти амалигардонии тадкикотхои илмию амали дар сохаи сиёсати давлатии чавонон Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
39. Дастгирии лоихахо оид ба ташкили тадкикотхои сотсиологи дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
40. Дастгирии чопи маводи илми, методи ва амали дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайехи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллиц хокимияти давлати
41. Ташкили бонизоми даврахои омузиши оид ба такмили малакаи кории кадрхо ва сарварони чавон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Агентии хизмати давлати, вазорату идорахо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
42. Анчом додани мониторинги сифати татбики сиёсати давлатии чавонон, аз чумла татбики лоихахо дар доираи Барнома Хамасола Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазорату идорахо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
43. Ташкили озмунхо ва дигар чорабинихо дар самти хавасмандгардонии олимон ва мутахассисони чавон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмхо, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
44. Дастгирии сафархои хоричии мутахассисони кор бо чавонон дар доираи хамкорихо дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон Мунтазам Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхи, вазорати корхои хоричи, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати
 1. Механизми маблаггузории Барнома
 1. Хачми умумии маблаггузории Барномаи миллии рушди ичтимоии чавонон дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2016-2018, 8060000 хазор сомониро ташкил дода, аз он 70680000 хазор сомони аз хисоби бучети чумхурияви ва 992000 хазор сомони аз хисоби дигар манбаъхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон манъ накардааст, ташкил дода мешавад.
 2. Хамин тавр, таксимоти маблаггузории Барнома вобаста ба самтхои афзалиятнок дар чадвали зерин оварда шудааст (1бучети чумхурияви, 2 – дигар маблагхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон манъ накардааст):

Ниг. ба чадвал

 

 

 

Самтхои афзалиятнок

 

 

 

Харочоти молияви (бо хазор сомони)
2016 2017 2018
1 2 1 2 1 2
1. Иштироки чавонон 350,0 130,0 370,0 140,0 382,0 150,0
2. Шуглнокии чавонон 160,0 00,0 192,0 00,0 207,0 00,0
3. Таъмини тарзи хаёти солим 150,0 60,0 150,0 70,0 158,0 76,0
4. Тахсилоти   муносиб барои чавонон 300,0 35,0 315,0 50,0 335,0 55,0
5. Таъминоти ичтимоии чавонон 180,0 00,0 192,0 0,0 207,0 0,0
6. Таъмини хифзи хукук ва манфиатхои чавонон 250,0 0,0 274,0 0,0 287,0 0,0
7. Мустакилияти иктисодии чавонон 105,0 20,0 110,0 30,0 123,0 33,0
8. Тарбияи ватандустии чавонон 170,0 20,0 190,0 30,0 224,0 32,0
9. Ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон 230,0 20,0 242,0 20,0 264,0 21,0
10. Чанбахои илмию амали ва методии сиёсати давлатии чавонон 305,0 0,0 315,0 0,0 331,0 0,0
Хамаги 2200,0 285,0 2350,0 340,0 2518,0 367,0

 8. Механизми хамохангсозии татбики Барнома

 1. Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон ташкил, хамохангсози, арзёби ва назорати корхоро оид ба татбики Барнома амали менамояд. Тибки тартиби мукарраргардида ба Хукумати Чумхурии Точикистон оид ба ичрои Барнома бо дарназардошти вазъи ичтимоию иктисодии мавчуда пешниход манзур намуда, назорати истифодаи максадноки маблагхоро таъмин менамояд.
 2. Идора намудани чараёни татбики Барнома аз чониби Комиссия оид ба танзим ва хамохангсозии Барнома, ки онро Хайати мушовараи Кумитаи чавонон, варзиш ва сайёхии назди Хукумати Чумхурии Точикистон тибки тартиби мукарраргардида таъсис медихад, сурат мегирад.
 3. Хамохангсози ва маблаггузории Барнома дар сатхи вазорату идорахои дахлдор ва макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар доираи имкониятхои вокеи бевосита ба рох монда мешавад.

Татбики Барнома дар сатхи махалхо бояд бо дарназардошти хадаф, сохахои афзалиятнок ва Накшаи чорабинихои Барнома мутобики шароити махал бо пешбини намудани маблаггузории чорабинихои Барнома таъмин карда шавад.

