Главная / Маданият ва санъат / Дуои «Ҳафт ҳайкал»

Дуои «Ҳафт ҳайкал»

Хосиятҳои дуои «Ҳафт ҳайкал»

Касе, ки рӯзона ин дуоро бихонад, бо инояти Худованди таоло худаш ва падару модараш аз азоби дузах озод хоҳанд шуд. Ва ҳамчунин хонандаи ин дуо аз бемориҳои вабоӣ маҳфуз монда, сакароти мавт бар вай осон хоҳад шуд.

Илова бар ин, ин дуо фоидаҳои дигаре низ дорад, ки минҷумла аз тамоми офатҳо маҳфуз монда, агар қарздор бошад, аз қарзу тангдастӣ раҳоӣ хоҳад ёфт. Дуои «Ҳафт ­ҳайкал» ин аст:

Ҳайкали аввал

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Аллоҳу ло илоҳа илло Ҳува-л-Ҳайю-л-Қайюм. Ло таъхузуҳу синатув-ва ло навм, лаҳу мо фӣ-с-самовоти ва мо фӣ-л-арз. Ман за-л-лазӣ яшфаъу индаҳу илло биизниҳ. Яъламу мо байна айдиҳим ва мо халфаҳум, ва ло юҳитуна бишайъи-м-мин илмиҳи илло бимошоъ. Васиа курсийюҳу-с-самовоти ва-л-арз. Ва ло яудуҳу ҳифзуҳумо ва Ҳува-л-Алийю-л-Азим.

duo

Ҳайкали дуввум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Из қолати-мраату Имрона Рабби иннӣ назарту лака мо фӣ батни муҳарраран фа тақаббал миннӣ, иннака анта-с-Самиъу-л-Алим. Сунната ман қад арсално қаблака ми-р-русулино ва ло таҷиду лисуннатино таҳвило. Ақими-с-салота лидулуки-ш-шамси ило ғасаки-л-лайли ва Қуръона-л-фаҷр, инна Қуръона-л-фаҷри кона машҳудо. Ва мина-л-лайли фа таҳаҷҷад биҳи нофилата-л-лак, асо ай-ябъасака Раббука мақома-м-маҳмудо. Ва қу-р-Рабби адхилни мудхала сидқив-ва ахриҷни мухраҷа сидқив-ваҷъал-ли ми-л-ладунка султона-н-насиро.

Ҳайкали саввум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Омана-р-Расулу би мо унзила илайҳи ми-р-Раббиҳи ва-л-муъминун, куллун омана биллоҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ло нуфарриқу байна аҳади-м-ми-р-русулиҳ ва қолу самиъно ва атаъно, ғуфронака Раббано ва илайка-л-масир. Ло юкаллифуллоҳу нафсан илло вусъаҳо, лаҳо мо касабат ва алайҳо мактасабат, Раббано ло туохизно ин насино ав ахтаъно, Раббано ва ло таҳмил алайно исран камо ҳамалтаҳу ала-л-лазина мин қаблино, Раббано ва ло туҳаммилно мо ло тоқата лано биҳ ва-ъфу анно ва-ғфир лано, ва-рҳамно, анта Мавлоно фа-нсурно ала-л-қавми-л-кофирин.

Ҳайкали чаҳорум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ва қул ҷоа-л-ҳаққу ва заҳақа-л-ботил, инна-л-ботила кона заҳуқо. Ва нуназзилу мина-л-Қуръони мо Ҳува шифоув-ва раҳмату-л-ли-л-муъминина ва ло язиду-з-золимина илло хасоро. Ва изо анамно ала-л-инсони аъраза ва нао биҷонибиҳ ва изо массаҳу-ш-шарру кона яусо. Қул куллу-й-яъмалу ало шокилатиҳ фа Раббукум аъламу биман Ҳува аҳдо сабило. Ва ясъалунака ани-р-рӯҳ, қули-р-рӯҳу мин амри Раббӣ ва мо утитум-мина-л-илми илло қалило.

