Архивы за день : 09.05.2019

МАХАЛХОИ АХОЛИНИШИН

xona

Хелхои махалхои ахолинншин. Давраи дуру дароз инсон аз табиат зич вобаста буд. Одамон гурух-гурух дар камари кух ва горхо зиндагони мекарданд. Баробари инкишофи чамъият дар худуди муаиян пахн гардидани одамон, ташкил ёфтани истехсолот, сохтани манзилгоххо ва иморатхои истехсолй (осиёб, обчувоз, устохонахои челонгари ва гайра) ва гайриистехсоли (мактаб, масчид, мехмонхонахо ва …

Муфассал »

ТАБИАТ ВА АКОЛИИ МАХАЛИ ХУД

mahali-xud

Табакаи географи ва табиатн махали худ. Дар чараёни омузиши географияи табий шумо фахмидед, ки кураи Замин аз кабатхои литосфера ва биосфераю гидросфера иборат мебошад. Ин кабатхо бо конуниятхои хос инкишоф меёбанд. Катъи назар аз фаркияти байни онхо, дар байни он кабатхо як алокамандии умуми мавчуд аст, ки он дар мубодилаи …

Муфассал »

АХОЛИИ ДУНЁ – КУРАИ ЗАМИН

Шумора ва афзоиши ахолин руи Замин. Инсоният таърихи дуру дароз дорад. Аз рузи ба дунё омадан то имруз вай даврахои гуногуни таърихиро аз cap гузарондааст, Мувофики фикри олимон ачдоди одамони кунуни 40-50 хазор сол мукаддам дар кураи Замин пахн гардидаанд. Аз ин хусус бокимондахои онхо, ки аз хама гушаю канори …

Муфассал »

ТАЪСИРИ МУТАКОБИЛЛИ ТАБИАТ ВА ЧАМЪИЯТ

seb

Мухити географи. Мачмуи табии руи Заминро мухити географй меноманд. Ван кисми зиёди табакаи географиро дар бар мегирад. Дар худуди он организмхои зинда ва чамъияти инсони хаёт ба cap мебаранд. Аз ин ру, мухити географй барои инсоният мухити зист буда, хаёт ва фаъолияги хочагидории вай ба он вобаста мебошад. Инсон аз …

Муфассал »