9. Натичахои нихоии Барнома

 1. Натичахои татбики Барнома аз руи нишондихандахои муайянгардида барои андешидани ин гуна чорахо равона гардидаанд:

– ташаккул ёфтани заминахо барои рушди чанбахои кадрии чавонон ва сиёсати давлатии чавонон;

– таъмини иштироки фаъоли насли чавон дар рушди чомеаи шахрванди ва аз чихати сиёси фаъол гардидани онхо;

– устувор гардидани фаъолияти харакатхои чамъиятии чавонон;

– рушд ёфтани имконоти чавонон чихати ба шугл фаро гирифтан ва ракобатпазирии онхо дар шароити бозори мехнат;

– танзим гардидани мухочирати мехнатии чавонон, аз чумла ба талаботи бозори мехнат мутобик намудани кобилияти мехнатии онхо;

– эмин гардидани чавонон аз беморихои махсусан хавфвок, аз кабили вируси норасои масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният, нашъаманди ва беморихои сироятии чинси;

– фарохам овардани шароит барои худтатбикнамоии эчодии чавонон;

– ба малакахои хаёти, аз кабили забономузи, дузандаги, кандакори, канноди ва гайра омузонида шудани чавонон;

– ба хизматрасонии мачмуии ичтимои ва машварати таъмин гардидани чавонон;

– фарохам овардани шароит барои дастрасии чавонон бо чойхои кори;

– баланд бардоштани сатхи маърифатнокии хукукии чавонон дар шароити чомеаи муосир дар самти танзим ва банакшагирии оила ва ба ин васила пешгирии никохи барвакти ва хешутабори;

– таъмин гардидани хукук ва манфиатхои кисми муайяни чавонони осебпазир бо истифода аз роху усулхои муосири муковимат;

– дур шудани кисми муайяни чавонон аз хурофотпарасти, тундгарои ва терроризму экстремизм;

– паст ё муътадил гардидани сатхи чинояткори дар байни ноболигон ва чавонон;

– баланд гардидани сатхи маълумотнокии иктисодии чавонон ва рушд ёфтани барномахои гуногуни сохибкори дар байни чавонон;

– ташаккул ёфтани системаи дастгири ва омодасозии сохибкорони чавон;

– баланд бардоштани хисси ватандустии чавонон, таргиби худшиносиву худогохи ва ифтихории милли дар байни чавонон;

– баланд бардоштани сатхи маърифатнокии чавонон дар самти пос доштан ва рушд додани фарханги миллии либоспуши;

– хавасманд гардидани чавонон ба хизмати харби ва паст гардидани сатхи саркаши аз хизмати харби;

– баланд бардоштани сатхи маърифати фарханги ва маънавию ахлокии чавонон;

– ташаккул ёфтани заминаи илмию амали ва иттилоотии сиёсати давлатии чавонон;

– тахким ёфтани неруи кадрии сохаи сиёсати давлатаи чавонон дар кишвар;

– хавасманд намудани олимон, мухаккикон ва сохибистеъдодони чавон дар амали намудани корхои мухими тадкикоти ва манфиатбахш ба чомеа.

Ниг. ба замима

Замима

Ба Барномаи миллии рушди

ичтимоии чавонон дар Чумхурии

Точикистон барои солхои 2016-2018

Накшаи маблаггузории чорабинихои Барнома

 

 

 

     Харочоти молияви (бо хазор сомони)                 Хамаги
 

 

                       Номгуи чорабинихо “Бч”- Бучети чумхурияви,

“Мг”- Манбаъхои гайрибучети

 

 

 

 

2016 2017 2018  

 

 

 