Ҳайкали панҷум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Қола Раббӣ иннӣ ваҳана-л-азму миннӣ ваштаъала-р-раъсу шайъав-ва лам аку-м-бидуоика Рабби шақийё. Ва иннӣ ҳифту-л-маволия мив-вароӣ ва конат-имраати оқиран фа ҳабли ми-л-ладунка валийё. Ярисунӣ ва ярису мин Оли Яъқуб, ваҷъалҳу Рабби разийё. Лақад садақаллоҳу Расулаҳу-р-руъё би-л-ҳаққ, латадхулунна-л-Масҷида-л-ҳарома иншоаллоҳу оминина муҳаллиқина руусакум ва муқассирина ло тахофун, фа алима мо лам таъламу фа ҷаъала мин дуни золика фатҳан қарибо.

Ҳайкали шашум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Қул уҳия илайя аннаҳу-стамаа нафару-м-мина-л-ҷинни фа қолу инно самиъно Қуръонан аҷабо. Яҳди ила-р-рушди фа оманно биҳи ва лан-нушрика би Раббино аҳадо. Ва аннаҳу таоло ҷадду Раббино ма-т-тахаза соҳибатав-ва ло валадо. Ва аннаҳу кона яқулу сафиҳуно алаллоҳи шатато.

Ҳайкали ҳафтум

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Уъизу нафсӣ биллоҳи-л-Алийи-л-Азим. Ва ий-якоду-л-лазина кафару лаюзлиқунака би абсориҳим ламмо самиъу-з-зикра ва яқулуна иннаҳу ламаҷнун. Ва мо Ҳува илло зикру-л-ли-л-оламин.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Ва-с-самои ва-т-ториқ. Ва мо адрока ма-т-ториқ. Ан-наҷму-с-соқиб. Ин қуллу нафси-л-ламмо алайҳо ҳофиз. Фал-янзури-л-инсона мимма хулиқ. Xулиқа ми-м-моин дофиқ. Яхруҷу ми-м-байни-с-сулби ва-т-тароиб. Иннаҳу ало раҷъиҳи лақодир. Явма тубла-с-сароир. Фа мо лаҳу мин қувватив-ва ло носир. Ва-с-самои зоти-р-раҷъ. Ва-л-арзи зоти-с-садъ. Иннаҳу лақавлун фасл. Ва мо Ҳува би-л-ҳазл. Иннаҳум якидуна кайдо. Ва акиду кайдо. Фа маҳҳили-л-кофирина амҳилҳум рувайдо.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Таббат ядо аби Лаҳабив-ва табб. Мо ағно анҳу молуҳу ва мо касаб. Саясло норан зота лаҳаб. Ва-мраатуҳ ҳаммолата-л-ҳатаб. Фӣ ҷидиҳо ҳаблу-м-ми-м-масад.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул Ҳуваллоҳу Аҳад. Аллоҳу-с-Самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам яку-л-Лаҳу куфуван аҳад.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул аузу би Рабби-л-фалақ. Мин шарри мо халақ. Ва мин шарри ғосиқин изо вақаб. Ва мин шарри-н-наффосоти фӣ-л-уқад. Ва мин шарри ҳосидин изо ҳасад.

Бисмиллоҳи-р-Раҳмони-р-Раҳим

Қул аузу би Рабби-н-нос. Малики-н-нос. илоҳи-н-нос. Мин шари-л-васвоси-л-ханнос. Ал-лазӣ ювасвису фӣ судури- н-нос. Мина-л-ҷиннати ва-н-нос.

Инчунин кобед

Хушбахт Ҳакимов

Ҳакимов Хушбахт – тарҷумаи ҳол, сурат, видео ва мусиқӣ MP3

Хушбахт Ҳакимов овозхон – сарояндаи тоҷик аст, ки таронаҳояшро дар бораи Ватан, Модар ва дар …