Главная / Гуногун / Дуо барои муолиҷаи ярақон (зардча)

Дуо барои муолиҷаи ярақон (зардча)

Агар шахсе мубтало ба бемории ярақон аст, дар ибтидо як маротиба сураи «Фотиҳа», ҳафт маротиба сураи «Ҳашр» ва як маротиба сураи «Қурайш»-ро бихонад ва бар об бидамад ва ба шахси бемор то он вақт бинушонад, ки ӯ тандуруст шавад. Сураҳои «Фотиҳа», «Ҳашр» ва «Қурайш» инҳо мебошанд:

zardcha

Сураи «Фотиҳа»

Аузу биллоҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ал-ҳамду лиллоҳи Рабби-л-оламин. Ар-Раҳмони-р-Раҳим. Молики явми-д-дин. Ийёка наъбуду ва ийёка настаъин. Иҳдина-с-сирота-л-му стақима, сирота-л-лазина анамта алайҳим, ғайри-л-мағзуби алайҳим вала-з-золлин. (Омин).

Сураи «Ҳашр»

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Саббаҳа лиллоҳи мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким. Ҳува-л-Лазӣ ахраҷа-л-лазина кафару мин аҳли-л-китоби мин диёриҳим лиаввали-л-ҳашри, мо занантум ай-яхруҷу, ва занну аннаҳу-м-мониатуҳум ҳусунуҳу-м-миналлоҳи фа атоҳумуллоҳу мин ҳайсу лам яҳтасибу, ва қазафа фӣ қулубиҳиму-р-руъба, юхрибуна буютаҳум биайдиҳим ва айди-л-муъминина фа-ътабиру ё ули-л-абсор. Ва лав ло ан катабаллоҳу алайҳиму-л-ҷалоа лааззабаҳум фӣ-д-дунё, ва лахум фӣ-л-охирати азобу-н-нор. Золика бианнаҳум шоққуллоҳа ва Расулаҳу, ва ма-й-юшоққиллоҳа фа инналлоҳа шадиду-л-иқоб. Мо қатаъту-м-ми-л-линатин ав тарактумуҳо қоиматаи ало усулиҳо фа биизниллоҳи ва лиюхзия-л-фосиқин. Ва мо афоаллоҳу ало Расулиҳи минҳум фа мо авҷафтум алайҳи мин хайли-в-ва ло рикоби-в-ва локинналлоҳа юсаллиту русулаҳу ало ма-й- яшоу, валлоҳу ало кулли шайъин қадир. Мо афоаллоҳу ало Расулиҳи мин аҳли-л-қуро фа лиллоҳи ва ли-р-Расули ва лизи-л-қурбо ва-л-ятомо ва-л-масокини ва-бни-с-сабили кай ло якуна дулата-м-байна-л-ағниёи минкум, ва мо отокуму-р-Расулу фа хузуҳу ва мо наҳокум анҳу фа-нтаҳу, ва-т- тақуллоҳа, инналлоҳа шадиду-л-иқоб. Ли-л-фуқарои-л-муҳоҷирина-л-лазина ухриҷу мин диёриҳим ва амволиҳим ябтағуна фазла-м-миналлоҳи ва ризвона-в-ва янсуруналлоҳа ва Расулаҳу, улоика ҳуму-с-содиқун. Ва-л-лазина табаввау-д-дора ва-л-имона мин қаблиҳим юҳиббуна ман ҳоҷара илайҳим ва ло яҷидуна фӣ судуриҳим ҳоҷата-м-ми-м-мо уту ва юъсируна ало анфусиҳим ва лав кона биҳим хасосатун, ва ма-й-юқа шуҳҳа нафсиҳи фа улоика ҳуму-л-муфлиҳун. Ва-л-лазина ҷоу ми-м-баъдиҳим яқулуна Раббана-ғфирлано ва ли ихвонина-л-лазина сабақуно би-л-имони ва ло таҷъал фӣ қулубино ғилла-л-ли-л-лазина омару Раббано иннака Рауфу-р-Раҳим. Алам тара ила-л-лазина нофақу яқулуна ли ихвониҳиму-л-лазина кафару мин аҳли-л-китоби лаин ухриҷтум ланахруҷанна маакум ва ло нутиъу фӣ-кум аҳадан абада-в-ва ин қутилтум ланансураннакум валлоҳу яшҳаду иннаҳум лакозибун. Лаин ухриҷу ло яхруҷуна мааҳум ва лаин қутилу ло янсурунаҳум ва лаи-н-насаруҳум лаюваллунна-л-адбора сумма ло юнсарун. Ла антум ашадду раҳбатан фӣ судуриҳи-м-миналлоҳи, золика бианнаҳум қавму-л-ло яфқаҳун. Ло юқотилунакум ҷамиан илло фӣ кура-м-муҳассанатин ав ми-в-варои ҷудурин, баъсуҳум байнаҳум шадидун, тахсабуҳум ҷамиа-в-ва қулубуҳум шатто, золика бианнаҳум қавму-л-ло яъқилун. Камасали-л-лазина мин қаблиҳим қарибан, зоқу ва бола амриҳим ва лаҳум азобун алим. Камасали-ш-шайтони из қола ли-л-инсони-кфур фа ламмо кафара қола иннӣ бариу-м-минка иннӣ ахофуллоҳа Рабба-л-оламин. Фа кона оқибатаҳумо аннаҳумо фӣ-н-нори холидайни фиҳо, ва золика ҷазоу-з-золимин. Ё айюҳа-л- лазина оману-т-тақуллоҳа ва-л-танзур нафсу-м-мо қаддамат лиғади, ва-т-тақуллоҳа, инналлоҳа Хабиру-м-бимо таъмалун. Ва ло такуну ка-л-лазина насуллоҳа фа ансоҳум анфусаҳум улоика ҳуму-л-фосиқун. Ло яставӣ асҳобу-н-нори ва асҳобу-л-ҷаннати, асҳобу-л-ҷаннати ҳуму-л-фоизун. Лав анзално Ҳоза-л-Қуръона ъло ҷабали-л-лараайтаҳу хошиа-м-мутасаддиа-м-мин хашятиллоҳи, ва тилка-л-амсолу назрибуҳо ли-н-носи лааллаҳум ятафаккарун. Ҳуваллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува, Олиму-л-ғайби ва-ш-шаҳодати, Ҳува-р-Раҳмону-р-Раҳим. Ҳува ллоҳу-л-Лазӣ ло илоҳа илло Ҳува,ал-Малику-л-Қуддусу-с-Салому-л-Муъмину-л-Муҳаймину-л-Азизу-л-Ҷаббору-л-Мутакаббир, Субҳоналлоҳи ъммо юшрикун. Ҳуваллоҳу-л-Холиқу-л-Бориу-л-Мусаввиру Лаҳу-л-асмоу-л-ҳусно, юсаббиҳулаҳу мо фӣ-с-самовоти ва-л-арзи, ва Ҳува-л-Азизу-л-Ҳаким.

Сураи «Қурайш»

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ли илофи Қурайш. Илофиҳим риҳлата-ш-шитои ва-с-сайф. Фа-л-яъбуду Рабба ҳоза-л-байт. Ал-Лазӣ атъамаҳу-м-мин ҷуъи-в-ва оманаҳу-м-мин хавф.

Инчунин кобед

chorkunja

Кор дар Европа барои ронандагон аз Тоҷикистон

Ронандаҳои дорои шаҳодномаи ронандагии категорияи «СЕ» ба кор даъват карда мешаванд! Чунин шароит пешниҳод мешавад: ✔️ маош …