Бг Мг Бг Мг Бг Мг Бг Мг Чамъ
1. Иштироки чавонон
1 Баргузории    чорабинихо     вобаста     ба     рушди чанбахои кадрии сиёсати давлатии чавонон 50,0 50,0 52,0 152,0 0,0 152,0
2 Татбики фармоиши ичтимоии давлати тавассути дастгирии лоихахои ташкилотхои кор бо чавонои ва    марказхои    чавонон    дар    доираи    сохахои афзалиятноки сиёсати давлатии чавонон, инчунин дастгирии моддию техникии марказхо 300,0 130,0 320,0 140,0 330,0 150,0 950,0 420,0 1370,0
Чамъи самти афзалиятноки 1. 350,0 130,0 370,0 140,0 382,0 150,0 1102,0 420,0 1522,0
                                                                                     2. Шуглнокии чавонон
3 Андешидани чорахо дар самти рушди имконоти чавонон   чихати   ба   шугл   фаро   гирифтан   ва ракобатпазирии онхо дар бозори мехнат 50,0 0,0 64,0 0,0 70,0 0,0 184,0 0,0 184,0
4

 

Ташкили чорабинихо дар самти бо  чойи кори таъмин      намудани      чавонони      имконияташон махдуд, чавонони аз махали ичрои чазо озодшуда ва шахрвандони чавоне, ки хизмати харбиро адо кардаанд 20,0 0,0 38,0 0,0 42,0

 

0,0 102,0 0,0

 

102,0
5 Андешидани чорахои дахлдор дар самти тахсили муосир, сифатнок ва ракобатпазири чавонон 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 148,0 0,0 148,0
6 Ташкил ва амалисозии чорабинихо дар самти танзими мухочирати мехнатии чавонон, аз чумла ба талаботи бозори мехнати минтака мувофик намудани сатхи тахассусии онхо 40,0 0,0   40,0 0,0 45,0 0,0 125,0    0,0 125,0
Чамъи самти афзалиятноки 2. 160,0 00,0 192,0 00,0 207,0 00,0 559,0 00,0 559,0
3. Таъмини тарзи хаёти солими чавонон
7 Баргузории чорабинихои маърифатию иттилооти оид ба пешгирии беморихои махсусан хавфнок, аз кабили вируси норасои масунияти одам/бемории пайдошудаи норасоии масуният, нашъаманди ва беморихои сироятии чинси дар байни чавонон 60,0 20,0 60,0 20,0 66,0 25,0 186,0 65,0 251,0
8 Ташкили чорабинихои хавасмандгардони дар самти ташассуси тарзи хаёти солим, аз чумла озмунхо ва бозихои гуногуни варзишию оммави 50,0 20,0 50,0 25,0 52,0 26,0 152,0 71,0 223,0
9 Амалисозии чорабинихо дар самти таъмини хаёти солими чавонон бо истифода аз усулхои муосир, аз кабили “Хамсол ба хамсол” ва “Хатсайри бехатар” 40,0 20,0 40,0 25,0 40,0 25,0 120,0 70,0 190,0
Чамъи самти афзалиятноки 3. 150,0 60,0 150,0 70,0 158,0 76,0 458,0 206,0 664,0
4. Тахсилоти муносиб барои чавонон
10 Ташкили озмунхои чумхурияви оид ба хавасмандгардонии чавонони сохибистеъдод 40,0 0,0 40,0 0,0 45,0 0,0 125,0 0,0 125,0
11 Дастгирии лоихахои чавонони сохибиотеъдод дар амалигардонии эчодиёти онхо 60,0 20,0 65,0 30,0 65,0 35,0 190,0 85,0 275,0
12 Ташкили даврахои омузиши. забонхои хоричи, малакахои кор бо технологияи иттилооти хунархои мардуми ва дигар малакахои хаёти 65,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 205,0 0,0 205,0
13 Дастгирии лоихахо барои омузиши чавонон бо истифода аз усулхои навтарин, ба монанди тахсилоти фосилави ва таълими интерактиви 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 60,0 55,0 115,0
14 Амалигардонии Чоизаи Кумита барои мухакикони чавон дар самти адабиёт, рузноманигори, санъат, меъмори ва барномасози 30,0 0,0 30,0 0,0 35,0 0,0 95,0 0,0 95,0
15 Амалигардонии стипендияи Кумита барои чавонони фаъол аз хисоби донишчуён 20,0 0,0 20,0 0,0 25,0 0,0 65,0 0,0 65,0
16 Дастгирии лоихахо дар самти рушди харакатхои хонандагон ва донишчуён тавассути ташаккули харакатхои чамъияти ва худфаъол 65,0 0,0 70,0 0,0 75,0 0,0 210,0 0,0 210,0
Чамъи самти афзалиятноки 4. 300,0 35,0 315,0 50,0 335,0 55,0 950,0 140,0 1090,0
5. Таъминоти ичтимоии чавонон
17 Амали сохтани лоихахо дар самти хизматрасонии ичтимои ва машварати барои чавонон оид ба ташкили фарогат, гирифтани маълумот, халли проблемахои муошират дар оила, мактаб, коллектив, интихоби самтхои пешбурди зиндаги ва мутобикат ба чомеа 50,0 0,0 50,0 0,0 53,0 0,0 153,0 0,0 153,0
18 Тахкими фаъолияти махзани иттилоотии доимоамалкунандаи чойхои кори барои чавонон 20,0 0,0 22,0 0,0 28,0 0,0 70,0 0,0 70,0
19 Баргузории корхои фахмондадихи барои чавонон дар чараёни мухочирати мехнати, аз чумла омузиши забони руси, эхтиром ба мукаддасоти милли, дур будан аз шомилшави ба харакатхои иртичои ва гайра 50,0 0,0 60,0 0,0 62,0 0,0 172,0 0,0 172,0
20 Дастгирии модди ва молиявии оилахои чавон, мутахассисони чавон, чавонони фаъол вобаста ба конеъ гардонидани эхтиёчоти рузмарраи онхо 60,0 0,0 60,0 0,0 64,0 0,0 184,0 0,0 184,0
Чамъи самти афзалиятноки 5. 180,0 0,0 192,0 0,0 207,0 0,0 579,0 0,0 579,0
6. Таъмини хифзи хукук ва манфиатхои чавонон
21 Баргузории чорабинихо дар самти маърифатнокии хукукию ичтимоии чавонон ва оилахои чавон вобаста ба шароит ва такозои чомеаи муосир 60,0 0,0 70,0 0,0 72,0 0,0 202,0 0,0 202,0
22 Ташкили корхои фахмондадихи оид ба таъмини тахсилоти муносиб ба духтарон, оворагардон ва камбизоатон 45,0 0,0 48,0 0,0 53,0 0,0 146,0 0,0 146,0
23 Амалисозии чорабинихо бо усулхои муосири муковимат ба хурофотпарасти, тундгарои, терроризму экстремизм дар байни чавонон 70,0 0,0 74,0 0,0 80,0 0,0 224,0 0,0 224,0
24 Ташкили чорабинихо вобаста ба пешгирии хукуквайронкуни ва чинояткори дар байни ноболигон ва чавонон 75,0 0,0 82,0 0,0 82,0 0,0 239,0 0,0 239,0
Чамъи самти афзалиятноки 6. 250,0 0,0 274,0 0,0 287,0 0,0 811,0 0,0 811,0
7. Мустакилияти иктисодии чавонон
25 Амали сохтани чорабинихо оид ба маърифатнокии иктисодии чавонон 20,0 0,0 20,0 0,0 23,0 0,0 63,0 0,0 63,0
26 Дастгирии лоихахо дар сатхи рушди сохибкори дар байни чавонон 50,0 20,0 55,0 30,0 60,0 33,0 165,0 83,0 248,0
27 Ташкили даврахои омузиши барои дастгири ва омодасозии сохибкорони чавон 35,0 0,0 35,0 0,0 40,0 0,0 110,0 0,0 110,0
Чамъи самти афзалиятноки 7. 105,0 110,0 30,0 123,0 33,0 338,0 83,0 421,0
8. Тарбияи ватандустии чавонон
28 Баргузории чорабинихои фахмондадихи дар самти тахкими ватандустии чавонон, худшиносиву худогохи ва ифтихори миллии онхо 60,0 0,0 60,0 0,0 72,0 0,0 192,0 0,0 192,0
29 Дастгирии лоихахо дар самти тахияи филмхо, роликхо, барномахои телевизиони ва театрии дорои хусусияти ватандустона 30,0 20,0 50,0 30,0 60,0 32,0 140,0 82,0 222,0
30 Ташкили озмунхо ва дигар чорабинихо дар байни чавонон ва сарбозон оид ба тахкими хисси ватандустии онхо 50,0 0,0 50,0 0,0 52,0 0,0 152,0 0,0 152,0
31 Татбики босамари барномаи ихтиёриёни чавонон дар самти ба хизмати харби чалб намудани чавонон ва хавасмандгардонии сарбозони ихтиёри 30,0 0,0 30,0 0,0 40,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Чамъи самти афзалиятноки 8. 170,0 20,0 190,0 30,0 224,0 32,0 584,0 82,0 666,0
9. Ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон
32 Ташкили барномахои гуногун дар ВАО дар самти ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон. 20,0 0,0 22,0 0,0 26,0 0,0 68,0 0,0 68,0
33 Ташкили барномахои гуногуни фарханги, ахлоки, худшиноси, фарогати ва бадеи дар байни чавонон дар шакли озмуну фестивалхо 70,0 0,0 70,0 0,0 72,0 0,0 212,0 0,0 212,0
34 Баргузории чорабинихои дахлдор дар байни чавонон оид ба ахлоки хамида ва фархангдустии чавонон ва фарханги либоспушии онхо 50,0 0,0 50,0 0,0 59,0 0,0 159,0 0,0 159,0
35 Дастгири ва рушди барномахои консертии ситорахои чавон дар дохил ва хоричи кишвар ва ба ин васила муаррифи намудани сохаи санъати милли аз чониби чавонон 30,0 0,0 35,0 0,0 40,0 0,0 105,0 0,0 105,0
36 Дастгирии лоихахо дар самти ташкили лагерхои омузиши, фарогати ва сайёхати наврасону чавонон ба мавзеъхои таърихи, фарханги, Парламенти кишвар, Китобхонаи милли ва гайра 60,0 20,0 65,0 20,0 67,0 21,0 192,0 61,0 253,0
Чамъи самти афзалиятноки 9. 230,0 20,0 242,0 20,0 264,0 21,0 736,0 61,0 797,0
10. Чанбахои илмию амали ва методии сиёсати давлатии чавонон
37 Баргузории конференсияхои илмию амали вобаста ба татбики сиёсати давлатии чавонон дар кишвар ва чахон 40,0 0,0 48,0 0,0 50,0 0,0 138,0 0,0 138,0
38 Дастгирии лоихахо дар самти амалигардонии тадкикотхои илмию амали дар сохаи сиёсати давлатии чавонон 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 90,0 0,0 90,0
39 Дастгирии лоихахо оид ба ташкили тадкикотхои сотсиологи дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 90,0 0,0 90,0
40 Дастгирии чопи маводи илми, методи ва амали дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 180,0 0,0 180,0
41 Ташкили бонизоми даврахои омузиши оид ба такмили малакаи кории кадрхо ва сарварони чавон 40,0 0,0 42,0 0,0 52,0 0,0 134,0 0,0 134,0
42 Анчом додани мониторинги сифати татбики сиёсати давлатии чавонон, аз чумла татбики лоихахо дар доираи Барнома 20,0 0,0 20,0 0,0 22,0 0,0 62,0 0,0 62,0
43 Ташкили озмунхо ва дигар чорабинихо дар самти хавасмандгардонии олимон ва мутахассисони чавон 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 120,0 0,0 120,0
44 Дастгирии сафархои хоричии мутахассисони кор бо чавонон дар доираи хамкорихо дар самти татбики сиёсати давлатии чавонон 45,0 0,0 45,0 0,0 47,0 0,0 137,0 0,0 137,0
Чамъи самти афзалиятноки 10. 305,0 0,0 315,0 0,0 331,0 0,0 951,0 0,0 951,0
ХАМАГИ 2200,0 285,0 2350,0 340,0 2518,0 367,0 7068,0 992,0 8060,0

 

Инчунин кобед

Обро дар Душанбе кисман санахои 14, 15-ум октябр катъ мекунанд

Дар робита ба корхои таъмир дар кисматхои гуногуни Душанбе, обро бо навбат махкам мекунанд Шахрдори …